Kaupunginhallituksen päätöksiä 28.11.2022

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2022

§ Esityslista

§ 455 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 456 Kyyveden, Harjujärven ja Ala-Aittaroisen rantaosayleiskaavan muutos / Pikonmäki

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Kyyjärven, Harjujärven ja Ala-Aittaroisen rantaosayleiskaavan muutoksen tilalla Pikonmäki 491-401-8-49, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

§ 457 Kaupunginhallituksen lausunto Etelä-Savon maakuntaliitolle Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavasta

Kaupunginhallitus merkitsi esityslistalla avatun lausunnon tiedoksi ja lähettää sen kaupungin lausuntonaan Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

§ 458 Kiinteistön 491-4-1-211 (Graniittitalo, Ristimäenkatu 5) myynti

Mikkelin kaupunki päätti myydä kiinteistön 491-4-1-211 rakennuksineen (Graniittitalo, Ristimäenkatu 5) siitä 500 000 € tarjouksen jättäneelle Uudenmaan Takuurakenne Oy:lle. Kaupantekopäivä vahvistetaan päätöksen lainvoimaisuuden jälkeen. Kaupan tarkemmista ehdoista sovitaan kauppakirjassa. Kohteen hallinta- ja omistusoikeus siirtyvät, kun kauppasumma on maksettu ja kauppakirjan ovat allekirjoittaneet kaupan molemmat osapuolet.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan, ja tarvittaessa tekemään siihen pienimuotoisia muutoksia. Mikäli kohteen myynti peruuntuu, voidaan se asettaa uudelleen myyntiin ilman erillistä päätöstä.

§ 459 Selvitys rakennushankkeiden talousasioihin liittyen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee annetun selvityksen tiedoksi.

§ 460 Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2021 arviointi

Merkittiin, että opetusjohtaja Seija Manninen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esityslistan liitteenä olevan Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2021 toimenpiteiden arvioinnin.

§ 461 Kaupunginhallituksen lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

Kaupunginhallitus päätti antaa valtiovarainministeriölle esityslistan mukaisen lausunnon asetusluonnoksesta.

§ 462 Talouden seuranta 10/2022

Merkittiin, että talousjohtaja Tiia Tamlander selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi koko kaupungin talouden seurantaraportin 10/2022 ja hyväksyy:

  • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan tulomäärärahamuutoksen -556 000 euroa
  • Keskusvaalilautakunnan menomäärärahamuutoksen +50 000 euroa.
  • Kaupunginvaltuuston menomäärärahamuutoksen +50 000 euroa
  • Konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintamenoihin +28 miljoonan euron lisämäärärahan sosiaali- ja terveyspalveluiden ostoon Essotelta
  • Vesiliikelaitoksen liikeylijäämätavoitteen muutoksen -1 590 000 euroa
  • Kaupungin investointihankkeiden väliset määrärahasiirrot yhteensä 220 000 euroa
  • Investointihankkeiden tulomäärärahojen vähennykset -100 000 euroa

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden 10/2022 talouden seurantaraportin.

§ 463 Karjala-tietokantasäätiö sr:n purkaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Karjala-tietokantasäätiö sr:n purkamisen.

§ 464 Opintoavustukset 2022

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2022 opintoapurahat yhteenvedon mukaisesti seuraavasti:

Mikkelin kaupungin opintorahasto (=O) 5 kpl x 900,00 ja 1 x 400,00 euroa, yhteensä 4 900,00 euroa. Yleisestä lahjoitusrahastosta (Y) ei myönnetä vuonna 2022 opintoapurahaa.

§ 465 Eron myöntäminen Olli Marjalaaksolle Etelä-Savon maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Olli Marjalaaksolle hänen pyytämänsä eron Etelä-Savon maakuntavaltuustosta sekä valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 466 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) nimeämispyyntö Etelä-Savon TYP-verkoston johtoryhmän jäseneksi ja varajäseneksi 2023-2024

Kaupunginhallitus nimesi työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) johtoryhmään Etelä-Savon TYP-verkostossa palvelupäällikkö/kokeilujohtaja Pekka Pataman ja varajäseneksi hallintojohtaja Ari Liikasen. Nimeäminen kattaa johtoryhmän jäsenyydet vuodelle 2023 ja mahdollisen optiovuoden 2024.

§ 467 Valtuustoaloite Oravinkadun liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään maaliskussa 2023.

§ 468 Eron myöntäminen Tanja Puustinen-Kiljuselle Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen (lisäpykälä)

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Tanja Puustinen-Kiljuselle hänen pyytämänsä eron Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 469 Kaupunginhallituksen edustaja hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa 2022-2025 (lisäpykälä)

Kaupunginhallitus nimesi Soile Kuitusen hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakuntaan jäljellä olevalle toimikaudelle.