Kaupunginhallituksen päätöksiä 20.11.2023

Kaupungintalon julkisivu.

Kaupunginhallitus, kokous 20.11.2023

§ Esityslista

§ 349 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 350 Kaupunginvaltuuston kokouksen 25.9.2023 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta esityslistan mukaisesti. Hyväksyttiin.

§ 351 Sisäisen tarkastuksen raportointi 2023

Kaupunginhallitus merkitsi sisäisen tarkastuksen raportin tiedoksi ja edellyttää, että raportissa esitetyt toimenpidesuunnitelmat viedään täytäntöön esitettyjen aikataulujen mukaisesti.

§ 352 Mikkelin kaupungin sijoitustoiminnan perusteet

Petri Pekonen esitti Jaana Strandmanin, Pekka Pöyryn ja Kirsi Olkkosen kannattamana asian siirtämistä uudelleen valmisteluun.

Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA: 6 ääntä. Armi Salo-Oksa, Eero Aho, Jani Sensio, Jatta Juhola, Heli Kauppinen, Pirkko Valtola
Petri Pekosen vastaesitys EI: 5 ääntä. Jaana Strandman, Pekka Pöyry, Kirsi Olkkonen, Petri Pekonen, Jarno Strengell
Pohjaesitys on tullut päätökseksi.
Pekka Pöyry, Petri Pekonen ja Kirsi Olkkonen jättivät eriävän mielipiteen, joka on sama kuin esitys.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat sijoitustoiminnan periaatteet.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan sijoitussuunnitelman edellyttäen, että valtuusto hyväksyy esityksen sijoitustoiminnan periaatteista.

§ 353 Energiaomaisuusjärjestelystä tuloutuvien varojen kohdentaminen ja käyttö

Pekka Pöyry esitti Petri Pekosen, Jaana Strandmanin kannattamana asian siirtämistä uudelleen valmisteluun.

Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA: 6 ääntä. Armi Salo-Oksa, Eero Aho, Jani Sensio, Jatta Juhola, Heli Kauppinen, Pirkko Valtola
Petri Pekosen vastaesitys EI: 5 ääntä. Jaana Strandman, Pekka Pöyry, Kirsi Olkkonen, Petri Pekonen, Jarno Strengell
Pohjaesitys on tullut päätökseksi.
Pekka Pöyry, Petri Pekonen ja Kirsi Olkkonen jättivät eriävän mielipiteen, joka on sama kuin esitys.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että energiaomaisuusjärjestelystä tuloutuvista varoista 100 miljoonaa euroa käytetään kaupungin lainojen ennenaikaiseen poismaksuun, ja että loppuosa varoista sijoitetaan. Tiedoksi merkitään, että tuloutusten toteutuminen edellyttää päätöksen KH 6.11.2023 § 343 lainvoimaiseksi tulemista.

§ 354 Etelä-Savon Energia Oy:n konsernilaina

Kaupunginhallitus päätti, että Etelä-Savon Energia Oy:lle myönnettyä konsernilainaa voidaan jatkaa sen erääntyessä 31.12.2023 seuraavilla lainaehdoilla
Lainapääoma: 14 295 973,75 euron
Lainan korko: 4,5 % p.a.
Lyhennystapa: kertalyhteinen laina
Laina-aika: 1.1.2024-30.6.2024

Muut ehdot: Laina on mahdollista maksaa kokonaisuudessaan takaisin ennen laina-ajan päättymistä. Tällöin erääntyy myös tuolloin maksamatta oleva korko.

