Mikkelin rakennusjärjestys uudistetaan – Lue myös muut rakennusvalvonnan tiedotteet

Mikkelin rakennusjärjestys uudistetaan rakentamislain mukaiseksi. Tavoitteena on saada rakennusjärjestys voimaan 1.1.2025. Rakentamislain mukaan kunnan on laadittava uusi rakennusjärjestys viimeistään 1.1.2027 mennessä.

Lisätietoja on osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa: Kaupunkikehityslautakunnan päätökset

Rakentamislaki on tulossa voimaan 1.1.2025

Eduskunta hyväksyi 1.3.2024 rakentamisen päästöjä pienentävät ja digitalisaatiota edistävät lait. Rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Laki tuo ilmastonmuutoksen torjunnan kattavasti osaksi rakentamisen lainsäädäntöä. Laki myös sujuvoittaa rakentamista, vauhdittaa kiertotaloutta ja digitalisaatiota ja parantaa rakentamisen laatua.

Rakentamislaissa on myös lupamenettelyjä kevennetty. Rakentamisen luvanvaraisuudesta on säädetty rakentamislaissa. Esimerkiksi alle 30 neliömetrin, muuhun kuin asumiseen tarkoitetun rakennuksen tai alle 50 neliömetrin katoksen rakentamiseen ei jatkossa tarvitse hakea rakentamislupaa. Asuinrakennuksen ja lomarakennuksen rakentamiseen on edelleen haettava rakentamislupa rakennuksen koosta riippumatta.

Huomioitavaa on, että lupamenettelystä vapautettu rakentaminen on tehtävä edelleen asema-, yleis- ja ranta-asemakaavojen mukaisesti, rakennusjärjestyksen määräysten sekä muita rakentamisen määräyksiä ja asetuksia noudattaen. Muun muassa rakennusjärjestyksen etäisyysvaatimuksia esimerkiksi rajasta tai rannasta sekä rakennuspaikan rakennusoikeutta on edelleen noudatettava. Rakennushankkeeseen ryhtyvät on varmistuttava siitä, että määräykset täyttyvät palkkaamalla ammattitaitoiset suunnittelijat rakennushankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Mikäli määräyksistä on tarve poiketa, tulee hakea poikkeamislupa. Jos määräyksiä ei ole rakentamisessa noudatettu, rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai purettavaksi. Rakennuksen omistajan on tulee myös muistaa vuosittaisessa kiinteistöveroilmoituksessa ilmoittaa uudet rakennukset verottajalle, vaikka rakennusvalvontaan rakentamisesta ei tarvitse ilmoittaa.

Myös rantarakentamisen suunnittelutarvemääräykset ovat edelleen voimassa alueidenkäyttölain 72 pykälässä: “Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennuskohdetta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakentamisluvan myöntämisen perusteena.”

Lisätietoa: MRL-uudistuksen tiedotteet ja linkki lakitekstiin

Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti

Nykyinen Suomen hallitus korjaa säädettyä rakentamislakia niin, että hallinnollinen taakka kevenee, ­byrokratia vähenee, valitusoikeus selkeytyy sekä päävastuullisen toteuttajan vastuu täsmentyy. Määritellään lakiin rakennuslupien käsittelyaikatakuu. Rakentamislain muutostyö on käynnistetty jo ennen kuin uusi rakentamislaki on astunut voimaan.

Lisätietoa: Linkki hallitusohjelmaan

Asunnossa tapahtuvasta majoitustoiminnasta on julkaistu ohjekortti

Rakennusvalvonnat ovat laatineet lyhytaikaisesta majoitustoiminnasta (Airbnb) ohjekortin perustuen korkeimman hallinto-oikeuden aikaisempiin ratkaisuihin. Kun toiminta tulkitaan majoitustoiminnaksi, toimintaa ei voi harjoittaa asuinhuoneistossa ilman käyttötarkoituksen muutoksesta annettua rakennusvalvontaviranomaisen lupapäätöstä. Hakijan tulee osoittaa rakennuslupahakemuksessa, että majoitustoiminnasta johtuvat määräykset täyttyvät ja rakennuksen käyttötarkoitus on asemakaavan mukaista. Asunto-osakeyhtiöissä rakennuslupaa hakee yhtiö. Asia on tullut käsitellä yhtiön hallituksessa ennen lupahakemuksen jättämistä. Rakennuksen omistajan tulee valvoa, että rakennuksen käyttö on luvan mukaista.

Lisätietoja Topten-tulkintakortista: Linkki Topten-korttiin. Mahdollisia tarkennuksia sääntelyyn on tulossa asetuksien valmistelun yhteydessä.

Hallituksen esitys uudeksi alueidenkäyttölaiksi

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus uudeksi alueidenkäyttölaiksi hallituksen esityksen muotoon. Tavoitteena on toteuttaa valmistelu niin, että hallituksen esitys uudeksi alueidenkäyttölaiksi on mahdollista antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2025.

Lisätietoa: Lainvalmistelun hankesivu

Rakentamislain nojalla annettavien asetusten valmistelun seurantaryhmä asetettu

Ympäristöministeriö on asettanut seurantaryhmän tukemaan ja seuraamaan rakentamislain nojalla annettavien asetusten valmistelua. Seurantaryhmä keskustelee ja kommentoi rakentamislain nojalla valmistelussa olevia asetusluonnoksia ja tukee niiden valmistelua. Lisäksi seurantaryhmä antaa ehdotuksia, miten rakentamisen sääntely ja hallinnollinen taakka keventyisi ja byrokratia vähenisi hallitusohjelman mukaisesti. Seurantaryhmän tehtävänä on myös lisätä kiinteistö- ja rakennusalan yhteistyötä sekä varmistaa tiedonvaihto ja vuorovaikutus rakentamislain nojalla annettavien asetusten virkavalmistelua hoitavien henkilöiden kanssa. Lainvalmistelun hankesivu.