Kaupunginhallituksen päätöksiä 10.10.2022

kaupunginhallituksen huone ja nuija

§ Esityslista

§ 361 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 362 Satamalahden kehittäminen, ohjausryhmän nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti

 1. vapauttaa 29.4.2013 198 § nimetyn Satamalahden suunnittelun ohjausryhmän tehtävästään ja
 2. uudelleen nimetä Satamalahden suunnittelun ohjausryhmän Satamalahden kehittämisen ohjausryhmäksi sekä
 3. päättää valita uudelleen nimettävään Satamalahden kehittämisen ohjausryhmään viisi (5) jäsentä. Kaupunginjohtaja nimeää myöhemmin päätöksellään ohjausryhmän. Ohjausryhmään kutsutaan Etelä-Savon ELY-keskuksen E-vastuualueen johtaja Hannu Mars ja ohjausryhmään tullaan nimeämään seuraavat viranhaltijat: kaupunginjohtaja (pj), kaupunkikehitysjohtaja, maankäyttöjohtaja, kaupungininsinöörin sekä Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy ja Naistinki Oy toimitusjohtajat. Ohjausryhmä kutsuu tarvitsemansa asiantuntijat kokouksiin.

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi viisi (5) edustajaansa ohjausryhmään. Nimetyt jäsenet ovat Pirjo Siiskonen, Juha Ropponen, Jani Sensio, Jarno Strengell ja Kerttu Hakala.

§ 363 Heimarin ranta-asemakaava

Merkittiin, että kaavoitusinsinööri Minna Frosti selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Heimarin ranta-asemakaavan, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Riihisaari – Savonlinna museolta, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, Etelä-Savon maakuntaliitolta ja Väylävirastolta.

§ 364 Linjaukset energian (sähkö) kulutuksen leikkaamiseksi

Kaupunginhallitus päätti ryhtyä toimenpiteisiin sähkön kulutuksen leikkaamiseksi ja hyväksyi esityslistan liitteen mukaiset vuotta 2023 koskevat energian kulutuksen hillitsemiseksi tehtävät linjaukset toimenpiteineen.

§ 365 Etelä-Savon Kaapelitelevisio Oy:n purkaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää ​kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Etelä-​Savon Kaapelitelevisio Oy:n purkamisen.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 366 Biokaasu- ja kiertotalousliiketoimintojen yhdistäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että 

 • Metsäsairila Oy:lle myönnetään lupa siirtää liiketoimintasiirrolla markkinaehtoinen kiertotalousliiketoiminta BioSairila Oy:lle.
 • Etelä-​Savon Energia Oy:lle myönnetään lupa siirtää kaasuliiketoiminta liiketoimintasiirrolla BioSairila Oy:lle.
 • BioSairila Oy:lle myönnetään lupa ottaa vastaan Metsäsairila Oy:n markkinaehtoinen kiertotalousliiketoiminta sekä Etelä-​Savon Energia Oy:n kaasuliiketoiminta liiketoimintasiirroilla.
 • Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Etelä-Savon Energia Oy:n toimittaman selvityksen koskien konserniohjeen noudattamatta jättämistä Biohauki Oy:n ja Etelä-Savon Energia Oy:n sulautumisessa.
 • Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Biohauki Oy:n 30.9.2022 tapahtuneen tytäryhtiösulautumisen Etelä-Savon Energia Oy:öön.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 367 Paikallinen sopimus korkeamman kilometrikorvauksen maksamisesta 15 000 kilometriin saakka – Maatalouslomittajat ry

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä paikallisen sopimuksen voimaantulevaksi liitteen mukaisesti välittömästi ja oikeuttaa kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan paikallisen sopimuksen. Paikallinen sopimus on voimassa ajalla 1.1-31.12.2022.

§ 368 Vesiliikelaitoksen johtajan viran kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen ja aukijulistaminen

Kaupunginhallitus päätti, että Vesiliikelaitoksen johtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemus vesihuoltoalalta.

Kaupunginhallitus päätti julistaa Vesiliikelaitoksen johtajan viran auki haettavaksi 11.10.2022 lukien siten, että hakuaika päättyy 8.11.2022 klo 15.00 ja oikeuttaa hallintopalvelut ja henkilöstöpalvelut päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 370 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin omistajaohjauksen terävöittäminen

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2023.

