Green Economy Mikkeli kehittää mikkeliläistä kiertotaloutta

Henkilö kierrätyskeskuksessa.

Siinä missä Blue Economy Mikkeli eli BEM kokoaa vesialan huippuosaajat yhteen, Green Economy Mikkeli eli GEM kehittää mikkeliläistä kiertotaloutta. EcoSairila-kehittämisalustaan kuuluvan GEM:in tavoitteena on hyödyntää kiertotaloustoimintaa koko Mikkelin elinvoiman kannalta. Samalla Mikkeli nostaa profiiliaan kierotalouden kaupunkina.

– GEM käsittää muuta kiertotaloustoimintaa ja kehittämistä kuin vettä ja lietettä, joka kuuluu BEM-puolelle, sanoo GEM-koordinaattori Kimmo Haapea Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä.

– Toki EcoSairila-alustaa viedään tiiviissä yhteistyössä eteenpäin BEM:in kanssa. Meillä on muun muassa säännölliset ohjausryhmän kokoukset kehittämisalustan toimintojen ohjaamiseksi, Haapea jatkaa.

GEM kokoaa ympärilleen hankkeita, jotka voivat tehdä asioita myös limittäin. Pyrkimyksenä on saada lisää kiertotalouden liiketoimintaa Mikkeliin ja erityisesti EcoSairilan alueelle.

– EcoSairilan yrityspuisto tarjoaa mahdollisuuksia tehdä kiertotalouden liiketoimintaa monellakin tavalla. Meillä on myös viritteillä varsinainen GEM-koordinointihanke. Siinä on useita työpaketteja, joista yhdessä tehdään Mikkelille kiertotalouden tiekartta. Sitä on tarkoitus tehdä laajassa porukassa, jossa kaupungin lisäksi mukana olisivat Uutta elämää -toimintakeskus, TKI-organisaatiot Xamk, Helsingin yliopisto, Mikkelin yliopistokeskus ja LUT-yliopisto. Ja sitten tietysti Metsä-Sairila Oy, BioSairila Oy, Mikkelin alueen laaja maatalous ja Pro Agria, Haapea kertoo.

Tulevassa kiertotalouden tiekartassa kiertotaloutta tarkastellaan monesta näkökulmasta: Materiaalit ja niiden kierrossa säilyminen, liiketoimintamahdollisuudet, osaaminen ja työvoima.

– Osaavan työvoiman kehittämisessä Xamkilla ja Esedulla on oppilaitoksina roolinsa kuten myös toimintakeskuksella.

TKI-näkökulma on vahvasti mukana kiertotalousajattelussa. GEM on suunniteltu myös buustaamaan yritysten kiertotaloutta ja kestävää kehitystä edistäviä toimenpiteitä ja kehityshankkeita.

– Yrityksellä voi olla tavoitteena voi esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentäminen tai materiaali- ja energiatehokkuuden lisääminen. Näille ominaisuuksille on kysyntää. Toisen ylijäämä voi olla toiselle raaka-ainetta, pohjimmiltaan tästä on kyse, kun puhutaan kiertotalouden liiketoiminnasta.

Kaikki jäte ei ole jätettä – Materiaalivirtoja selvitetään

Kiertotalouden konkreettisena toimenpiteenä on tälläkin hetkellä käynnissä Mikkelin jäte- ja materiaalivirtojen selvittäminen.

– Ensinnäkin on hyvä tietää, kuinka paljon tuotetaan sellaista jätettä, joka voisi olla hyödyntämiskelpoista. Selvitämme, minkä verran materiaalia tulee, mihin sitä menee ja miten sitä jo hyödynnetään. Datan perusteella luomme suunnitelmat siihen, millaisia yrityksiä esimerkiksi voisi kiinnostaa materiaalien parempi hyödyntäminen, löytyisikö tästä kiertotalousliiketoimintaa alueella jo toimiville yrityksille, ja houkuttelisivatko hyödynnettävissä olevat materiaalivirrat uusia yrityksiä sijoittumaan alueelle, Haapea sanoo.

Selvitystyö materiaalivirroista jakautuu eri hankkeille GEM-sateenvarjon alla.

– Kun selvitys on tehty, yhteistyössä Metsä-Sairilan ja muiden lähimpien kumppanien kanssa suunnitellaan, mitä kaikkea materiaalia jäteasema hyödyntää nyt ja tulevaisuudessa ja olisiko materiaalia, mitä yksityiset yritykset voisivat hyödyntää. Tavoitteena pitäisi olla, että hyödyntämiskelpoinen materiaali ei enää menisi aina loppusijoituspaikkaan, vaan säilyisi pidempään kierrossa tai tuottaisi lisäarvoa uudessa käyttötarkoituksessa. Tällaisia materiaaleja voivat olla rakennus- ja purkujätteet, erilaiset maatalouden materiaalit, puutarhajäte, peltomassa, teollisuuden lietteet, muovit, pahvit ja kartongit, maa-ainekset ja tuhka.

Tietoisku kiertotaloudesta

Mitä on kiertotalous?

Kiertotalous tarkoittaa taloudellista mallia, jossa pyritään hyödyntämään luonnonvaroja kestävällä ja tehokkaalla tavalla. Kiertotaloudessa pyritään minimoimaan jätteen määrää ja hyödyntämään jätteet ja sivutuotteet uudelleen raaka-aineina tai energianlähteinä.

Kiertotaloudessa tuotteet, osat ja materiaalit suunnitellaan kestäviksi ja korjattaviksi, jotta ne voivat palvella pidempään. Käytöstä poistetut tuotteet ja materiaalit kerätään takaisin, lajitellaan ja jalostetaan uusiokäyttöön. Tämä vähentää uusien raaka-aineiden tarvetta ja minimoi ympäristöhaittoja.

Kiertotalous on tärkeä keino vähentää luonnonvarojen kulutusta, hidastaa ilmastonmuutosta ja vähentää ympäristön kuormitusta. Kiertotalouden periaatteita sovelletaan jo monilla eri aloilla, kuten teollisuudessa, rakentamisessa, energiantuotannossa ja jätehuollossa. Kiertotalouden tavoitteena on luoda kestävä talousmalli, jossa taloudellinen kasvu ja ympäristön suojelu ovat yhdessä mahdollisia.