Kaupunginhallituksen päätöksiä 6.2.2023

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus, kokous 6.2.2023

§ Esityslista

§ 38 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 39 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 40 Kaupunginvaltuuston kokouksen 12.12.2022 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta esityslistan päätösesityksen mukaisesti.

§ 41 Hankintaoikaisuvaatimus Paikkatietoalustan ja karttaohjelmiston hankintapäätöksestä

Esityslistalla esitetyillä perusteilla kaupunginhallitus päätti hylätä Esri Finland Oy:n 27.1.2023 tekemän hankintaoikaisun perusteettomana ja pitää voimassa päätöksensä 9.1.2023 § 7.

§ 42 Microsoft-lisenssien hankinta

Merkittiin, että talousjohtaja Tiia Tamlander ilmoitti olevansa esteellinen (Meita Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta. Hyväksyttiin.

Merkittiin, että tietohallintopäällikkö Jussi Linnalla selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti hankkia Microsoft-lisenssit esittelytekstin mukaisesti Meidän IT ja talous Oy:ltä käyttäjäkohtaisella lisensointimallilla. Sopimus on voimassa toistaiseksi. 

Lisenssikustannukset kohdistetaan käyttäjien tulosyksiköille käyttäjämäärien mukaisesti.

Kaupunginhallitus valtuuttaa tietohallintopäällikön allekirjoittamaan hankintaan liittyvät sopimukset.

§ 43 Energiaomaisuusjärjestelyjen tilannekatsaus

Merkittiin, että hallintojohtaja Ari Liikanen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen), Armi Salo-Oksa, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Minna Pöntinen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäseniä) sekä Jani Sensio (entinen Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja) ja Soile Kuitunen (entinen Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen jäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkittiin, että Armi Salo-Oksan varajäsen Jouko Kervinen ja Soile Kuitusen varajäsen Jenni Tissari saapuivat kokoukseen ennen asiakohdan käsittelyn alkua.

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Janne Kinnunen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkittiin, että kokouksen sihteerinä tämän pykälän ajan toimi talousjohtaja Tiia Tamlander.

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösesityksensä kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päätti:

  1. todeta, että Etelä-Savon Energia Oy:n hallitus on 24.2023 tekemällään päätöksellä keskeyttänyt Koskienergia Oy:n osakkeiden myyntiprosessin kauppahintaodotusten jäätyä liian alhaisiksi tarpeeseen nähden. Yhtiö on kuullut konsernivastuuhenkilöä ennen ratkaisun tekemistä. Myyntiprosessin päättyminen tarkoittaa, että yhtiö ei tule toteuttamaan kaupungille kaupunginvaltuuston päätöksen 17.10.2022 § 136 mukaisia ja vuoden 2023 talousarvioon satunnaiseksi tuloksi kirjattuja lisätuloutuksia;
  2. todeta, että Etelä-Savon Energia Oy:n lisätuloutusten toteutumatta jääminen johtaa kaupunginvaltuuston 17.10.2022 § 136 linjauspäätöksen mukaisesti siihen, että kaupunginhallitus jatkaa Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myyntiä kaupungin kumulatiivisten alijäämien kattamiseksi vuoden 2023 loppuun mennessä;
  3. vahvistaa, että energiaomaisuusjärjestelyitä koskevan seuraavan vaiheen päätöksenteon tavoiteaikataulu on 14.2.2023 konserni- ja elinvoimajaosto, 13.2023 kaupunginhallitus ja 20.3.2023 kaupunginvaltuusto. Aiheesta pidetään myös kaupunginvaltuuston iltakoulu 8.3.2023; sekä
  4. merkitä tiedoksi kokouksessa saamansa katsauksen ja keskustelun alustavista osakassopimuksen keskeisimmistä näkökohdista.

Keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Tanja Hartosen kannattamana, ettei Etelä – Savon Energian osakkeita myydä. Vaihtoehtona Mikkelin kaupungin taseen alijäämän paikkaamiseen on 1. ESE:n koskienergiaomistusten myynti sekä lisäksi tarvittava määrä Suur-Savon Sähkön osakkeiden myyntiä 2. Riittävä määrä Suur – Savon Sähkön osakkeiden myyntiä 3. Etelä – Savon Energia Oy:lle myönnetään ESE:n pyytämä lupa ostaa Suur – Savon Sähkö oy:n osakkeita vapailta markkinoilta (pyyntö poistettiin 10.1.2023 Konserni- ja elinvoimajaoston esityslistalta). Osakkeiden ostaminen ei ole ristiriidassa kaupunginvaltuuston 17.10.2022 päätöksen kanssa. Osakkeiden ostaminen antaa tarvittaessa kaupungille mahdollisuuden myydä Suur-Savon Sähkön osakkeita ESE:lle ja näin säilyttää energiaomistukset Mikkelin kaupungin konsernin omistuksessa sekä korjata kaupungin taseen alijäämää. Mikkelin kaupungin kumulatiivisessa alijäämässä on osaltaan kyse siitä, että kaupungin energiaomistukset (Suur-Savon Sähkö oy ja Etelä – Savon Energia oy) on merkitty kirjanpitoon alle 20 miljoonan euron arvoiseksi, nykypäivänä arvo on noin 400 miljoonaa euroa. Jos omistusjärjestelyillä voidaan korjata kirjanpidollista omistusarvoa ylöspäin tai Suur-Savon sähkön osakkeita myydään, muuttaa se samalla kaupungin kirjanpidollisen alijäämän määrää pienemmäksi, vähentäen kriisikuntakriteereiden täyttymistä eikä Mikkelin kaupungin kokonaan omistamasta Etelä-Savon Energiasta tarvitse myydä vähemmistöosuutta, joka todennäköisesti tarkoittaa asiakasmaksujen nousua ja osinkotuottojen siirtymistä Mikkelin kaupungin lisäksi myös toiselle omistajalle.

Äänestettiin.
Muutettu pohjaesitys JAA: 7 ääntä. Jouko Kervinen, Pirjo Siiskonen, Katriina Noponen, Heli Kauppinen, Pirkko Valtola, Pekka Pöyry, Eero Aho,
Jarno Strengellin vastaesitys EI:3 ääntä. Jarno Strengell, Jenni Tissari, Tanja Hartonen,
Muutettu pohjaesitys tuli päätökseksi. Jarno Strengell ja Tanja Hartonen jättivät eriävän mielipiteen, joka on sama kuin esitys.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkistettiin kokouksessa.

§ 44 Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle kunnallisvalitusasiassa

Merkitään, että Pirjo Siiskonen, Jarno Strengell ja Jani Sensio ovat esteellisiä. Tilalle saapuivat Kirsi Olkkonen ja Petri Tikkanen.

Merkittiin, että puheenjohtajana toimi Kirsi Olkkonen.

Kaupunginhallitus päätti antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle esityslistan mukaisen lausunnon.

§ 45 Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutos / Muikkula

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutoksen tilalla Muikkula 491-536-3-22, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

§ 46 Kyyveden, Harjujärven ja Ala-Aittaroisen rantaosayleiskaavan muutos / Pikonmäki

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksy Kyyveden, Harjujärven ja Ala-Aittaroisen rantaosayleiskaavan muutoksen koskien tilaa Pikonmäki 491-401-8-49.

§ 47 Asemakaavan muutos 50. kaupunginosan (Haukivuori) / Keskustie Haukivuori

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti 50. kaupunginosan (Haukivuori) kortteleita 4, 14, 15, 16, 18, 25, 27, 93 ja osaa kortteleista 14 ja 24 sekä puisto- ja suojaviheraluetta, yleisen tien aluetta sekä katu- ja torialuetta koskevan asemakaavanmuutosehdotuksen (Keskustie Haukivuori) asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus,  Mikkelin kaupungin museot, Riihisaari – Savonlinnan museo, Mikkelin Vesilaitos, rakennusvalvonta, kaupunkiympäristö, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, alueelliset energiayhtiöt ja teleoperaattorit.

§ 48 Asemakaava ja asemakaavan muutos 29. kaupunginosa (Annila) / Annilanranta

Merkitään, että kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkittiin, että Minna Pöntinen ilmoitti olevansa esteellinen (isännöinti kaava-alueella) ja poistui kokouksesta. Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti 29. kaupunginosan (Annila) kortteleita 21, 22, 23, 24, 25, 26 ja 27 sekä yleisen tien-, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten-, virkistys-, maisemallisesti arvokkaiden pelto-, katu- ja vesialueita koskevan asemakaavaehdotuksen ja korttelia 1 ja 20 sekä virkistys-, autopaikkojen-, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten-, suojaviher- ja katualueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Annilanranta), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus,  Väylävirasto, Riihisaari – Savonlinnan museo, Mikkelin Vesilaitos, rakennusvalvonta, kaupunkiympäristö, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Etelä-Savon pelastuslaitos, Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys, asukasyhdistykset, alueelliset energiayhtiöt ja teleoperaattorit.

§ 49 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa (Kalevankangas) / Ravirata

Merkittiin, että kaavoitusinsinööri Ville Nykänen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Raviradan asemakaavan muutosluonnoksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää lausunnot sekä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin vesilaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oyj, Metsähallitus, Mikkelin Puhelin Oyj, Telia Finland Oyj, Elisa Oyj, Rakennusvalvonta, Kaupunkiympäristö, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry, Mikkelin latu ry, Fingrid oyj, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (alueidenkäyttö ja kaavoitus), Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus ELY (liikenne), Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon pelastuslaitos, Riihisaari – Savonlinnan museo, Mikkeli-seura.

