Kaupunginvaltuuston päätöksiä 12.6.2023

Mikkelin kaupungintalo.

Kaupunginvaltuusto, kokous 12.6.2023

§ Esityslista

§ 77 Eron myöntäminen Mervi Eskeliselle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Mervi Eskeliselle hänen pyytämänsä eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee Katariina Asikaisen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 78 Eron myöntäminen Jaana Strandmanille kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Asia jätettiin pöydälle.

§ 79 Eron myöntäminen Jani Sensiolle Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Jani Sensiolle hänen pyytämänsä eron Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä ja valitsee Ola Muttilaisen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 80 Tontinluovutusperiaatteet ja -hinnoittelu Mikkelin kaupungissa, liiteasiakirjan päivitys

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityslistan liitteessä esitetyt Mikkelin kaupungin tontinluovutusperiaatteet ja -hinnoittelun 2023. Asiakirja liitetään vuonna 2022 hyväksytyn Maapoliittisen ohjelman itsenäiseksi liitteeksi, ja se korvaa aiemmat luovutusperiaatteet ja hinnoittelun.

§ 81 Asemakaavan ja asemakaavan muutos 29. kaupunginosa (Annila) / Annilanranta

Merkittiin, että valtuutettu Jenni Oksanen ilmoitti olevansa esteellinen (valmistellut asiaa Maakuntaliitossa) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkittiin, että maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29. kaupunginosan (Annila) kortteleita 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ja 28 sekä yleisen tien-, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten-, virkistys-, maisemallisesti arvokkaiden pelto-, katu- ja vesialueita koskevan asemakaavan ja korttelia 1 ja 20 sekä virkistys-, autopaikkojen-, suojaviher- ja katualueita koskevan asemakaavan muutoksen (Annilanranta).

Keskustelun aikana valtuutettu Jouko Kervinen valtuutettujen Eero Ahon ja Petri Pekosen kannattamana esitti seuraavan toimenpidealoitteen:

“Kaava-alueen sekä sen jatkeena olevan Porrassalmentien liikenneturvallisuus ja liikenneympäristö vaativat kehittämistä. Siksi kaupunginvaltuusto kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:
• Selvitetään, onko tarpeen alentaa Porrassalmentien nopeusrajoitus välillä Kirkonvarkaudenkatu – Porrassalmen taistelupaikka taikka osalla sitä 40 km/h nykyisen 60 km/h sijaan.
• Jatketaan neuvottelua valtion viranomaistahojen kanssa Porrassalmentien statuksen muuttamisesta erityiseksi maisematieksi nykyisen museotie -statuksen sijaan. Museotien osuus tulee kohdentua erityisesti Porrassalmen taistelupaikan alueelle.
• Jatketaan neuvottelua valtion viranomaistahojen kanssa liikenneympäristön kehittämiseksi. Tavoitteena on varmistaa Porrassalmentien turvallisuus siten, että se kannustaa liikkumaan kävellen ja pyöräillen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kevyenliikenteen väyliin ja/tai piennarten leveyteen sekä valaistukseen.
• Suunnitteluvastuu voidaan osoittaa ASTO-palvelualueelle. Rakennushankkeiden toteutuksesta edellytetään neuvottelua valtion viranomaistahojen kanssa. Myös ulkoinen rahoitus tulee kyseeseen, jolloin kaupunki voi sitoutua omavastuisiin.
• Kaupungin viranhaltijat raportoivat suunnitelmien kehittymisestä kaupunkikehityslautakunnalle tarvittaessa.”

Äänestettiin toimenpide-esityksestä.
JAA (Toimenpide-esitys hylätään): 6 ääntä. Jaana Strandman, Jani Sensio, Jussi Marttinen, Marita Hokkanen, Raimo Heinänen,  Jaakko Väänänen
EI: (Toimenpide-esitys hyväksytään):40 ääntä Anna Reponen, Anne Hujala, Antti Pakarinen, Anu Kokkonen, Armi Salo-Oksa, Arto Seppälä, Eero Aho, Hannu Tullinen, Heikki Nykänen, Heli Kauppinen,, Jaana Vartiainen, Jarmo Lautamäki, Jarno Strengell, Jatta Juhola, Jouko Kervinen, Juha Ropponen, Juha Vuori, Jukka Härkönen, Katariina Asikainen, Kati Häkkinen, Katriina Janhunen, Kirsi Olkkonen, Laura Hämäläinen, Liisa Ahonen, Minna Pöntinen, Olli Miettinen, Oskari Valtola, Paavo Barck, Pekka Pöyry, Pertti Karhunen, Petri Pekonen, Petri Tikkanen, Pirkko Valtola, Raine Lehkonen, Risto Rouhiainen, Sami Nalli, Soile Kuitunen, Suvi Kähkönen-Valtola, Tomi Sikanen, Veli Liikanen
TYHJIÄ: 4 ääntä, Jukka Pöyry, Pirjo Siiskonen, Satu Taavitsainen, Tanja Hartonen,

Toimenpide-esitys hyväksyttiin.

§ 82 Esitys määrärahasiirroista, Hulevesiohjelma sekä Katuvalojen ohjausyksiköt ja saneeraus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi investointeihin seuraavia määrärahamuutoksia:

Esitettävät määrärahasiirrot:

  • 20028 Veturitallinlahti hulevesi (TA 800 000 euroa) siirretään 400 000 euroa hankkeelle 20016 Hulevesiohjelma (TA 50 000 €)
  • 26999 TA-määräraha, kadut yritys- ja uuden asuinrakentamisen tukeminen (TA 800 000 euroa) siirretään 200 000 euroa hankkeelle 20008 Katuvalojen ohjausyksiköt ja saneeraus (TA 200 000 €)

§ 83 Henkilöstökertomus 2022

Kaupunginvaltuusto merkitsi vuoden 2022 henkilöstökertomuksen tiedoksi.

§ 84 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022

Merkitään, että pykälät 84, 85 ja 86 käsiteltiin samanaikaisesti.

Asiasta käyttivät alustuspuheenvuoron kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, talousjohtaja Tiia Tamlander ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jarmo Lautamäki.

Hyväksyttiin.

§ 85 Mikkelin kaupungin tilintarkastuskertomus 2022

Merkittiin.

§ 86 Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Mikkelin kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

§ 87 Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsaus 2022

Kaupunginvaltuusto merkitsi tietoonsa saatetuksi Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsauksen 2022.

§ 88 Valtuustoaloite: Koulunuorisotyöntekijöiden toimenkuvan vakinaistaminen ja virkasuhteiden perustaminen

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen valtuutettu Anu Kokkosen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa asian loppuunkäsitellyksi.

Jätetyt valtuustoaloiteet:
Kattilansillan ja Laajalammen pohjoispuolen tontit markkainointiin