Kaupunginhallituksen päätöksiä 13.3.2023

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus, kokous 13.3.2023

§ Esityslista

§ 85 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 86 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 87 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 88 Kaupunginvaltuuston kokouksen 23.1.2023 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta päätösesityksen mukaisesti.

§ 89 Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt

Merkittiin,​ että kaupunginvaltuuston Jani Sensio (Etelä-​Savon Energia Oy:n hallituksen entinen varapuheenjohtaja) ja hallintojohtaja Ari Liikanen (SSS hallituksen jäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. Jani Sension tilalle Tomi Sikanen.

Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen täydensi päätösesitystään seuraavasti:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se:

 1. päättää, että Mikkelin kaupungin kumulatiiviset alijäämät katetaan myymällä Etelä-Savon Energia Oy:sta 49 prosentin vähemmistöosuus vuoden 2023 loppuun mennessä;
 2. valtuuttaa ja velvoittaa kaupunginhallituksen jatkamaan yhtiön vähemmistöosuuden myyntiprosessia sekä prosessin päätteeksi hyväksymään kaupan ja siihen liittyvät asiakirjat;
 3. toteaa, että tavoitteena on valita strateginen omistajakumppani, joka tuo aitoa lisäarvoa yhteiseen yhtiöön, ja mahdollisimman korkea myyntihinta. Strategisella kumppanilla tarkoitetaan tahoa, joka esimerkiksi:
  • tuo aitoa lisäarvoa yhtiön johtamiseen esimerkiksi toimialaosaamisella ja laajoilla kontakteilla;
  • omaa pitkän sijoitushorisontin eli on valmis sitoutumaan pitkäaikaiseen kumppanuuteen;
  • varmistaa osaltaan, että yhtiön toimintaa ja arvoa kehittäviä strategisia hankkeita ja tavoitteita toteutetaan systemaattisesti myös kaupan jälkeen;
  • on sitoutunut ESG- eli vastuullisuusraportointiin;
  • ei perusta tuotto-odotuksiaan kohtuuttomille hinnankorotuksille; ja
  • omaa aidon tahtotilan yhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen.
 4. toteaa edelleen, että jo myyntiprosessin alkuvaiheessa rajataan ulkopuolelle sellaiset tahot, joiden rahoituslähteistä ei saada varmuutta ja huomioon otetaan vain tarjoajat ja tarjoukset, jotka ovat eettisesti kestäviä eivätkä riko esimerkiksi rahanpesuun liittyviä säännöksiä;
 5. linjaa, että kaupanteon yhteydessä sovitaan kaupungille keskeisistä ehdoista, joita ovat ainakin seuraavat:
  • Etelä-Savon Energia Oy:n kotipaikka säilyy Mikkelissä;
  • yhtiö säilyy edelleen Mikkelin kaupunkikonsernissa ja noudattaa konserniohjetta siltä osin, kun se ei ole ristiriidassa osakassopimuksen kanssa;
  • yhtiön tariffipolitiikassa noudatetaan jatkossakin kilpailukykyistä hinnoittelua;
  • mahdollisissa myöhemmissä osakemyynneissä turvataan kaupungin asema etuosto-oikeudella ja/tai uuden omistajan sitouttamisella nyt laadittavaan osakassopimukseen; ja
  • yhtiön toimintaan sekä omistajien välisiin suhteisiin sovelletaan Suomen lakia ja mahdolliset riitaprosessit käydään Suomessa.
 6. valtuuttaa kaupunginhallituksen keskeyttämään myyntiprosessin, mikäli osakekaupan valmistelu ja sen edistäminen ei ole enää kaupungin edun mukaista; sekä
 7. velvoittaa kaupunginhallituksen informoimaan valtuustoa myyntiprosessin lopputulemasta ja sisällöstä.

Jarno Strengell esitti Jenni Tissarin kannattamana, ettei Etelä – Savon Energian osakkeita myydä, Etelä-Savon Energia on tulouttanut 2000-luvulla Mikkelin kaupungille nykyrahaksi muutettuna yli 100 miljoonaa euroa. / Vaihtoehtona Mikkelin kaupungin taseen alijäämän paikkaamiseen on esimerkiksi kaupunginvaltuuston 15.2.2021 päätös ”Kaupunginvaltuusto hyväksyy omistajapoliittisena linjauksena energiatyöryhmän esittämän ratkaisun mukaisesti, että kaupunki jatkaa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyjen selvittämistä”. / Kaupunginvaltuusto päätti 17.10.2022 seuraavaa ”Kaupunginvaltuusto päättää, että Mikkelin kaupungin kumulatiiviset alijäämät katetaan energiaomaisuusjärjestelyillä vuoden 2023 loppuun mennessä”. Eli 17.10.2022 kaupunginvaltuusto antoi luvan reilun 40 miljoonan euron omistusjärjestelyihin eikä antanut esimerkiksi suoraan lupaa myydä Etelä-Savon Energiasta 49 prosenttia eli noin 180 miljoonan euron omistusosuutta. Taloussuunnitelma 2023 – 2026 näyttää noin 55 miljoonan euron kumulatiivista alijäämää, joka vastaa noin 15 prosentin omistusosuttaa Etelä-Savon energiasta.

