Kaupunginhallituksen päätöksiä 3.10.2022

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus, kokous 3.10.2022

§ Esityslista

§ 351 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 352 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 353 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 354 Vesiliikelaitoksen johtajan viran aukijulistaminen

Esittelijä täydensi esitystään niin, että koska kyseessä on Mikkelin kaupungin liikelaitos, niin samassa yhteydessä muutetaan vesilaitoksen johtajan virkanimike vesiliikelaitoksen johtajan virkanimikkeeksi, joka kuvaa asemaa paremmin organisaatiossa. Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti julistaa vesiliikelaitoksen johtajan viran auki haettavaksi 7.10.2022 lukien siten, että hakuaika päättyy 4.11.2022 klo 15.00 ja oikeuttaa hallintopalvelut ja henkilöstöpalvelut päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta.

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi haastatteluryhmän valmistelemaan vaalin suorittamista sekä oikeuttaa ryhmän nimeämään haastatteluun kutsuttavat henkilöt, suorittamaan haastattelut ja arvioimaan henkilöarvioinnin tarpeellisuutta.

Kaupunginhallitus nimesi haastatteluryhmään johtokunnan puheenjohtaja Perttu Noposen, Pirkko Valtolan, Heli Kauppisen, Jarno Strengelin, Raimo Heinäsen, Pirjo Siiskosen sekä kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelän.

§ 355 Etelä-Savon hyvinvointialueen ja Mikkelin kaupungin yhteinen tukipalveluyhtiö ruoka ja puhtauspalvelujen tuottamista varten

Merkittiin,​ että Jarno Strengell,​ Tanja Hartonen,​ Satu Taavitsainen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Oskari Valtola ilmoittivat olevansa esteellisiä (aluehallituksen jäsen/varajäsen) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. Petri Tikkanen saapui Jarno tilalle.

Kaupunginhallitus päätti, että ruoka- ja puhtauspalveluiden yhtiöittämisselvitys lopetaan ja Mikkelin kaupunki kehittää ko. palvelua jatkossa omana toimintona.

§ 356 Taidemuseon vuokrasopimuksen option käyttäminen

Keskustelun aikana Raimo Heinänen esitti, ettei optiota käytetä. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Kaupunginhallitus päätti käyttää taidemuseon väliaikaisten tilojen vuokrasopimuksella olevan optiomahdollisuuden 1.1.2024-31.12.2026 (kolme vuotta) samoilla sopimusehdoilla, ja valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä tarvittaessa tekemään siihen pienimuotoisia muutoksia.

§ 357 Jatkovalmisteluohjeet energiaomistusjärjestelyihin liittyen

Merkittiin,​ että Armi Salo -Oksa (Suur-Savon Sähkön hallintoneuvoston jäsen) ja hallintojohtaja Ari Liikanen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin. Armi Salo-Oksan tilalle kokoukseen saapui varajäsen Jouko Kervinen.

Merkittiin, että kokouksen sihteerinä tämän pykälän ajan toimi kaupunginlakimies Tarja Poikolainen.

Kaupunginhallitus ohjeisti kaupunginjohtajaa energiaomaisuusjärjestelyiden jatkovalmistelusta käydyn keskustelun pohjalta.

Lisäksi Satu Taavitsainen esitti, että ESE:n osakkeiden myyntiä ei ryhdytä valmistelemaan.