Kaupunginhallituksen päätöksiä 12.2.2024

Mikkelin kaupungintalo.

Kaupunginhallitus, kokous 12.2.2024

§ Esityslista

§ 44 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 45 Harkinnanvarainen palkaton vapaa säästösyillä ajalle 1.2.2024-31.1.2025

Kaupunginhallitus päätti,​ että harkinnanvaraisia palkattomia säästösyillä voidaan myöntää henkilöstölle henkilöstöpalvelujen antamien ohjeiden mukaisesti ajalla 1.2.2024 -​ 31.1.2025.

§ 46 Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi ja henkilökohtainen lisä

Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstöpalveluiden esityksen.

§ 47 Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa (Savilahti) / Veturitallit

Merkittiin, että maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkittiin, että Minna Pöntinen ilmoitti olevansa esteellinen (isännöinti kaava-alueen vieressä) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) kortteleita 26 ja 18 sekä katu-, yleisen tien-, rautatie ja suojaviheralueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää niistä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Väylävirasto, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, ES-yrittäjäjärjestöt, Riihisaari – Savonlinnan museo, Mikkelin kaupungin museot, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut, maaomaisuus-, rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

§ 48 Tontin 491-28-66-1 ostaminen Ajanvaunu Oy:ltä

Merkittiin, että kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti ostaa tontin 491-28-66-1 Ajanvaunu Oy:ltä 322 535 euron kauppahinnalla ja muutoin esityslistan liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta ilmenevin ehdoin.

Kaupunginhallitus oikeuttaa maankäyttöjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

§ 49 Tonttien 491-1-8-11 ja 491-1-8-6 myyminen Mikalo Oy:lle

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myydä tontit 491-1-8-11 ja 491-1-8-6 Mikalo Oy:lle 1 029 990 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta ilmenevin ehdoin.

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunkikehitysjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 50 Tuoreruokien hankinta 2024

Kaupunginhallitus päätti siirtää tuoreruokien hankintaprosessin Sansia Oy:n toteutettavaksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 51 Konserni- ja elinvoimapalveluiden käyttösuunnitelma 2024

Kaupunginhallitus päätti:
1. hyväksyä kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden käyttösuunnitelman 2024 liitteen mukaisena,
2. hyväksyä käyttösuunnitelmassa esitetyt eri toimivaltuudet,
3. hyväksyä, että laskujen ja muiden tositteiden hyväksyminen konserni- ja elinvoimapalveluissa tapahtuu käyttösuunnitelman mukaisesti,
4. oikeuttaa talousjohtajan päättämään tarvittaessa muutoksista laskujen hyväksyjiin ja asiatarkastajiin kaikkien hallintokuntien osalta.

§ 52 Satamalahden kehittäminen, ohjausryhmän nimeäminen

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajiksi Satamalahden suunnittelun ohjausryhmään Petri Pekosen,​ Jani Sension,​ Kerttu Hakalan,​ Jarno Strengellin ja Armi Salo-​Oksan.

§ 53 Ero hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakuntaan uuden varajäsenen Satu Hasasen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 54 Kysymys valtuuston kyselytunnille koskien valtionosuusleikkauksia ja niiden vaikutusta Mikkelin kaupungin talouteen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vastausluonnoksen sekä tekee kokouksessa siihen mahdollisesti tarvittavat muutokset/täydennykset.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 55 Valtuustoaloite: Kattilansillan Laajalammen pohjoispuolen tontit markkinointiin

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkikehityslautakunnan vastauksen valtuutettu Jenni Oksasen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa asian loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 56 Valtuustoaloite: Eläkeläisille tarkoitetut alennukset palvelutarjonnassa koskettamaan kaikkia eläkeläisiä

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vastauksen valtuutettu Jussi Marttisen valtuustoaloitteeseen ja toteaa asian loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 57 Valtuustoaloite: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen varmistettava Mikkelin kaupungilla

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vastauksen valtuutettu Soile Kuitusen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa asian loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.