Kaupunginhallituksen päätöksiä 16.1.2023

kaupunginhallituksen huone ja nuija

§ Esityslista

§ 17 Sisäisen tarkastuksen tarkastusraportointi 2022

Kaupunginhallitus merkitsi sisäisen tarkastuksen raportit tiedoksi ja edellyttää, että raporteissa esitetyt toimenpidesuunnitelmat viedään täytäntöön esitettyjen aikataulujen mukaisesti. 

§ 18 Ristiinan päiväkodin lisämäärärahaesitys

Merkittiin, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 2,65 M€ lisämäärärahan investointiohjelmaan Ristiinan päiväkodin hankkeelle vuodelle 2023.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 19 Saimaanportin yhtenäiskoulun kalustaminen

Merkittiin, että Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) ja poistui kokouksesta tämän pykälän aluksi.

Keskustelun aikana Jouko Kervinen esitti Eero Ahon ja Jani Sension kannattamana, että Saimaanportin yhtenäiskoulun kalustohankinnat omaan taseeseen toteutetaan valtuuston investointiosassa hyväksymän määrärahan 1,​0 miljoonaa euroa puitteissa. Sen ylittävä tarpeellinen kalusto hankitaan leasing-​menettelyllä ja määrärahat etsitään sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen alaisista muista toimintakuluista.

Äänestettiin.

Pohjaesitys JAA: 6 ääntä. Heli Kauppinen, Jarno Strengell, Katriina Noponen, Pekka Pöyry, Pirjo Siiskonen, Soile Kuitunen,
Jouko Kervisen vastaesitys EI: 5 ääntä. Jouko Kervinen, Eero Aho, Jani Sensio, Tanja Hartonen, Pirkko Valtola
Pohjaesitys tuli päätökseksi.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää Saimaanportin yhtenäiskoulun ensikertaisen kalustuksen kokonaismäärärahaksi 1,0 miljoonan euron sijasta 1,7 miljoonaa euroa. Summasta 0,55 miljoonaa euroa kohdistuu vuodelle 2023 ja 1,15 miljoonaa euroa vuodelle 2024.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 20 Kehittämishankkeiden rahoitus 2023

Merkittiin, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti myöntää kuntarahoitusta vuodelle 2023 kustannuspaikalta 1412 (kehittämishankkeet) päätösesityksen mukaisesti. Rahoituksen ehtona on hankkeiden muun rahoituksen toteutuminen suunnitellusti.

§ 21 Antolainaus-Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen Leader-hankkeisiin

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päivittää periaatepäätöstä väliaikaisen hankerahoituksen myöntämisestä seuraavasti päätösesityksen mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 22 Kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet 2023

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin pankkitilien

OP Yrityspankki Oyj yritystili FI79 5000 0120 2659 04 (Mikkelin kaupunki, konsernitili) sekä tähän konsernitilipalveluun liitettyjen kaupungin ja liikelaitosten pankkitilien
FI12 5000 0120 2659 46 (konsernitilin yksikkötili, Mikkelin kaupunki),
FI17 5000 0120 2659 53 (konsernitilin yksikkötili, Mikkelin Vesilaitos) ja
FI91 5000 0120 2659 79 (konsernitilin yksikkötili, Liikelaitos Otavia)                  

sekä

Nordea FI54 1099 3000 4101 04
Handelsbanken SHB FI70 3131 3001 1031 26
Danske Bank FI28 8000 1700 6417 99
Danske Bank FI66 8000 1170 7728 92

Ryhmän 1 allekirjoittajat ovat kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, hallintojohtaja Ari Liikanen, talousjohtaja Tiia Tamlander ja controller Tiina Viskari.

Ryhmän 2 allekirjoittajat ovat palveluneuvoja Heli Väisänen ja palveluneuvoja Heli-Päivi Nypelö.

Käyttöoikeuksista toimitetaan pankeille käyttöoikeusvaltakirjat ja nimikirjoitusnäytteet.

Konekielisten pankkiyhteyksien oikeudet säilyvät entisellään.

§ 23 ESE:n vähemmistöosuuden myynnin valmisteluun liittyvän työn vastuuttaminen ja päätöksenteko

Merkittiin, että hallintojohtaja Ari Liikanen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) ja Soile Kuitunen (Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen jäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Janne Kinnunen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkittiin, että kokouksen sihteerinä tämän pykälän ajan toimi talousjohtaja Tiia Tamlander.

