Kaupunginhallituksen päätöksiä 19.12.2022

kaupunginhallituksen huone ja nuija

§ Esityslista

§ 473 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 474 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 475 Otto-oikeus kaupunginjohtajan päätös tiedoksi

Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin.

§ 476 Kaupunginvaltuuston kokouksen 17.10.2022 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta esityslistan päätösesityksen mukaisesti. Hyväksyttiin.

§ 477 Vesiliikelaitoksen johtajan virkavaali

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus päättää valita hakijoiden koulutuksen, työkokemusvertailun, tehtyjen haastattelujen, henkilöarvion sekä kokonaisvertailun perusteella rakennusinsinööri AMK Jarkko Laitisen.

Vaali on ehdollinen ja valittavan henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 12.1.2023 mennessä. Lisäksi noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa

§ 478 Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelän määrääminen Vesiliikelaitoksen johtajaksi 1.1.2023 lukien

Kaupunginhallitus päätti jatkaa kaupunkikehitysjohtajan määräystä toimia oman tehtävän ohella vesiliikelaitoksen johtajana siihen saakka kunnes valittu vesiliikelaitoksen johtaja aloittaa virassa.

§ 479 Kaupunginlakimiehen virkavaali

Kaupunginhallitus päätti valita hakijoiden koulutuksen, työkokemusvertailun, tehtyjen haastattelujen sekä kokonaisvertailun perusteella kaupunginlakimiehen virkaan Annaliisa Leinosen.

Vaali on ehdollinen ja valittavan henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 12.1.2023 mennessä. Lisäksi noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 480 Talousjohtajan viran vaalin vahvistaminen

Kaupunginhallitus vahvisti Tiia Tamlanderin valinnan talousjohtajan virkaan 1.1.2023 alkaen. Kaupunginhallitus ei vaadi Tamlanderilta lääkärintodistusta eikä hänelle aseteta koeaikaa.

Talousjohtajan kokonaispalkaksi määritellään 7515,13 euroa kuukaudessa 1.1.2023 lukien. Lisäksi samasta ajankohdasta alkaen Tamlanderille maksetaan puhelinetu 20 euroa/kk.

§ 481 Kaupunginhallituksen vastaus tilintarkastuspöytäkirjaan

Merkittiin, että vt. kaupunginjohtaja Ari Liikanen sekä kaupunginhallituksen jäsenet Armi Salo-Oksa ja Jani Sensio sekä kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Minna Pöntinen poistuivat ennen tämän pykälän käsittelyä kokouksesta esteellisyytensä vuoksi.

Kaupunginhallitus päätti toimittaa esityslistalla olevan selvityksen tilintarkastajalle ja tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

§ 482 Energiaomaisuusjärjestelyihin liittyvän asiantuntijapalvelun hankinta

Merkittiin, että vt. kaupunginjohtaja Ari Liikanen sekä kaupunginhallituksen jäsenet Armi Salo-Oksa ja Jani Sensio sekä kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Minna Pöntinen poistuivat ennen tämän pykälän käsittelyä kokouksesta esteellisyytensä vuoksi.

Kaupunginhallitus päätti hankkia Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymiseen liittyvät asiantuntijapalvelut kilpailutuksen voittaneelta KPMG Oy Ab:lta.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksilla. Kaupunginhallitus valtuuttaa vt. talousjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen. Hankintasopimus voidaan tehdä hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Sopimuskauden pituus on yksi (1) vuosi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 483 Paikkatietoalustan ja karttaohjelmistojen hankinta

Poistettiin listalta.

§ 484 Henkilöstöaterioiden hinnat 1.1.2023 lukien

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ateriahinnat vuodelle 2023 edellä esitetyn mukaisesti.

§ 485 Pelastustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietoaineistojen siirto Etelä-Savon hyvinvointialueelle

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevat pelastustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietoaineistojen siirtosopimukset sekä tietoaineistojen siirron Etelä-Savon hyvinvointialueelle toteutettavaksi siten kuin se on siirtosopimuksissa esitetty.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa vt. kaupunginjohtaja Ari Liikasen allekirjoittamaan tietoaineistojen siirtosopimukset ja tekemään niihin tarvittaessa teknisluontoisia muutoksia.

