Kaupunginhallituksen päätöksiä 15.1.2024

Kaupungintalon etuovi.

Kaupunginhallitus, kokous 15.1.2024

§ Esityslista

§ 14 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 15 Eron myöntäminen Pirjo Siiskoselle kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen ja puheenjohtajan valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Pirjo Siiskoselle hänen pyytämänsä eron kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä valitsee uuden jänenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee kaupunginhallitukselle uuden puheenjohtajan.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 16 Eron myöntäminen Pirjo Siiskoselle konserni- ja elinvoimajaoston jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen ja puheenjohtajan valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Pirjo Siiskoselle hänen pyytämänsä eron konserni- ja elinvoimajaoston jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä valitsee uuden jänenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee konserni- ja elinvoimajaostolle uuden puheenjohtajan.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 17 Eron myöntäminen Heidi Liukkoselle Ristiinan aluejohtokunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Heidi Liukkoselle hänen pyytämänsä eron Ristiinan aluejohtokunnan jäsenyydestä ja valitsee uudeksi jäseneksi hänen tilalleen Päivi Härkösen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että varajäsenet olisi kutsumisjärjestyksessä 1. Markku Heikkinen ja 2. Tanja Puustinen-Kiljunen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 18 Työvoimapalveluiden tilamuutos, lisämäärärahaesitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 0,8 M€ lisämäärärahan investointiohjelmaan vuodelle 2024 tilamuutosten toteuttamiseksi. Mahdollinen irtaimistomääräraha haetaan erikseen tai käsitellään vuoden 2025 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 19 Rakennusteknisten-, maalaus-, LVI- ja sähkötöiden suorittaminen puitejärjestelyperiaatteella

Merkittiin, että Jani Sensio ilmoitti olevansa esteellinen (osallisuus) ja poistui kokouksesta. Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi puitejärjestelyihin valittavaksi urakoitsijat edullisuusjärjestyksessä alueittain liitteen mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kiinteistöjohtajan valmistelemaan ja allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset sekä päättämään optioiden käytöstä vuosille 2026 ja 2027.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksilla.

§ 20 Kaupunginhallituksen lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 

Kaupunginhallitus päätti antaa päätöksen esityslistan liitteenä olevan lausunnon hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisäksi esittelijä täydensi esitystä niin, että kaupunginhallitus oikeuttaa Pekka Pataman täydentämään lausuntoa yhteistyössä Miksei Oy:n kanssa yritysvaikutusten arvioinnin näkökulmasta.

§ 21 Johtavassa asemassa olevat viranhaltijat 1.1.2024 lukien

Merkittiin, että viestintä- ja markkinointipäällikkö Heidi Hänninen, vs. talousjohtaja Janne Skott, henkilöstöjohtaja Petri Mattila ja hallintojohtaja Ari Liikanen ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa ja poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Merkittiin, että sihteerinä pykälän ajan toimi kaupunginlakimies Annaliisa Leinonen.

Kaupunginhallitus päätti, että kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2022-2025) palkkausluvun 21§ 2 momentissa tarkoitettuja johtavia viranhaltijoita/työntekijöitä ovat 1.1.2024 esityslistan mukaiset nimikkeet.

§ 22 Paikallinen sopimus kertapalkkion maksamisesta kokoukseen osallistumisesta

Merkittiin, että viestintä- ja markkinointipäällikkö Heidi Hänninen, vs. talousjohtaja Janne Skott, henkilöstöjohtaja Petri Mattila, hallintojohtaja Ari Liikanen, kaupunginjohtaja Janne Kinnunen ja kaupunginlakimies Annaliisa Leinonen ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa ja poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Merkittiin, että sihteerinä pykälän ajan toimi puheenjohtaja.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä paikallisen sopimuksen kertapalkkion maksamisesta kokoukseen osallistumisesta sekä esityslistan liitteenä olevan soveltamisohjeen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

§ 23 Paikallinen virkaehtosopimus Mikkelin lukion apulaisrehtorin opetusvelvollisuudesta

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan paikallisen virkaehtosopimuksen Mikkelin lukion apulaisrehtorin opetusvelvollisuudesta ja valtuuttaa kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Mikkelin kaupungin puolesta. Paikallinen sopimus tulee voimaan 1.1.2024 lukien.

§ 24 Oikaisuvaatimus palkan takaisinperintää koskevasta päätöksestä

Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijoiden oikaisuvaatimuksen kaupunginjohtajan päätöksestä 27.11.2023 § 34, palkan takaisinperintää koskevassa asiassa. Hakijat voivat kuitenkin olla henkilöstöpalveluihin yhteydessä sopiakseen kohtuullisesta maksuaikataulusta.

§ 25 Kumppanuussopimus Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston (ELKA) kanssa

Merkittiin, että Laura Hämäläinen ja Jatta Juhola ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintoneuvoston jäsen) ja poistuivat kokouksesta. Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kumppanuussopimuksen Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiön kanssa vuodelle 2024 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1372/Kumppanuussopimukset.

§ 26 Kumppanuussopimus Mikkelin Musiikkijuhlien Kannatusyhdistys ry:n kanssa

Merkittiin, että Minna Pöntinen ilmoitti olevansa esteellinen (hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta. Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Musiikkijuhlien Kannatusyhdistys ry:n kanssa vuodelle 2024 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1372/Kumppanuussopimukset.

§ 27 Eron myöntäminen Eero Aholle konserni- ja elinvoimajaoston jäsenyydestä (lisäpykälä)

Eero Aho on pyytänyt henkilökohtaisten syiden vuoksi eroa Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaoston jäsenyydestä.

Hallitus hyväksyi yksimielisesti asian käsittelyyn tässä kokouksessa.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Eero Aholle hänen pyytämänsä eron konserni- ja elinvoimajaoston jäsenyydestä sekä valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.