Kaupunginhallituksen päätöksiä 19.6.2023

Mikkelin kaupungintalo.

§ 217 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 218 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 219 Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökset tiedoksi

Merkittiin tiedoksi.

§ 220 Tilannekatsaus energiaomistusjärjestelyn etenemisestä sekä toimijan valinta Due Diligence -vaiheeseen

Ari Liikanen, Armi Salo-Oksa, Jani Sensio ja Jaana Strandman ilmoittivat olevansa jäävejä ja poistuivat kokouksessa. Ilmoitukset hyväksyttiin. Sihteerinä tässä pykälässä toimi Annaliisa Leinonen.

Kaupunginhallitus päätti valita myyntiprosessin seuraavaan eli Due Diligence -vaiheeseen xx. Valinta perustuu saatujen tarkennettujen tarjousten ja niistä tehdyn analyysin perusteella muodostettuun kokonaisarvioon.

Tarjottu kauppahinta ja muu taloudellinen kokonaisuus on vertailussa muita parempi ja tarjous täyttää valtuuston päätöksessä 20.3.2023 § 41 sekä strategiselle kumppanuudelle että osakassopimuksen keskeisimmille sisällöille asetetut vaatimukset. Tarjoaja sitoutuu yhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen ja osakassopimuksen laadintavaiheessa yhteisesti määritellyn tariffipolitiikan kautta varmistumaan kohtuullisesta hintakehityksestä. Yhtiön vastuullisuusraportit ovat yleisesti nähtävillä sen verkkosivuilla. Osakassopimuksen keskeisten ehtojen osalta tarjoajalla ei ole ollut huomautettavaa valtuuston päätöksessä esiin nostettujen keskeisten ehtojen suhteen. 

Varsinainen kaupan ja siihen liittyvien asiakirjojen hyväksyminen tapahtuu vasta Due Diligence -vaiheen jälkeen. Kaupunginhallitus järjestää valtuustolle informointitilaisuuden 26.6. asian etenemisestä.

Salassa pidettävät osat päätöksestä ovat poistettu.
Salassa pidettäväksi merkittyjen tietojen salausperuste: julkisuuslain 24.1 § 17 ja 20 kohta

§ 221 Kaupunginhallituksen vastaus Etelä-Savon Yrittäjille Elinvoimaa Te2024 uudistuksesta kyselyyn

Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistan liitteen mukaisen vastauksen kyselyyn

§ 222 BEM II -hankkeen kuntarahoitus

Kaupunginhallitus päätti myöntää kuntarahoitusta vuodelle 2023 kustannuspaikalta 1412 (kehittämishankkeet):

Mikkelin kaupungin hankkeet

BEM osaamiskeskus II, enintään 22.732 €

Rahoituksen ehtona on hankkeen muun rahoituksen toteutuminen suunnitellusti.

§ 223 Hankekatselmus 2023

Merkittiin tiedoksi.

§ 224 Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa (Savilahti) / Porrassalmenkatu 1

Keskustelun aikana Heli Kauppinen esitti, että kaava palautetaan uuteen valmisteluun siten,​ että kerrosneliöitä ja maksimikorkeutta vähennetään, sekä liitetään kaava osaksi laajempaa korkean rakentamisen tarkastelua. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelia 18, koskevan asemakaavan muutosluonnoksen (Kortteli 12), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Riihisaari – Savonlinnan museo, Mikkelin kaupungin museot, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Mikkeli-Seura ry, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Väylävirasto, teleoperaattorit, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

§ 225 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n konsernilaina 2023

Merkittiin, että Laura Hämäläinen ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi, sukulaisuussuhde) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti antaa Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:lle konsernilainatarjouksen edellä esitetyillä ehdoilla. Mikäli Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy hyväksyy lainatarjouksen, kaupunginhallitus päättää myöntää konsernilainan yhtiölle tarjouksessa esitetyin ehdoin. Lainan myöntämisen edellytyksen on, että yhtiö asettaa riittävät vakuudet lainalle.

Kaupunginhallitus oikeuttaa talouspalvelut valmistelemaan konsernilainaan liittyvät sopimukset Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n kanssa. Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa talouspalvelut valmistelemaan mahdolliset myöhemmät muutokset lainan takaisinmaksuaikataulun lyhentämiseen liittyen.

§ 226 Paikallinen virkaehtosopimus Otavia Nettilukio

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä paikallisen virkaehtosopimuksen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Paikallinen virkaehtosopimus tulee voimaan 1.8.2023 lukien.

