Kaupunginhallituksen päätöksiä 19.9.2022

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus, kokous 19.9.2022

§ Esityslista

§ 324 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 325 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 326 Satu Taavitsaisen ilmoitus Sosiaalidemokraattisesta valtuustoryhmästä eroamisesta

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Satu Taavitsaisen ilmoituksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 327 Mikkelin seudun kuntakokeilun pidentäminen vuoden 2024 loppuun

Merkittiin, että palvelupäällikkö Pekka Patama selosti kuntakokeilun edistymistä.

Kaupunginhallitus päätti jatkaa Mikkelin kaupungin hallinnoimaa Mikkelin seudun työllisyyden edistämisen kuntakokeilua. Kokeilua jatketaan lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta (287/2022) mukaisesti 31.12.2024 saakka. Päätöksen myötä kokeilun asiakaspalveluun liittyvien virkojen määräaikaisuus kestää ja samoin TE-toimistosta siirtyvän henkilöstön työskentely Mikkelin kaupungin työnjohdon alaisuudessa jatkuu päätöksen mukaisesti 31.12.2024 saakka. Kuntakokeiluun liittyvät sopimukset (pääsopimus ja kuntien välinen sopimus) uudistetaan vastaamaan kuntakokeilun muutoslakia ennen nykyisten sopimusten voimassaolon päättymistä (30.6.2023).

§328 Tilapäisen valiokunnan asettaminen

Merkittiin, että Pirjo Siiskonen, Satu Taavitsainen, Raimo Heinänen ja Jarno Strengell ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin. Varajäseninä kokoukseen saapuivat Kirsi Olkkonen ja Petri Tikkanen.

Kokous valitsi Kirsi Olkkosen puheenjohtajaksi yksimielisesti.

Esittelijä täydensi esitystä niin, että valiokunnan jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.  Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:

 1. Päättää asettaa kuntalain 35 §:n mukaisen tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttivatko Mikkelin kaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajisto valtuuston luottamusta.
 2. Valitsee tilapäiseen valiokuntaan 5 – 7 jäsentä.
 3. Valtuuttaa valiokunnan valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 4. Päättää, että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.
 5. Päättää määräajasta, minkä kuluessa tilapäisen valiokunnan tulee laatia selvitys, ovatko Mikkelin kaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajisto menettäneet valtuuston luottamuksen, ja mikä on luottamuksen menettämisen peruste.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 329 Kaupunginjohtajan virkavaali

Kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää

 • suorittaa virkavaalin toistaiseksi voimassa olevaa kaupunginjohtajan virkaan virkaa hakeneiden ja virkaan suostumuksen antaneiden ehdokkaiden joukosta
 • suorittaa virkavaalin ehdollisena, kunnes valittu on esittänyt hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan ja rikosrekisteriotteen
 • täyttää viran kuuden kuukauden koeajalla ja
 • todeta, että kaupunginjohtajalle laaditaan johtajasopimus, jonka hyväksymisestä valtuusto päättää.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 330 Talousjohtajan virka

Merkittiin, että vt. talousjohtaja Tiia Tamlander ilmoitti olevansa esteellinen (asianosainen) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti julistaa talousjohtajan viran auki haettavaksi 23.9.2022 lukien siten, että hakuaika päättyy 21.10.2022 klo 15.00 ja oikeuttaa hallintopalvelut ja henkilöstöpalvelut päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta.

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi haastatteluryhmän valmistelemaan vaalin suorittamista sekä oikeuttaa ryhmän nimeämään haastatteluun kutsuttavat henkilöt, suorittamaan haastattelut ja arvioimaan henkilöarvioinnin tarpeellisuutta.

Haastatteluryhmään nimettiin Pirjo Siiskonen, Pirkko Valtola, Tanja Hartonen, Nina Jussi-Pekka ja Jarno Strengell sekä hallintojohtaja Ari Liikanen.

§ 331 Etelä-Savon hyvinvointialueen ja Mikkelin kaupungin yhteinen tukipalveluyhtiö ruoka ja puhtauspalvelujen tuottamista varten

Hyvinvointialueen hallituksen jäsenet ja varajäsenet Pirkko Valtola, Satu Taavitsainen, Oskari Valtola, Jarno Strengell ja Tanja Hartonen ilmoittivat olevansa esteellisiä. Ilmoitukset hyväksyttiin.  Varajäsen Petri Tikkanen saapui paikalle.

