Kaupunginhallituksen päätöksiä 5.6.2023

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus, kokous 5.6.2023

Asialista

§ 203 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 204 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 205 Tilannekatsaus energiaomistusjärjestelyn etenemisestä

Ari Liikanen, Jani Sensio ja Jaana Strandman ilmoittivat olevansa jäävejä ja poistuivat kokouksessa. Ilmoitukset hyväksyttiin. Sihteerinä tässä pykälässä toimi Annaliisa Leinonen.

Kaupunginhallitus merkitsi saamansa katsauksen tiedoksi.

§ 206 Talousarvioraami 2024

Keskustelun aikana Jani Sensio esitti Jaana Strandmanin kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun siten, että talousarvioraami toteutetaan kaupunginvaltuuston talousarviossa 2023 hyväksytyn toimintakatteen (taloussuunnitteluvuosi 2024) tasoisena.

Äänestettiin.

Käsittelyä jatketaan JAA 6 ääntä: Heli Kauppinen, Jarno Strengell, Jenni Tissari, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Pirjo Siiskonen
Jani Sension vastaesitys EI 5 ääntä: Eero Aho, Jaana Strandman, Jani Sensio, Jouko Kervinen, Pirkko Valtola

Päätettiin jatkaa käsittelyä.

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvioraamin vuodelle 2023 ja valtuuttaa talouspalvelut antamaan lautakunnille ja johtokunnille talousarvion valmisteluohjeen.

Kaupunginvaltuuston 20.3.3023 tehdyn päätöksen mukaisesti kaupunki valmistelee uutta talouden vakauttamisohjelmaa, joka tähtää käyttötalouden tasapainottamiseen vuoteen 2026 mennessä.

§ 207 Esitys määrärahasiirroista, Hulevesiohjelma sekä Katuvalojen ohjausyksiköt ja saneeraus

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle investointeihin seuraavia määrärahamuutoksia:

Esitettävät määrärahasiirrot:

20028 Veturitallinlahti hulevesi (TA 800 000 euroa) siirretään 400 000 euroa hankkeelle 20016 Hulevesiohjelma (TA 50 000 €)

26999 TA-määräraha, kadut yritys- ja uuden asuinrakentamisen tukeminen (TA 800 000 euroa) siirretään 200 000 euroa hankkeelle 20008 Katuvalojen ohjausyksiköt ja saneeraus (TA 200 000 €)

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 208 Asemakaavan ja asemakaavan muutos 29. kaupunginosa (Annila) / Annilanranta

Merkittiin, että maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 

Merkittiin, että Minna Pöntinen ilmoitti olevansa esteellinen (isännöinti kaava-alueella) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin. 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 29. kaupunginosan (Annila) kortteleita 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ja 28 sekä yleisen tien-, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten-, virkistys-, maisemallisesti arvokkaiden pelto-, katu- ja vesialueita koskevan asemakaavan ja korttelia 1 ja 20 sekä virkistys-, autopaikkojen-, suojaviher- ja katualueita koskevan asemakaavan muutoksen (Annilanranta).

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 209 Mikkelin seudun kuntakokeilun kokeilujohtajan ja asiakaspalveluvastaavan määräaikaisten virkojen pidennykset kuntakokeilun loppuun 31.12.2024 saakka

Kaupunginhallitus päätti jatkaa kokeilujohtajan sekä asiakaspalveluvastaavan määräaikaisia virkoja 31.12.2024 saakka 19.9.2022 tehdyn päätöksen § 327 mukaisesti.

§ 210 Otavia Nettilukion yhteistoimintaneuvotteluiden tulos ja jatkotoimenpiteet

Kaupunginhallitus toteaa liikelaitos Otavian nettilukion yhteistoimintamenettelyn päättyneeksi.

Merkittiin, että henkilöstöjohtaja Petri Mattila selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 

§ 211 Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsaus 2022

Merkittiin tiedoksi ja esitettiin kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsauksen 2022.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 212 Valtuustoaloite: Koulunuorisotyöntekijöiden toimenkuvan vakinaistaminen ja virkasuhteiden perustaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen valtuutettu Anu Kokkosen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa asian loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 213 Valtuustoaloite Mikkelin kaupungin asukkaiden tukemiseksi omavaraisessa ruoantuotannossa

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään syyskuussa 2023.