Tomi Sikanen esitti Tanja Hartosen kannattamana seuraavaa. Muutosesitys yksi: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle linjauspäätöksenä Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyihin Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymistä. Myytäväksi osuudeksi esitetään 33,4 prosenttia. Muutosesitys kaksi: Edelleen valtuuttaa kaupunginhallituksen jatkamaan yhtiön vähemmistöosuuden myyntiprosessia sekä prosessin päätteeksi hyväksyttämään valtuustolla kaupan ja siihen liittyvät dokumentit.

Äänestettiin.

Tomi Sikasen vastaesitys JAA: 9 ääntä. Tomi Sikanen, Heli Kauppinen, Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Pirjo Siiskonen, Pirkko Valtola, Juha Ropponen, Jouko Kervinen, Tanja Hartonen
Jarno Strengellin vastaesitys EI: 2 ääntä. Jarno Strengell, Jenni Tissari,

Äänestettiin uudelleen.

Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys JAA: 7 ääntä. Heli Kauppinen, Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Pirjo Siiskonen, Pirkko Valtola, Juha Ropponen, Jouko Kervinen,
Tomi Sikasen vastaesitys EI: 2 ääntä. Tanja Hartonen, Tomi Sikanen
TYHJÄ: 2 ääntä.  Jarno Strengell, Jenni Tissari

Kaupunginjohtajan muutettu pohjaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 90 Talousarvion ja taloussuunnitelman päivittäminen

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä seuraavalla lisäyksellä: “Kaupunginhallitus velvoitetaan valmistelemaan talouden kokonaisvakauttamisohjelma vuoden 2023 loppuun mennessä. Vakauttamisohjelman tavoitteena on saada talous tasapainoon viimeistään vuoden 2026 aikana.”

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 91 Uuden varavaltuutetun nimeäminen, Perussuomalaiset

Asia jätettiin pöydälle.

§ 92 Uuden varavaltuutetun nimeäminen, Kansallinen Kokoomus

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 93 Virastotalon asiointipisteen siirtyminen pääkirjastolle, esitys määrärahamuutoksista

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että asiointipisteen siirtämiseksi, ja tämän myötä esityksen mukaisesti tavoiteltujen käyttötalouden säästöjen saavuttamiseksi kyseiselle investointiprojektille, siirretään määrärahat 100 000 € projektilta 15000 Kiinteistöjen muut muutos- ja korjaustyöt/julkiset rakennukset sekä 35 000 € projektilta 14001 Kiinteistöjen muut muutos- ja korjaustyöt/sote-kiinteistöt.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 94 Mikkelin kaupungin päällystys- ja kivityöt

Kaupunginhallitus hyväksyi, että Mikkelin kaupungin päällystys- ja kivityöt vuonna 2023 sekä mahdolliset optiovuodet 2024 ja 2025 rakennusurakka tilataan edullisimman tarjouksen tehneeltä Peab Industri Oy:ltä hintaan 1 433 000,00 euroa ( alv 0%).

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksilla.

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupungininsinöörin allekirjoittamaan urakkosopimuksen edellä hyväksytyn toimittajan kanssa.

§ 95 Mikkelin kaupungin kunnallisteknisten – ja viherrakennustöiden puitejärjestely 2023-2025 (optio 2 vuotta)

Kaupunginhallitus hyväksyi Mikkelin kaupungin kunnallisteknisten– ja viherrakennustöiden puitejärjestelyn 2023-2025 puitetoimittajat seuraavasti:

Tarjouspyynnön mukaan osa-alueessa 1 puitejärjestelyyn valitaan kuusi (6) puitetoimittajaa. Osa-alueella 1 kahden tarjoajan kokonaisurakkahinta on korjattu vastaamaan annettuja yksikköhintoja kokonaisurakkaohjelman Maksuperuste -kohdan mukaisesti.

Osa-alueeseen 1 esitetään valittavaksi yritykset seuraavassa etusijajärjestyksessä:

1.      Maarakennus Talpa Oy

2.      Maanrakennus Hyyryläinen Oy

3.      Maarakennus Suutarinen Oy

4.      Peab Industri Oy

5.      Jari T. Liukkonen Oy

6.      YIT Suomi Oy

Tarjouspyynnön mukaisesti Osa-alueen 2 kohteiden puitetoimittajiksi kiertävään järjestykseen valitaan kolme (3) edullisimman tarjouksen jättänyttä puitetoimittajaa. Mikäli hintajärjestyksen kolme (3) ensimmäistä puitetoimittajaa ovat estyneitä, työ voidaan tilata muilta puitetoimittajilta edullisuusjärjestyksessä. Osa-alueen 2. minikilpailtuksiin hyväksytään 14 vaatimukset täyttävää puitetoimittajaa. Osa-alueessa 2 esitetään valittavaksi yritykset seuraavassa etusijajärjestyksessä:

1.    Maarakennus Talpa Oy

2.    Maanrakennus Hyyryläinen Oy

3.    Maarakennus Suutarinen Oy

4.    Mikkelin Huoltotiimi Oy

5.    YIT Suomi Oy

6.    JH toimi Oy

7.   Peab Industri Oy

8.    Maanrakennus Pajunen Ay

9.    Savon Kuljetus Oy

10.  T ja O Hämäläinen Oy

11.  Jari T. Liukkonen Oy

12.  Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy

13.  HK-Energia Oy

14.  Maansiirto Marttinen Oy

Tarjouspyynnön mukaisesti osa-alueen 3 puitejärjestelyyn valitaan viisi (5) puitetoimittajaa. Osa-alueessa 3 esitetään valittavaksi yritykset seuraavassa etusijajärjestyksessä:

1.      Viherpalvelut Hyvönen Oy

2.      JT Upkeep Oy

3.      Maarakennus Talpa Oy

4.      Mikkelin Huoltotiimi Oy

5.      JH toimi Oy

Tarjouspyynnön mukaisesti Osa-alueen 4. kohteiden puitetoimittajiksi kiertävään järjestykseen valitaan kolme (3) edullisimman tarjouksen antanutta puitetoimittajaa. Tarjouslomakkeen yhdeltä riviltä puuttui laskentakaava, jonka vuoksi siltä osin on pyydetty ja saatu täsmennys kaikilta tarjoajilta. Urakkahintojen summat on muutettu täsmennyksien mukaisiksi. Osa-alueessa 4 esitetään valittavaksi yritykset:

1.      Maarakennus Talpa Oy

2.      Maarakennus Suutarinen Oy

3.      Peab Industri Oy

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupungininsinöörin allekirjoittamaan puitesopimukset edellä hyväksyttyjen toimittajien kanssa.

§ 96 Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2022

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2022 menoihin ylitysoikeuden, tuloihin alitusoikeuden, Vesiliikelaitoksen liikeylijäämätavoitteen muutoksen sekä muut sitovien tavoitteiden muutokset päätösesityksen mukaisesti.

§ 97 Mikkelin kaupungin työllisyysohjelman tarkentaminen vuosille 2023-2024

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin kaupungin työllisyysohjelman vuosille 2023-2024.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 98 Saimaan Dronepalvelu Oy, väliaikainen rahoitus Leader-hankkeeseen

Mikkelin kaupunginhallitus päätti myöntää Saimaan Dronepalvelu Oy:lle väliaikaisen hankerahoituksen 57 000,00 euroa. Rahoitus myönnetään korottomana ja vakuudettomana, ja se on maksettava takaisin hankkeen päätyttyä, kuitenkin 31.5.2024 mennessä. Päätöksen jälkeen voimassaolevia kaupungin myöntämiä väliaikaisia lainoja julkishyödyllisten yhdistysten Leader-hankkeisiin on yhteensä 57 000,00 euroa. 

§ 99 Savilahden Vanhaintukiyhdistys ry:n tertiäärilainojen korot ja akordi

Mikkelin kaupunginhallitus päätti antaa Savilahden Vanhaintukiyhdistys ry:lle määrältään 60 547,65 euron akordin, joka kohdistuu yhdistykselle testamenttivaroista annettuun lainaan.  

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Savilahden Vanhaintukiyhdistys ry:lle myönnetyistä tertiäärilainoista ei peritä korkoja ajalta 1.1.2023-31.12.2024.

§ 100 Paikallinen järjestelyerä OVTES osio G

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä OVTES:n osio G:n piiriin kuuluvien työntekijöiden ja viranhaltijoiden 1.10.2022 lukien toteutettavan paikallisen järjestelyerän jakamisen yleiset periaatteet.

§ 101 Paikallinen järjestelyerä LS sopimus liite 5

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä LS sopimuksen liitteen 5 piiriin kuuluvien viranhaltijoiden 1.1.2023 lukien toteutettavan paikallisen järjestelyerän jakamisen yleiset periaatteet.

§ 102 Kaupunginhallituksen avustukset vuodelle 2023

Kaupunginhallitus päätti myöntää Mikkelin eläinsuojeluyhdistys ry:lle 7.650 euron suuruisen toiminta-avustuksen (kp Avustukset).

§ 103 Valtuustoaloite: Oikoradan edistäminen

Jani Sensio esitti Pirjo Siiskosen kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun. Hyväksyttiin.

§ 104 Valtuustoaloite niittyjen lisäämiseksi Mikkelin kaupungin alueella

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkikehityslautakunnan vastauksen valtuutettu Veli Liikasen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 105 Valtuustoaloite: Elinvoiman; yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin panostaminen

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuussa 2023.

§ 106 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksen-, koulujen- ja julkisten yksiköiden jäte- ja tavarakierrätyksen parantaminen

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuussa 2023.