Kaupunginhallitus päätti, että projektiryhmässä kaupungin edustajina toimivat kaupunginjohtaja ja talousjohtaja, jotka toimivat myös prosessista vastaavina viranhaltijoina.

Viranhaltijat velvoitetaan raportoimaan myyntiprosessin etenemisestä kaupunginhallitukselle vähintään kuukausittain, tarvittaessa useammin. Projektin edistämiseen liittyvät linjaus- ja päätösasiat tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

§ 24 Mikkelin kaupungin hallintosäännön 132 §:n mukainen kysymys valtuuston kyselytunnille kaupungin hallinnon ja talouden hoitoa koskevasta asiasta

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistalla esitetyn vastauksen ja se lähetetään kaupunginvaltuutetuille kyselytunnin kutsun liitteenä.

Kaupunginhallituksen vastauksen kyselytunnilla 23.1.2023 klo 16.45 esittelee kaupunginjohtaja Janne Kinnunen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 25 Kaupunginlakimiehen virkavaalin vahvistaminen

Koska Annaliisa Leinonen on esittänyt kaupunginhallituksen edellyttämän lääkärintodistuksen terveydentilastaan, niin kaupunginlakimiehen vaali voidaan vahvistaa. Annaliisa Leinonen ottaa viran vastaan 6.3.2023. Lisäksi noudatetaan virantoimituksen aloittamisesta kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Kaupunginlakimiehen tehtäväkohtaiseksi palkaksi määritellään 5296,71 euroa/kk.

§ 26 Eroilmoitus Liike Nyt valtuustoryhmästä, Reponen Anna

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Anna Reposen ilmoituksen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 27 Eroilmoitus Kokoomuksen valtuustoryhmästä, Ropponen Juha

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Juha Ropposen ilmoituksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 28 Eroilmoitus Liike Nyt valtuustoryhmästä, Tarvainen Nea

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Nea Tarvaisen ilmoituksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 29 Eroilmoitus Liike Nyt valtuustoryhmästä, Sipilä Arto

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Arto Sipilän ilmoituksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 30 Ilmoitus uuden valtuustoryhmän perustamisesta, Mikkelin Sitoutumattomat

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee ilmoituksen Mikkelin Sitoutumattomat valtuustoryhmän perustamisesta tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 31 Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Mikkelin kaupungin vuositasolla vastaanotettavien kiintiöpakolaisten ja turvapaikan/oleskeluluvan saaneiden pakolaisten kuntapaikkamääräksi 80 paikkaan siten, että 40 paikkaa varataan kiintiöpakolaisille ja 40 paikkaa oleskeluluvan saaneille pakolaisille.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen.

§ 32 Mikkelin kaupungin kotoutumisohjelma 2023-2026

Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään niin, että sopimus hyväksytään valtuustossa.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy esityslistan liitteenä olevan Mikkelin kaupungin kotoutumisohjelman vuosille 2023-2026.

§ 33 Eduskuntavaalit 2023 – Vaalimainospaikat ja vaalien viestintäsuunnitelma

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä päätöksen esityslistan liitteenä olevan vuoden 2023 eduskuntavaaleja koskevan viestintäsuunnitelman sekä vaalimainospaikat.

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa puolueille:

  • että ulkomainonta voidaan aloittaa eduskuntavaalien osalta aikaisintaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 15.3.2023
  • ettei vaalimainoksia saa asettaa Mikkelin kaupungissa taajama-​alueella muualle kuin kaupungin rakentamiin vaalimainoskehikkoihin ja hyväksyttyihin ulkomainostelineisiin. Taajama-​alueen ulkopuolella pääteiden varsilla ulkomainontaa voidaan suorittaa Väyläviraston sekä paikallisen tiemestarin antamien ohjeiden edellyttämällä tavalla. Tämän päätöksen vastaisesti asetetut vaalimainokset tulee kehotuksesta puolueiden ja valitsijayhdistysten poistaa. Poistamisen voi tarvittaessa tehdä myös kaupunki,​
  • kukin puolue saa kustakin vaalimainoskehikosta kaksi paikkaa ja
  • ettei puolueilta peritä vaalimainospaikkojen käytöstä maksua.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti,​ että vaalijulisteet asetetaan kullekin julistepaikalle vasemmalta lukien samassa järjestyksessä kuin ehdokkaita asettavat ryhmät ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä.

§ 34 Vammaisneuvoston varajäsenen nimeäminen eronneen tilalle

Kaupunginhallitus päätti nimetä Etelä-Savon Näkovammaiset ry:n esityksen mukaisesti Pirkko Luusalon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Riitta Viitalan.