§ 486 Saimaanportin yhtenäiskoulun toteutussuunnittelun ja rakentamisvaiheen seurantaryhmä

Kaupunginhallitus päätti nimetä uudeksi jäseneksi Jani Sension tilalle Pertti Karhusen Saimaanportin yhtenäiskoulun toteutussuunnittelun ja rakentamisvaiheen seurantaryhmään.

§ 487 Paikallinen sopimus Etelä-Savon Jyty ry:n luottamusmiesten lukumäärästä, sijoituspaikoista ja ajankäytöstä

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Etelä-​Savon Jytyn ja Mikkelin kaupungin välisen paikallisen sopimuksen luottamusmiesten lukumäärästä ajalle 1.1.2021-​ 31.12.2024 ja ajankäytöstä 1.3.2022-​31.12.2024.

§ 488 Kumppanuussopimus Mikkelin Musiikkijuhlien Kannatusyhdistys ry:n kanssa

Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellinen (yhdistyksen hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Musiikkijuhlien Kannatusyhdistys ry:n kanssa vuosille 2023-2026 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 489 Kumppanuussopimus Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston (ELKA) kanssa

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kumppanuussopimuksen Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiön kanssa vuodelle 2023 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 490 Kumppanuussopimus Mikkelin Ravirata Oy:n kanssa

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että sopimussummana olisi 18.000 euroa. Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Ravirata Oy:n kanssa St. Michel raveista vuosille 2023-2024 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 491 Kumppanuussopimus Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry:n kanssa

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kumppanuussopimuksen Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry:n  kanssa vuosille 2023-2024 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 492 Kumppanuussopimus Taito Itä-Suomi ry:n kanssa

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kumppanuussopimuksen Taito Itä-Suomi ry:n kanssa vuosille 2023-2024 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 493 Kumppanuussopimus Mikkelin Torikauppiaat ry:n kanssa

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kumppanuussopimuksen Mikkelin Torikauppiaat ry:n kanssa vuosille 2023-2024 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 494 Kumppanuussopimus Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n kanssa

Heli Kauppinen ilmoitti olevansa esteellinen (yhdistyksen hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kumppanuussopimuksen Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n kanssa vuosille 2023-2024 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 495 Kumppanuussopimus Mikkelin Palloilijat ry:n kanssa

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kumppanuussopimuksen Mikkelin Palloilijat ry:n kanssa vuodelle 2023 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 496 Kumppanuussopimus Mikkelin Hiihtäjät ry:n kanssa

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Hiihtäjät ry:n kanssa vuosille 2023-2024 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 497 Kumppanuussopimus Mikkelin Kampparit ry:n kanssa

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Kampparit ry:n kanssa kaudelle 2022–2023 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 498 Kumppanuussopimus Etelä-Savon Liikunta (ESLI) ry:n kanssa

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kumppanuussopimuksen Etelä-Savo Liikunta ry:n kanssa vuosille 2023-2024 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 499 Eduskuntavaalit 2023 – ennakko-, laitos- ja vaalipäivän äänestyspaikat

Kaupunginhallitus päätti määrätä eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen toimitettavaksi päätöksen esityslistan liitteestä ilmenevissä paikoissa ja mainittuina kellonaikoina.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti,​ että äänestysbussin reittiaikataulu aukiolopäivineen on esityslistan liitteestä ilmenevä.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan vaalilain 9 §:n 3-kohdan perusteella laitoksissa päätösesityksen mukaisesti.

§ 500 Eduskuntavaalit 2023 – vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen

Kaupunginhallitus päätti pyytää puolueiden paikallisilta kunnallisjärjestöiltä ja puolueosastoilta ja valitsijayhdistykseltä, että ne tekisivät ehdotuksensa valittavista henkilöistä vaalilautakuntiin (18 kpl) ja vaalitoimikuntiin (5 kpl) ja toimittaisivat ne Mikkelin kaupunginkansliaan viimeistään 31.1.2023.

§ 501 Mikkelin kaupungin yrityspalkinto 2022

Mikkelin kaupungin yrityspalkinto julkaistaan maakunnallisessa YrittäjäGaalassa Mikkelissä 21.1.2023.