Mikkelin talouden vakauttamisen keskiössä energiaomistusratkaisu – mukana myös alueen elinvoimaa tukevia toimia

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunki valmistelee talouden tasapainottamiskokonaisuutta, jonka avulla kaupunki tavoittelee tappiollisten vuosien jälkeen tuloksen kääntämistä positiiviseksi jo vuonna 2026. Kokonaisuus sisältää energiaratkaisun lisäksi kustannusten leikkauksia, mutta myös elinvoimaa lisääviä toimia. Kokonaisuuden tavoitteena on katkaista kaupungin velkaantuminen, tasapainottaa kaupungin käyttötalous sekä parantaa kaupungin verotulokehitystä kohentamalla elinkeinoelämän menestymisedellytyksiä Mikkelissä. Kokonaisuuden toteuttaminen vaatii energiaomistusratkaisun, jonka avulla kaupunki saa katettua kumulatiiviset alijäämänsä ja välttää näin kriisikunnaksi joutumisen.

Tavoitteena on katkaista velkaantumisen kierre vuoteen 2025 mennessä.  Muutos toteutetaan sovittamalla talousarvion investointitaso vastaamaan tuloslaskelman vuosikatetta. Tämä tapahtuu arvioimalla investointiohjelma uudelleen: vain välttämättömät palveluita ja elinvoimaa tukevat investoinnit toteutetaan.

Tavoitteen saavuttamisessa yksi tärkeä osatekijä on talousarvion käyttötalousosan saattaminen tasapainoon. Olennaista on, että tilikauden menot saadaan katettua tuloilla eikä alijäämää synny. Tämä tavoite voidaan saavuttaa, mikäli kaupungin palveluverkko ja palveluiden kustannusrakenne käydään analyyttisesti läpi. Kevään 2023 aikana käynnistetään tasapainotusohjelman valmistelu, ja työn on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä. Toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa vuosina 2024–2026, jolloin talouden tasapaino voidaan saavuttaa vuoteen 2026 mennessä.

Talouden negatiivisen kierteen katkaisemiseksi tarvitaan myös elinvoimaprojekti, joka tuo uutta virtaa aluetalouteen ja sitä kautta lisää verotuloja Mikkelin seudulle. Tämän projektin suunnittelussa ja toteutuksessa tärkeä rooli on kaupungin lisäksi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:llä sekä alueen yrityksillä ja muilla elinkeinoelämän edustajilla.

Kehitysyhtiön varovaisen arvion mukaan elinvoimaprojektin lopputuloksena voisi Mikkeliin syntyä vuosittain 12 miljoonaa euroa lisää verotuloja keskipitkällä aikavälillä. Tämän saavuttamiseksi Mikkelin aluetalouden tulisi kasvaa vajaa 10 prosenttia.

Energiaomistusratkaisu tärkeä osa kokonaisuutta

Kaupungin kumulatiivisten alijäämien kattamiseksi kaupunki valmistelee energiaomistusjärjestelyä, jossa kaupunginhallituksen esityksen mukaan kaupunki myisi 49 prosenttia Etelä-Savon Energia Oy:stä vuoden 2023 loppuun mennessä. Tästä saatavalla tuloutuksella kaupunki voi muun muassa maksaa korkeakorkoisia lainoja pois sekä mahdollisesti sijoittaa varoja pitkäjänteisesti. Energiaomistuksen myyminen toteutetaan hallittuna prosessina, jossa edetään askel kerrallaan kohti itse myyntitapahtumaa. Prosessi on kuitenkin mahdollista myös keskeyttää, mikäli on nähtävissä, ettei lopputulos ole kaupungin tahtotilan mukainen.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.3.2023 linjannut myynnin periaatteista. Kaupunginvaltuusto päättää energiaratkaisun linjauksista kaupunginhallituksen esityksen pohjalta kokouksessaan 20.3.2023. Kaupunginhallitus päätösesityksessään esittää, että se valtuutetaan ja velvoitetaan jatkamaan yhtiön vähemmistöosuuden myyntiprosessia sekä prosessin päätteeksi hyväksymään kaupan ja siihen liittyvät asiakirjat. Kaupungin tavoitteena on saada mahdollisimman korkea osakkeiden myyntihinta, mutta myös valita strateginen omistajakumppani, joka tuo aitoa lisäarvoa yhteiseen yhtiöön

Yksi keskeisimmistä vähemmistöosuuden myyntiin liittyvistä asiakirjoista on osakassopimus, joka uuden omistajakumppanin kanssa laaditaan. Osakassopimukseen otetaan määräykset kaupungin näkökulmasta tärkeimmistä huomioitavista asioista, myös tariffipolitiikasta. Tariffipolitiikalla sovitaan niin sähkönsiirron kuin kaukolämmönkin hinnoittelun periaatteista lähivuosina. Osakassopimuksen kirjausten kautta kaupungin on mahdollista varmistaa taksojen kohtuullinen kehitys, sen lisäksi että sähkönsiirtomaksuja säädellään tiukasti lainsäädännössä. Tariffipolitiikan lisäksi osakassopimuksessa sovitaan muun muassa yrityksen tulevasta kotipaikasta sekä konserniohjeen noudattamisesta, silloin kun se ei ole ristiriidassa osakassopimuksen kanssa.