Kaupunginhallituksen päätökset 6.11.2023

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Mikkelin kaupungin hallitus kokousti maanantaina 6.11.2023.

Linkki: Esityslista

§ 341 Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi.

§ 342 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 343 Mikkelin kaupungin energiaomaisuusjärjestelyt: 49 prosentin vähemmistöosuuden myyminen Etelä-Savon Energia Oy:sta

Jaana Strandman (Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen jäsen) ja Jani Sensio (Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen entinen varapuheenjohtaja) ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa. Ilmoitukset hyväksyttiin. Jaana Strandmanin tilalle kokoukseen saapui varajäsen Mervi Eskelinen.

KPMG:n Harri Räsänen, Olli Laine ja Juha Koivula sekä kaupunginjohtaja Janne Kinnunen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Jarno Strengell esitti seuraavat vastaesitykset:

1. Mikkelin kaupungin historian suurin myyntipäätös, Etelä-Savon Energian 49 prosentin myynti ulkomaalaiselle sijoitusyhtiö abrdn plc:lle, siirretään Mikkelin kaupungin korkeimman päättävän luottamuselimen kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Näin toimittiin Loiste oy osakkeiden myynnin osalta Kajaanissa ja Sotkamossa. Mikkelin kaupunginvaltuuston tiedossa on kauppasumma ja sopimusehdon muodostumiseen liittyvät keskeiset asiat eli kyky tehdä mahdollinen myyntipäätös.

2. Etelä-Savon energian 49 prosentin myynti ulkomaaliselle sijoitusyhtiö abrdn plc:lle keskeytetään, sillä osakekaupan valmistelu ja sen edistäminen ei ole kaupungin edun mukaista. PERUSTELU: Mikkelin kaupungin taseen alijäämän on ennustettu laskevan vuoden 2023 aikana 40,8 miljoonasta eurosta noin 30 miljoonaan euroon (ilman ESE-osakemyyntejä), kyseinen alijäämä pystytään paikkaamaan muun muassa Koskienergian osakkeiden myynnillä tai Suur-Savon Sähkön osakkeiden osittaisella myynnillä tai vesilaitoksen omistusjärjestelyillä tai Etelä-Savon Energian lisäosingoilla tai yhdistämällä edellä mainittuja keinoja. Mahdollisten tulevien vuosien alijäämien paikkaamiseen on aikaa neljä vuotta, ilman kriisikunnaksi joutumista. Edellisten vuosien tilinpäätökset huomioiden, on hyvinkin mahdollista, että nyt tehdyt 2024–2027 tilinpäätösennusteet ovat ennustettua parempia. / Mikkelin kaupungin Etelä-Savon Energiasta saama 173 miljoonaa euroa (talousarvion työluku), ei ole käteistä rahaa, vaan koostuu osittain myös lainajärjestelyistä ja pääomapalautuksista. Kaupunki ei ole vielä päättänyt, miten ESE-osakemyynnistä saatavat rahat käytetään. / Lisäksi Mikkelin kaupungille tuloutettavan kokonaissumman, monipuolisen strategisen kumppanuuden, aluetaloudellisuuden, kotimaisen sijoittajan ja lämmön hinnan maltillisen noston johdosta, Etelä-Savon Energian vähemmistöosuuden myyntiä olisi tarvittaessa pitänyt jatkaa suomalaisen ostajaehdokkaan kanssa, joka on edelleen mahdollista. / Ulkomainen sijoitusyhtiö haluaa sijoitukselleen riittävän osinko ja muut sijoitustuotot, jonka kuntalaiset maksavat nousevina asiakashintoina. Kaupunki- ja alueellinen toimija sijoittavat saamansa voitot kuntalaisten palveluihin ja alueen kehittämiseen, ulkomaalainen sijoitusyhtiö jakaa voitot omistajilleen. / Etelä-Savon Energian 20 prosentin myynti, olisi riittänyt nykyisten ja tulevien taloussuunnitelmavuosien 2024 – 2027 alijäämien kattamiseen.

Strengellin esitykset raukesivat kannattamattomina.

Kaupunginhallitus

  1. päätti, että tehdyn vertailun ja kokonaisarvion perusteella abrdn plc täyttää ostajana parhaiten kaupunginvaltuuston päätöksessä 20.3.2023 § 41 asetetut strategisen omistajakumppanuuden kriteerit ja valtuuston keskeisiksi määrittelemät kaupan ehdot, mukaan lukien kaupan taloudelliset ehdot. Tarkemmat vertailuperusteet ilmenevät liitteenä olevasta KPMG:n yhteenvetoraportista;
  2. Päätti kaupunginvaltuustolta saamansa valtuutuksen perusteella myydä kaupungin 100-prosenttisesti omistamasta Etelä-Savon Energia Oy:sta 49 %:n osuuden Aberdeen Standard Core Infrastructure III SCSp:lle (perustettavan luxemburgilaisen tytäryhtiön puolesta), hyväksyä kaupan toteuttamiseen liittyvät asiakirjat liitteineen ja niissä kuvattuihin omistusjärjestelyihin liittyvät toimenpiteet sekä kokonaisuuteen liittyvän tuloutuslaskelman; sekä
  3. Valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan kohdassa 1 tarkoitetut asiakirjat kaupungin edustajana.

Jarno Strengell jätti asiasta vastaesitysten sisällön mukaisen eriävän mielipiteen.

§ 344 Työllisyydenhoitoon liittyvän täydentävän hankinnan toteuttaminen suorahankinnalla vuodelle 2024

Merkittiin, että Jatta Juhola ilmoitti olevansa esteellinen (Uutta Elämää Group -hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä täydentävän työvoimapalvelun hankinnan suorahankintana Uutta Elämää Groupilta vuodelle 2024 tai sinne saakka, kunnes tuleva työllisyysalue on sopinut vastaavan palvelun hankkimisesta/tuottamisesta. Hankinnan arvo on Mikkelin talousarviossa hyväksytty määräraha, joka talousarvioesityksenä on 350 000 euroa vuodelle 2024. Suorahankinnan perusteena TE2024 uudistus ja Mikkelin seudun työllisyysalueen käynnistyminen vuoden 2025 alusta sekä mahdollisuus pilotoida osallistavaa työhönvalmennusta nuorten alle 30-vuotiaiden ja vieraskielisten työnhakijoiden kohderyhmässä.  Aikaisempi kaupunginhallituksen päätös Sansia Oy:n toimeksiannosta pysyy voimassa ja ainoastaan toimeksiannon tavoiteaikataulu muuttuu.

§ 345 Pro Mikkeli -mitalin saaja 2023

Pro Mikkeli -mitalin saaja julkaistaan kaupungin itsenäisyyspäiväjuhlassa.

Lisätiedot:
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jarno Strengell, puh. 044 711 5123, jarnostrengell(at)hotmail.fi