§ 371 Valtuustoaloite suojatien parantamisesta Raviradantiellä

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2023.

§ 372 Valtuustoaloite tehokkaan ja vaikuttavan energiansäästöohjelman aloittamiseksi Mikkelin kaupungin ja sen konsernin toiminnassa

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2023.

§ 373 Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt

Merkittiin,​ että Armi Salo -Oksa (Suur-Savon Sähkön hallintoneuvoston jäsen), Minna Pöntinen (Suur-Savon Sähkön hallintoneuvoston jäsen) ja hallintojohtaja Ari Liikanen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin. Armi Salo-Oksan tilalle kokoukseen saapui varajäsen Jouko Kervinen.

Merkittiin, että kokouksen sihteerinä tämän pykälän ajan toimi kaupunginlakimies Tarja Poikolainen.

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ja vt. talousjohtaja Tiia Tamlander selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Petri Pekonen esitti Pekka Pöyryn, Jouko Kervisen ja Pirkko Valtolan kannattamana, että

kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

 1. Kaupunginvaltuusto päättää, että Mikkelin kaupungin kumulatiiviset alijäämät katetaan energiaomaisuusjärjestelyillä vuoden 2023 loppuun mennessä. Ensisijaisena keinona kaupunginvaltuusto pitää tuloutuksia Etelä-Savon Energia Oy:stä.
 2. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen valmistelemaan Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myyntiä siltä varalta, että kohdassa 1. mainitut tuloutukset eivät riitä. Mahdollisessa myyntitilanteessa tavoitteena on strateginen omistajakumppani, joka tuo aitoa lisäarvoa yhtiöön ja mahdollisimman korkea myyntihinta. Mahdollinen kauppa tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi syyskuun 2023 loppuun mennessä.

  Mikäli kohdassa 1. mainitut tuloutukset riittävät tai energiamarkkinan tilanne kehittyy sellaiseksi, että osakekaupan valmistelu ja edistäminen ei enää ole kaupungin edun mukaista, valtuuttaa kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen päättämään myyntiprosessin keskeyttämisestä.

 3. Kaupunginvaltuusto ohjeistaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa jatkamaan keskusteluja Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämiseksi keskipitkällä aikavälillä. 

Lisäksi käydyn keskustelun aikana Tanja Hartonen esitti Satu Taavitsaisen kannattamana, että 

1. Ensisijaisesti otetaan vastaan Etelä-Savon Energia Oy:n tuloutus kaupungille, jolla voidaan kattaa alijäämää.

2. Esitän myös, että Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymistä ei aleta valmistella, vaan se pidetään 100 % kaupungin omistuksessa.

3. Suur-Savon sähkön osakkeiden osittaista myymistä aletaan valmistelemaan ja kaupunginjohtaja jatkaa keskusteluita muiden Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakuntien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämiseksi keskipitkällä aikavälillä.

Lisäksi Raimo Heinänen esitti, että jos Esen tuloutusvaihtoehdolla pyritään ratkaisemaan alijäämän kattaminen, tulee saman aikaisesti aloittaa valmistelu 2023-2024 talousarvioon ja -suunnitteluun säästöt ja palvelualueiden toimintojen tehostaminen 7 miljoonan edestä vuosittain. Tehostaminen tulee kohdistaa kustannuksiin, joissa olemme verrokkikaupunkeja kalliimpi tuotantokustannusten osalta.

Kustannustehostamista tulee tehdä 5 miljoonan edestä sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle ja 2 miljoonaa kaupunkikehityksen ja hallinnon palvelualueelle. Mahdolliset ennakoitua ylittävät lisätulot mahdollistavat kokonaissäästöjen määrää, mutta ei poista niitä. Olen Esen tuloutuksen kannalla, koska en voi tukea omaisuuden lisäkäyttöä käyttöomaisuuden kattamiseen. Koska kukaan ei kannattanut esitystä,​ se raukesi.

