Kaupunginhallituksen päätöksiä 25.3.2024

Mikkelin kaupungintalo.

Kaupunginhallitus, kokous 25.3.2024

§ Esityslista

§ 86 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 87 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 88 Tuntityönä ostettavat siivouspalvelut

Kaupunginhallitus päätti siirtää tuntityönä ostettavien siivouspalveluiden kilpailuttamisen Sansia Oy:n toteutettavaksi.

§ 89 Mikkelin kaupungin muuttopalveluiden hankintapäätöksen oikaisuvaatimus

Jarno Strengell esitti, että kaupunginhallitus hyväksyy Muuttofirma oy:n oikaisuvaatimuksen. Tarjouskilpailussa tärkein oli halvin hinta. Muuttofirma on aikaisemmin tuottanut palveluita kaupungille, ilman moitteita. Muuttofirma oy on toimittanut kaupungille erillisen selvityksen kustannuksista ja henkilöstökuluista sivukuluineen. Yrityksen liikevaihto oli 2022 Finder.fi ja asiakastieto.fi sivustojen mukaan 3,4 miljoonaa euroa ja henkilöstöä 45. Yrityksen tilikauden tulos 2020 355000 euroa / 2021 348000 euroa / 2022 91000 euroa. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, esitys raukesi.

Jani Sensio esitti Jouko Kervisen, Eero Ahon ja Petri Pekosen kannattamana, että kaupunginhallitus hyväksyy Suomen Muuttofirma Oy:n oikaisuvaatimuksen.

Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA: 3 ääntä. Jaana Strandman, Nina Jussi-Pekka, Pekka Pöyry
Jani Sension vastaesitys EI: 8 ääntä. Kirsi Olkkonen, Petri Pekonen, Jani Sensio, Pirkko Valtola, Jouko Kervinen, Jarno Strengell, Jatta Juhola, Eero Aho

Jani Sension vastaesitys tuli päätökseksi.

Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen ja hallituksen puheenjohtaja Pekka Pöyry jättivät eriävän mielipiteen, joka on sama kuin kaupunginjohtajan päätösesitys.

§ 90 Keskuskeittiö Isopadan lattioiden ja kylmiöiden korjaus

Saatujen urakkatarjousten kokonaisvertailuhinta 1 330 000 euroa ylittää talousarviomäärärahan 330 000 eurolla. Hankkeen suunnittelu-, valvonta- ja rakennuttamiskustannuksia ei ole huomioitu kokonaisvertailuhinnassa.

Kylmäurakan tarjous: MV-Jäähdytys Oy 766 000,00€

Neuvottelumenettelyllä saadut tarjoukset:

Rakennusurakka: Pieksämäen Ysiysi-Rakennus Oy 419 000,00€
LVI-urakka: Suomen Talotekniikka Oy 145 000,00€

Hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 29.12.2016/1397) mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksikkö voi hylätä kaikki tarjoukset, mikäli ne ylittävät määrärahat tai ovat sen arvion mukaan liian kalliita.

Kaupunginhallitus päätti hylätä saadut urakkatarjoukset.

§ 91 Henkilöstökertomus 2023

Kaupunginhallitus merkitsi henkilöstökertomuksen tiedoksi ja saattaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

§ 92 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2023

Kaupunginhallitus;

1)    päätti, että kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittavat Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja jättävät sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Allekirjoittaminen toteutetaan sähköisellä allekirjoituksella;

2)    saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää tilikaudelle 2023 muodostuneen 19 730 567,71 euron ylijäämän käsittelyksi seuraavaa:
tilikauden tuloslaskelman tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja 18 796 500,18 e
kirjataan tulona suunnitelman mukaan Vesiliikelaitoksen poistoeron vähennys 158 999,77 e
kirjataan tulona suunnitelman mukaan Mikkelin kaupungin poistoeron vähennys 8 999,76 e
tuloutetaan Etelä-Savon Pelastuslaitokselle tehdyt poistoerot 766 068,00 e
kirjataan tilikauden ylijäämä 19 730 567,71 e tilikauden yli-/alijäämän tilille taseeseen;

3)      antoi talousjohtajalle ja kaupunginjohtajalle oikeuden tehdä tilinpäätökseen tarvittavia teknisiä korjauksia, muutoksia ja täydennyksiä. Mahdolliset muutokset ja korjaukset tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ennen kaupunginvaltuuston tilinpäätöskäsittelyä;