§ 50 Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos 26. kaupunginosa (Launiala) / Ranta-Launiala

Merkittiin, että kaavoitusinsinööri Ville Nykänen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti 26. kaupunginosan (Launiala) kortteleita 81-88 sekä virkistys-, katu- ja vesialueita koskevan asemakaavaluonnoksen ja lähivirkistysaluetta koskevan  asemakaavan muutosluonnoksen (Ranta-Launiala), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut, kaupunkiympäristö, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Riihisaari – Savonlinnan museo, Mikkelin kaupungin museot, Museovirasto, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys, asukasyhdistykset, Etelä-Savon energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oyj ja teleoperaattorit.

§ 51 Eron myöntäminen Ali Tiimoselle Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​​​ että se myöntää Ali Tiimoselle hänen pyytämänsä eron Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 52 Eron myöntäminen Sanna-Mari Hokkaselle Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Sanna-Mari Hokkaselle hänen pyytämänsä eron Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 53 Valtionosuuspäätökset 2023

Kaupunginhallitus merkitsi valtionosuuspäätökset tiedoksi.

§ 54 Konserni- ja elinvoimapalveluiden käyttösuunnitelma 2023

Kaupunginhallitus päätti:

1. hyväksyy kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden käyttösuunnitelman 2023 liitteen mukaisena,

2. hyväksyy käyttösuunnitelmassa esitetyt eri toimivaltuudet,

3. hyväksyy, että laskujen ja muiden tositteiden hyväksyminen konserni- ja elinvoimapalveluissa tapahtuu käyttösuunnitelman mukaisesti,

oikeuttaa talousjohtajan päättämään tarvittaessa muutoksista laskujen hyväksyjiin ja asiatarkastajiin kaikkien hallintokuntien osalta.

§ 55 Vesiliikelaitoksen johtajan virkavaalin vahvistaminen

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa vesiliikelaitoksen johtajan virkavaalin. Jarkko Laitisen vesiliikelaitoksen johtajan virantoimituksen aloittamisajankohdaksi määritetään 7.2.2023. Lisäksi noudatetaan virantoimituksen aloittamisesta kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Vesiliikelaitoksen johtajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi määritellään 5 200 euroa kuukaudessa. Lisäksi valittavalle maksetaan tehtäväkohtaisen palkan lisäksi teknisen sopimuksen (TS 2022-2025) palkkausluvun II 14 § mukaista erillislisää 1 mom kohdan 4 mukaisesti 200 euroa kuukaudessa. Lisäksi päätetään, edellä olevan 1 momentin 4 kohdan mukainen erillislisä poistuu tai pienenee palkan noustessa 12 §:n mukaisen henkilökohtaisen lisän maksamisen vuoksi. 

Virkaan sovelletaan Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) ja muut palvelussuhteen ehdot määritellään viranhoitomääräyksessä.

§ 56 Harkinnanvarainen palkaton vapaa säästösyillä ajalle 1.2.2023-31.1.2024

Kaupunginhallitus päätti,​ että harkinnanvaraisia palkattomia säätösyillä voidaan myöntää henkilöstölle henkilöstöpalvelujen antamien ohjeiden mukaisesti ajalla 1.2.2023 -​ 31.1.2024.

§ 57 Valtuustoaloite koskien omien mobiililaitteiden käyttöä Mikkelin peruskouluissa

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään toukokuussa 2023.

§ 58 Valtuustoaloite: Mikkelin liputuskäytännöt

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään toukokuussa 2023.

§ 59 Valtuustoaloite: Mikkelin nuorisovaltuustolle myönnetään suora aloitteenteko-oikeus kaupunginvaltuustossa

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään toukokuussa 2023.

§ 60 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin konserniohjeen päivittäminen

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään toukokuussa 2023.

§ 61 Valtuustoaloite Mikkelin lentokentän tulevaisuuden ja rahoituksen varmistamisesta toiminnan sopeuttamisen- ja uuden liiketoiminnan avulla

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään toukokuussa 2023.

§ 62 Valtuustoaloite: Laajan Mikkelin kaikki kehitystekijät ja vahvuudet esiin

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään toukokuussa 2023.

§ 63 Valtuustoaloite: Mikkeliin tarvitaan uudisrakennus ikääntyvälle väestölle vastaamaan kasvavaa palvelutarvetta

Esittelijä muutti esitystään niin, että kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään toukokuussa 2023. Hyväksyttiin.