Lisäksi käydyn keskustelun aikana Heli Kauppinen kannatti kaupunginjohtajan tekemää pohjaesitystä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi,​ että on tehty kaksi esittelijän pohjaesityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten,​ että ne,​ jotka kannattavat Petri Pekosen esitystä, äänestävät JAA ja, jotka kannattavat Tanja Hartosen esitystä, äänestävät EI.

Petri Pekosen esitys (JAA) 6 ääntä: Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Pirkko Valtola, Jouko Kervinen, Eero Aho, Pirjo Siiskonen,
Tanja Hartosen esitys (EI) 4 ääntä: Tanja Hartonen, Satu Taavitsainen, Jarno Strengell, Raimo Heinänen
TYHJÄ 1 ääntä: Heli Kauppinen

Äänestettiin pohjaesityksen ja Petri Pekosen esityksestä.
Pohjaesitys JAA Heli Kauppinen
Petri Pekosen esitys EI: Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Pirkko Valtola, Jouko Kervinen, Eero Aho , Pirjo Siiskonen, Raimo Heinänen
TYHJIÄ 3 ääntä: Satu Taavitsainen, Tanja Hartonen, Jarno Strengell

Petri Pekosen esitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Heli Kauppinen, Satu Taavitsainen, Jarno Strengell ja Tanja Hartonen esittivät eriävän mielipiteen.

Jarno Strengellin eriävä mielipide: Etelä – Savon energia oy on pidettävä kokonaan Mikkelin kaupungin omistuksessa. Mikkelin kaupungin taseen alijäämät on ensisijaisesti katettava ESE:n esittämillä lisätuloutuksilla, jos ESE:n lisätuloutukset eivät riitä, tulee tasetta korjata ESE:n tuloutuksien lisäksi muilla esillä olleilla keinoilla.

Satu Taavitsaisen eriävä mielipide: Jätän eriävän mielipiteeni kaupunginhallituksen 10.10.2022 päätökseen (§ 373 Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt), joka vie eteenpäin Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) vähemmistöosuuden myymistä. Mielestäni ESE on pidettävä itsenäisenä yhtiönä ja kokonaan Mikkelin kaupungin omistuksessa. En siis kannata ESE:n osakkeiden myymistä millekään taholle. ESE:n sähkö- ja kaukolämpöverkot on pidettävä 100-prosenttisesti kaupungin omissa käsissä, koska se on kaupungin asukkaiden ja yritysten taloudellinen etu. Talousviisautta on se, ettei julkista monopolia myydä pikavoittojen toivossa. Erityisesti tällaisessa epävakaassa maailmantilanteessa on energiayhtiön kokonaan omistamisesta Mikkelin kaupungille ja sen asukkaille ja yrityksille hyötyä myös turvallisuuden, huoltovarmuuden ja omavaraisuuden näkökulmasta. Mikkelin on oltava mahdollisimman energiaomavarainen ja pidettävä verkot, putkistot ja kattilat kokonaan kaupungin omistuksessa. Sähkönsiirto ja kaukolämpö ovat mikkeliläisille välttämättömyyshyödykkeitä. ESE:n toiminnan rungon muodostaa mikkeliläisille kohtuuhintaisen kaukolämmön tuotanto ja sähkönsiirto, joilla edistetään asukkaidemme ja yritystemme ostovoimaa. Näin tulee olla jatkossakin.

Heli Kauppisen eriävä mielipide: Päättäjien tulisi katsoa koko taloussuunnittelukautta eli pidemmälle tulevaisuuteen ja huolehtia siitä, että kaupungilla on riittävää puskuria myös tulevia vaikeita vuosia varten. Näin olisi kannattamassani pohjaesityksessä toimittu. Viime joulukuussa valtuuston hyväksymässä talousarviossa energiaomistuksen järjestelyiden summaksi on merkitty yhteensä 70 miljoonaa euroa. Viranhaltijoiden antamien arvioiden mukaan sekään ei tule välttämättä riittämään.
Isot tuloutukset Etelä-Savon Energiasta eivät kaiken todennäköisyyden mukaan tule riittämään edes alijäämien kattamiseen, mutta ne vaikuttavat yhtiön myyntikuntoon sekä saattavat vaikuttaa asiakkaiden maksamiin maksuihin niitä korottavasti. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.