§ 355 Kortteli 8 palveluasumisen yhteistyöhanke Mikalo Oy:n ja Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan kanssa

Oskari Valtola, Jaana Strandman, Pirkko Valtola, Kirsi Olkkonen ja Jatta Juhola ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Mikkelin kaupunki päätti sitoutua edistämään osaltaan hanketta. Hankkeen mahdollisesti jäädessä toteutumatta sitoutuu Mikkelin kaupunki osaltaan 1/3 kustannusvastuuseen hankkeen toteutuneista suunnittelu- ja rakennuttamiskustannuksista laaditun sopimusluonnoksen mukaisesti. Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkikehitysjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 356 Sovintosopimus kiinteistöasiassa (Pajakatu 9)

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esitetyn sovintosopimuksen,​ joka on arvoltaan 60 000 euroa ja tämän lisäksi 40 000 euron arvoiseksi arvioidun tontinosan liittämisen Pajakatu 9 (491-​9-​16-​1) kiinteistöön. Sovintokorvauksen määrä on kokonaisuudessaan 100 000 euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa maankäyttöjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Sovintosopimus tulee voimaan,​ kun päätös on lainvoimainen.

§ 357 Siirtomäärärahaesitys, Haukivuoren palvelutalon vesikatto

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle 80 000 euron siirtomäärärahan investointiohjelman sisälle hankkeelle Haukivuoren palvelutalon vesikatto. Määräraha siirretään hankkeelta: Urpolan varastorakennus jäänhoitokoneelle.

§ 358 Ulkoisten vuokrien korottaminen 1.1.2024

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuokraus- ja käyttöpalveluiden ulosvuokrattujen teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistotilojen vuokrien tarkistamisen 1.1.2024 alkaen 2,5 %:n yleiskorotuksella kuitenkin niin, että tapauskohtaisesti voidaan suorittaa markkinatilanteen ja asiakassuhteen edellyttämää harkintaa. Indeksiin ja muihin sopimusehtoihin sidotut vuokrat korotetaan sopimusehtojen mukaisesti.

§ 359 Mikkelin kaupungin varainhankintapolitiikka

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan varainhankintapolitiikka-dokumentin.

§ 360 Saimaa Stadiumi Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

Jani Sensio esitti Armi Salo-Oksan kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun. Tarkastellaan osakassopimus kokonmaisuudessaan muiltakin osin. esimerkiksi tarvittaessa: Aikanaan on ollut joku syy sille, että sitoudutaan kiinteeseen korvaukseen. Nyt jos Mikkelin maksut kasvaa, määräysvallan tulisi myös aiemmin siirtyä. Äänestettiin.

Pohjaesitys JAA: 5 ääntä. Jarno Strengell, Heli Kauppinen, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen
Sension vastaesitys EI: 5 ääntä. Armi Salo-Oksa, Eero Aho, Jaana Strandman, Jani Sensio, Pirkko Valtola
Puheenjohtajan ääni ratkaisi äänestyksen. Pohjaesitys tuli päätökseksi.

Kaupunginhallitus päätti tarkentaa Saimaa Stadiumi Oy:n ja omistajien välistä osakassopimusta siten, että käyttökorvaus sidotaan ”kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksiin” (kategoria teollisuusrakennukset) 1.1.2024 alkaen. Lisäksi päätetään, että indeksi sidotaan vuoden 2024 alun tasoon 2024Q1, joka toimii indeksitarkastuksen pohjalukuna.

§ 361 Opintoapurahat 2023

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2023 opintoapurahat yhteenvedon mukaisesti seuraavasti:

Mikkelin kaupungin opintorahasto (=O) 5 kpl x 5 000,00 euroa

Mikkelin kaupungin yleisestä lahjoitusrahastosta (Y) 1 kpl x 1 000,00 euroa.

§ 362 Ruoka- ja puhtauspalvelujen palvelujohtajan valinta

Kaupunginhallitus päätti valita hakijoiden koulutuksen, työkokemusvertailun ja tehtyjen haastattelujen sekä kokonaisvertailun perusteella palvelujohtajan virkaan Mari Takkisen. Perusteena valinnalle on Takkisen laaja ja monipuolinen työkokemus erityisesti ruoka- ja puhtauspalveluisssa, esimiestyökokemus sekä haastattelussa saatu vahvistus hänen soveltuvuudesta ko. virkaan.

Vaali on ehdollinen ja valittavan henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 14.12.2023 mennessä. Lisäksi noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.