Kaupunginhallituksen päätöksiä 31.10.2022

kaupunginhallituksen huone ja nuija

§ Esityslista

§ 380 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään niin, että kaupunkikehityslautakunnan päätöksestä joukkokutsuliikenteen osalta (125 §) kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta. 

Pekka Pöyry esitti Pekka Pekosen kannattamana, ettei kaupunginhallitus käytä otto-oikeutta ko. asiassa.

Äänestettiin.
Muutettu pohjaesitys (otto-oikeutta käytetään) JAA 6 ääntä: Armi Salo-Oksa, Heli Kauppinen, Juha Ropponen, Mali Soininen, Raimo Heinänen, Tanja Hartonen,
Pekka Pöyryn vastaesitys EI 5 ääntä: Pekka Pöyry, Jarno Strengell, Petri Pekonen, Pirjo Siiskonen, Satu Taavitsainen.

Muutettu pohjaesitys tuli päätökseksi.

Muiden päätösten osalta, koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 381 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 382 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. hyväksyttiin.

§ 383 Kaupunginvaltuuston kokouksen 29.8.2022 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta esityslistan päätösesityksen mukaisesti.

§ 384 Ristiinan päiväkodin urakkatarjouksen hyväksyminen ja aloituslupa

Kaupunginhallitus päätti hylätä Ristiinan päiväkodin urakkatarjoukset perustuen hankkeelle suunnitellun määrärahan ja kustannusarvion ylitykseen.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksikkö voi hylätä kaikki tarjoukset, mikäli ne ylittävät määrärahat tai ovat hankintayksikön arvion mukaan liian kalliita.

Kaupunginhallitus hylkää Ristiinan päiväkodin urakkatarjoukset perustuen hankkeelle suunnitellun määrärahan ylitykseen.

Päiväkodin suunnitelmiin, toteutustapaan ja hankintakriteereihin haetaan uusia vaihtoehtoja ja hanke kilpailutetaan uudestaan erilaisella sisällöllä.

§ 385 Kumppanuussopimus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa 2022 – 2025

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityksen Mikkelin kaupungin ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kumppanuussopimukseksi.

Kumppanuussopimuksessa sovittu määräraha varataan kustannuspaikalta 1412 (kehittämishankkeet).

§ 386 Eron myöntäminen Tarja Poikolaiselle kaupunginlakimiehen virasta ja viran aukijulistaminen

Kaupunginhallitus päätti myöntää Tarja Poikolaiselle eron kaupunginlakimiehen virasta siten, että viimeinen virassaolopäivä on 4.11.2022.

Samalla kaupunginhallitus päättää julistaa kaupunginlakimiehen viran auki haettavaksi 4.11.2022 lukien siten, että hakuaika päättyy 2.12.2022 klo 15.00 ja oikeuttaa hallintopalvelut ja henkilöstöpalelut päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta.

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi haastatteluryhmän valmistelemaan vaalin suorittamista sekä oikeuttaa ryhmän nimeämään haastatteluun kutsuttavat henkilöt, suorittamaan haastattelut ja arvioimaan henkilöarvioinnin tarpeellisuutta. Haastatteluryhmään valittiin Pirkko Valtola, Pirjo Siiskonen ja hallintojohtaja Ari Liikanen.

§ 387 Eron myöntäminen Timo Haloselle kaupunginjohtajan virasta

Keskustelun aikana Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Timo Haloselle eron kaupunginjohtajan virasta siten, että hänen virkasuhteensa Mikkelin kaupunkiin päättyy 30.11.2022.

§ 388 Valtuustoaloite yritysvaikutusten arviointimallin kehittämisestä Mikkelin kaupunkikonsernissa

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden vastauksen valtuutettujen Soile Kuitusen ja Arto Seppälän ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 389 Valtuustoaloite niittyjen lisäämiseksi Mikkelin kaupungin alueella

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2023.

§ 390 Valtuustoaloite yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämiseksi Mikkelin kaupungissa ja kaupunkikonsernissa

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden vastauksen valtuutettujen Soile Kuitusen ja Marita Hokkasen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 391 Valtuustoaloite: Ihastjärven koulusta luonto- ja ympäristökoulu

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen valtuutettujen Petri Pekosen ja Juha Ropposen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 392 Energiaomistusjärjestelyiden jatkovalmistelu

Käydyn keskustekun aikana Heli Kauppinen esitti Pekka Pöyryn, Petrin Pekosen, Tanja Hartosen ja Jarno Strengellin kannattamana, että ei perusteta erillistä työryhmää, vaan asiat käsitellään kaupunginhallituksessa.

Merkittiin, että Minna Pöntinen ja Armi Salo-Oksa (hallintoneuvoston jäsenet) ja Ari Liikanen (hallituksen jäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkittiin, että kokouksen sihteerinä tämän pykälän ajan toimi kaupunginlakimies Tarja Poikolainen.

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Timo Halonen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 393 Paikallinen sopimus kansalaisopiston tuntiopettajien matkakorvaukset

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki hyväksyy paikallisen sopimuksen ja jatkaa kansalaisopiston tuntiopettajien matkakorvausten maksamista 1.8.2022 lukien edellisen OVTES 2021-2022 osio F liitteen 12 sopimuksen ehdoilla siten, että tuntiopettajalle maksetaan matkakustannusten korvaukset tuntiopettajan asunnosta tai toimipaikasta opiston työpisteeseen kuitenkin enintään siltä osin kuin matka ylittää kuusi (6 ) kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin. Paikallinen virka- ja työehtosopimus on voimassa ajalla 1.8.2022-30.4.2025.

§ 394–403
Talousarviopykälien osalta käsittelyä jatketaan tiistaina 1.11.2022.