§ 227 Otavian Nettilukioon perustettavat aikuislukion lehtorin virat 1.8.2023 lukien

Kaupunginhallitus päätti, että

  • Mikkelin kaupungin Otavian liikelaitokseen, ensimmäisenä sijoituspaikkana Otavia Nettilukio, perustetaan 1.8.2023 lukien paikallisen virkaehtosopimuksen  OVTES soveltamisalan vuosityöaikaan (1400 t/vuosi) otettavat 13 aineenopettajan virkaa
  • aineenopettajan tehtäväkohtainen palkka määräytyy paikallisen virkaehtosopimuksen mukaan ja on tutkinnosta riippuen OVTES osio B LIITE 2 Lukio hinnoittelutunnus 40404022 korkeakoulututkinto ja hinnoittelutunnus 40404023 muu tutkinnon mukainen,
  • em. aineenopettajan viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimenhenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen(986/1998/muutoksineen) mukaisesti ja
  • osa viroista täytetään Mikkelin kaupungin hallintosäännön luvun 6 § 56 Palvelussuhteeseen ottaminen kappaleen ”palvelukseen ottava viranomainen voi ottaa ilman hakumenettelyä vakinaisessa työsuhteessa olevan henkilön siihen perustettavaan vakinaiseen virkaan, johon hänen työhönsä kuuluvat  tehtävät pääosin siirretään tehtävän uudelleenjärjestelyn yhteydessä ja hän täyttää viran  kelpoisuusehdot (Laki kunnallisesta viranhaltijasta, § 4)” mukaisesti.

§ 228 Paikallisesti neuvoteltavien sopimuskorotusten 1.6.2023 neuvotteluesitys ja järjestelyerän toteuttaminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä neuvottelutulosten mukaiset palkankorotukset täytäntöön pantaviksi ja kaupunginjohtaja vahvistaa henkilökohtaiset palkantarkistukset konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintasäännön mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa henkilöstöjohtajan ratkaisemaan neuvottelutuloksista mahdollisesti suoraan aiheutuvat palkankorotustarpeet sellaisen henkilökunnan osalta, joka neuvottelulistojen ulkopuolisena on otettu palvelukseen ennen 1.6.2023 voimassa olleella palkkatasolla, sekä huolehtimaan mahdollisesti ilmenevien oikaisuluonteisten korjausten tekemisestä.

§ 229 Vuoden 2022 työterveyshuoltokustannusten KELA -korvausten poistot tileistä

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä, että 65 954,32 euron siirtosaamiset poistetaan tilistä ja kirjataan kuluksi vuodelle 2023 seuraavasti tilille 4921 eri kustannuspaikoille esityslistan päätösesityksen mukaisesti.

§ 231 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteistoiminnan (TYP) sopimusoptio hyväksyminen vuodelle 2024, sopimus kustannusten jakamisesta ja johtoryhmän jäsenten nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Etelä-Savon yhteisen TYP -sopimuksen optiovuoden ajalle 1.1.2024 – 31.12.2024 sekä sopimuksen TYP-kustannusten jakamisesta vuodelle 2024 edellyttäen, että suurin osa valmistelussa mukana olevista kunnista tekee myönteisen päätöksen. TYP-johtoryhmän jäsenten nimeämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen päätöstä 28.11.2022 § 466 , jossa varsinaiseksi jäseneksi on nimetty palvelupäällikkö/kokeilujohtaja Pekka Patama ja varajäseneksi hallintojohtaja Ari Liikanen.

§ 232 Kumppanuussopimus HC Jukurit Oy:n kanssa

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kumppanuussopimuksen Jukurit HC Oy:n kanssa kausille 2023–2024 ja 2024–2025 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 233 Markkinointi- ja viestintäpalveluiden hankinta

Kaupunginhallitus päätti valita seuraavat suurimmat kokonaispisteet saaneet yritykset markkinointi- ja viestintäpalveluiden puitetoimittajiksi:

Osa-alue 1. Arjen tekijä:
1.       Oy Preesens Ab
2.       Mainostoimisto Groteski Oy

Osa-alue 2. Strategisen suunnittelun kumppani
1.       Avidly Oyj
2.       Ellun Kanat Oy

Osa-alue 3 Digitoimisto
1.       Avidly Oyj
2.       Generaxion Oy

Osa-alue 4 Matkailumarkkinoinnin erityisosaaja
1.       Kixit Oy
2.       FlowHouse Oy

Tehty päätös ei muodosta vielä sopimusta, vaan se syntyy erillisten sopimusasiakirjojen allekirjoituksella.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Tarjoajille päätöksestä tiedotetaan Claudian kautta.