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi ja toteaa, että neuvotteluja jatketaan Etelä-Savon hyvinvointialueen ja Etelä-Savon Koulutus Oy:n kanssa.

§ 332 Esitys määrärahasiirrosta katuvalaistusinvestointiin

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Katuvalojen ohjausyksiköt ja saneeraus – investoinnille (20008) ehdollisen aloitusluvan. Aloitusluvan ehtona on, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 300 000 euron lisämäärärahan.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy investoinnille 300 000 euron lisämäärärahan, joka toteutetaan hankkeiden välisinä määrärahasiirtoina seuraavilta projekteilta:

 • 200 000 euroa projektilta 20017 Savilahden rannan yhtenäinen klv
 • 50 000 euroa projektilta 20021 Kalevankankaan alue
 • 50 000 euroa projektilta 20023 Meijeripuiston rannan yhtenäinen puistoväylä

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 333 Laskettelukeskus Tornimäki, irtaimistokauppa ja vuokrauksesta päättäminen

Keskustelun aikana Tanja Hartonen esitti, että kiinteää irtaimistoa ei osteta, eikä näin ollen esitetä 155 000 euron lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolle eikä kauppakirjaa hyväksytä. Koska kukaan ei kannattanut, se raukesi.

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ostaa Ski Tornimäki Oy:ltä Tornimäen laskettelukeskuksessa sijaitsevan ns. kiinteän irtaimiston (hissit 4 kpl, pumppaamo ja lumetuksen putkistot, rinnevalaistus) 155.000 euron kauppahinnalla ja välittömästi tämän jälkeen vuokraa sen liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisella irtaimiston vuokrasopimuksella HupiSki Oy:lle.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen alustavan kauppakirjan Ski Tornimäki Oy:n kanssa. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään vuokrasopimukseen ja kauppakirjaan vähäisiä muutoksia.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää 155.000 euron suuruisen lisämäärärahan kaupan toteuttamista varten.

Tanja Hartonen jätti eriävän mielipiteen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 334 Asemakaavan muutos 60. kaupunginosa (Ristiina) / Ristiinan kunnantalo

Kaupunginhallitus päätti, että se hyväksyy 60. kaupunginosan (Ristiinan) korttelin 85 osaa, tontit 1 ja 2 koskevan asemakaavan muutoksen / Ristiinan kunnantalon.

§ 335 Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, valitukset asemakaavamuutoksesta 3. kaupunginosan (Kalevankangas) kortteli 11 osa, tontti 270 / Jokikatu 9

Kaupunginhallitus päätti antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle esityslistalla olevan lausunnon valitusten johdosta, jotka koskevat kaupunginvaltuuston päätöstä 13.6.2022 § 83 asemakaavamuutoksen hyväksymisestä tontille 491-3-11-270, Jokikatu 9.

§ 336 Savilahden Vanhaintukiyhdistys ry:n tertiäärilainojen koron tarkistaminen

Mikkelin kaupunginhallitus päätti alentaa Savilahden Vanhaintukiyhdistys ry:n tertiäärilainojen korkoa neljään prosenttiin yhdistyksen niiden lainojen osalta, joiden korot ylittävät arava-asetuksen mukaisen enimmäiskoron.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Savilahden Vanhaintukiyhdistys ry:lle palautetaan liikaa perittyjä korkoja yhteensä 14 226,95 euroa ajalta 1.1.2017-30.6.2022.

§ 337 Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2021

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi esityslistan liitteenä olevat selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä kysymyksistä ja havainnoista sekä kuvaukset toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 338 Talouden seuranta 7/2022

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan seurantaraportin 31.7.2022 tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden talouden seurantaraportin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 339 Kaupunginhallituksen lausunto Etelä-Savon maakuntaliitolle Etelä-Savon maakuntaliiton talouden ja toiminnan suuntaviivoista vuodelle 2023

Oskari Valtola (maakuntahallituksen jäsen), Eero Aho (maakuntavaltuuston varapj), Satu Taavitsainen (maakuntavaltuuston pj)  ja Tanja Hartonen (maakuntahallituksen varajäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä. Ilmoitukset hyväksyttiin. 

Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistalla olevan lausunnon Etelä-Savon maakuntaliitolle lausuntonaan esityksestä Etelä-Savon maakuntaliiton talouden ja toiminnan suuntaviivoiksi vuodelle 2023.

§ 340 Liittyminen Sansia Oy:n lämmitysöljyjen yhteishankintaan

Kaupunginhallitus päätti,​ että Mikkelin kaupunki osallistuu Sansia Oy:n "Lämmitysöljyt sekä asiakkaiden säiliöihin tankattavat polttonesteet" -yhteishankintaan.

Samalla kaupunginhallitus päätti valtuuttaa hankintapäällikön allekirjoittamaan liittymissopimuksen.

§ 341 Valtuustoaloite talouden ja elinvoiman kehittämisohjelman laatimiseksi

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden vastauksen valtuutettu Minna Pöntisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 342 Valtuustoaloite tonttimarkkinoinnin tehostamiseksi Mikkelin alueella

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkikehityslautakunnan vastauksen valtuutettu Antti Pakarisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 343 Valtuustoaloite: Saimaan ja Päijänteen välisen kanavahankkeen edistäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkikehityslautakunnan vastauksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 344 Valtuustoaloite yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämiseksi Mikkelin kaupungissa ja kaupunkikonsernissa

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään tammikuussa 2023.

§ 345 Valtuustoaloite: Koulunuorisotyöntekijöiden toimenkuvan vakinaistaminen ja virkasuhteiden perustaminen

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään tammikuussa 2023.

§ 346 Valtuustoaloite: Oikoradan edistäminen

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään tammikuussa 2023.

§ 347 Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt

Merkittiin,​ että Armi Salo -Oksa (Suur-Savon Sähkön hallintoneuvoston jäsen) ja hallintojohtaja Ari Liikanen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin. Armi Salo-Oksan tilalle kokoukseen saapui varajäsen Jouko Kervinen. Merkittiin, että kokouksen sihteerinä tämän pykälän ajan toimi kaupunginlakimies Tarja Poikolainen.

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Timo Halonen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esityksensä seuraavaan muotoon:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

1.kaupunginjohtaja selvittää Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa kaikkia yhtiön omistuksiin ja tuloutukseen liittyviä vaihtoehtoja, joilla voidaan päästä kaupungin energiaomaisuusjärjestelyille asetettuihin tavoitteisiin (kumulatiivisen alijäämän kattaminen ja riittävä kassavaikutus).

Selvitys on käytettävissä kaupunginvaltuustolle ennen 26.9. pidettävän valtuustonkokouksen esityslistan lähettämistä.

2. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen käynnistämään Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myynnin valmistelun, mikäli Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa tehtävillä em. ratkaisuilla ei päästä em. tavoitteisiin. Myyntiprosessissa tavoitellaan strategista kumppanuutta. Kauppa tuodaan aikanaan kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi.

3.Kaupunginvaltuusto ohjeistaa kaupunginjohtajaa jatkamaan keskusteluita muiden Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämiseksi.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Tanja Hartonen esitti Satu Taavitsaisen kannattamana, että

1. On selvitettävä mahdollisuus ottaa huomioon mahdollinen Esen tuloutus kaupungille, jolla voidaan kattaa alijäämä. Tästä on valmisteltava pätevä sopimus ja ottaa tarjottu apu vastaan. Tämä selvitetään ensisijaisesti.

2. Esitän myös, että Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymistä ei oteta tarkasteluun, vaan se pidetään 100% kaupungin omistuksessa.

3. Eikä jatketa SSS oy:n omistajakeskusteluita ennen kuin Esen tuloutus alijäämään on selvitetty.

Äänestettiin.

Muutettu pohjaesitys JAA 8 ääntä: Eero Aho, Heli Kauppinen, Jouko Kervinen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Pirjo Siiskonen, Pirkko Valtola, Raimo Heinänen,
Tanja Hartosen vastaesitys EI 3 ääntä: Tanja Hartonen, Satu Taavitsainen, Jarno Strengell

Muutettu pohjaesitys tuli päätökseksi.

Tanja Hartonen ja Satu Taavitsainen jättivät eriävän mielipiteen.