4)      merkitsi tiedoksi, että Mikkelin kaupunki täyttää vuoden 2023 tilinpäätöksessä kuntalain 118 § mukaiset kriteerit erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevasta kunnasta, eli niin kutsutut kriisikuntakriteerit. Kriteerien täyttyminen ei aiheuta erityisiä toimenpiteitä, mikäli valtiovarainministeriö ei niitä erikseen Mikkelin kaupungilta edellytä, koska kriisikuntakriteerit täyttänyt taseen kumulatiivinen alijäämä poistuu vuoden 2024 tilinpäätöksessä 1.3.2024 täytäntöön saatetun energiaomaisuuskaupan myötä. Valtiovarainministeriö käsittelee ja arvioi kuntien tilinpäätökset, kun ne vahvistetaan kuntien valtuustoissa, ja kunta- ja alueministeri päättää arviointimenettelyyn asetettavat kunnat. Kevään aikana Mikkelin kaupunki toimittaa ennakkoon valtiovarainministeriölle selvityksen energiaomaisuuden myynnistä, sen tuloslaskelma- ja tasevaikutuksista, sekä 2023 käynnistetystä talouden kokonaisvakauttamisohjelmasta; sekä lopuksi

5)      kiittää Mikkelin kaupungin henkilöstöä ahkeruudesta ja sitoutuneisuudesta, jota henkilöstö on osoittanut edeltävinä taloudellisesti ja toiminnallisesti erittäin haastavina vuosina, sekä kiitokseksi muistaa henkilöstöä vuonna 2024 kertaluonteisella sadan euron lisäyksellä, paikallisesti erikseen sovittujen periaatteiden mukaisesti, henkilöstön liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuun eli Epassiin.

Viranhaltijat sekä Nina Jussi-Pekka ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta kohdan 5) käsittelyn ja päätöksen ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.  Esittelijänä kohdan 5) kohdalla toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Pöyry.

§ 93 Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n konsernilaina 2024

Jani Sensio ilmoitti olevansa jäävi ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti antaa Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle konsernilainatarjouksen edellä esitetyillä ehdoilla. Mikäli Kiinteistökehitys Naistinki Oy hyväksyy lainatarjouksen, kaupunginhallitus päättää myöntää konsernilainan yhtiölle tarjouksessa esitetyin ehdoin. Lainan myöntämisen edellytyksen on, että yhtiö asettaa riittävät vakuudet lainalle. Tarjous on voimassa 23.4.2024 asti.

Kaupunginhallitus oikeuttaa talouspalvelut valmistelemaan mahdolliset konsernilainaan liittyvät sopimukset Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n kanssa. Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa talouspalvelut valmistelemaan mahdolliset myöhemmät muutokset lainan takaisinmaksuaikataulun lyhentämiseen liittyen.

§ 94 Mikkelin kaupungin lainojen takaisinmaksu 2024

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki käyttää energiaomaisuusjärjestelystä tuloutuvista varoista 100 miljoonaa euroa seuraavien lainojen poismaksuun:
laina nro 14633/10, luotonantaja Kuntarahoitus Oyj
laina nro 15166/11, luotonantaja Kuntarahoitus Oyj
laina nro 15516/11, luotonantaja Kuntarahoitus Oyj
laina nro 15919/12, luotonantaja Kuntarahoitus Oyj
laina nro 19476/19, luotonantaja Kuntarahoitus Oyj
laina nro 20298/20, luotonantaja Kuntarahoitus Oyj
laina nro 21229/22, luotonantaja Kuntarahoitus Oyj
laina nro FI9684318710026472, luotonantaja Danske Bank
laina nro FI4452715280058645, luontonantaja Suur-Savon Osuuspankki
laina nro FI2841650080020921, luotonantaja Säästöpankki Optia

Lisäksi talouspalvelut valtuutetaan toimeenpanemaan lainojen takaisinmaksut  rahoittajien kanssa taloudellisesti edullisimpana ajankohtana, sekä toteuttamaan tarvittavat koronvaihtosopimusten purkamiset kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Talouspalveluilla on tarvittaessa mahdollisuus tehdä pieniä muutoksia pois maksettavien lainojen kokonaisuuteen, mikäli se on kaupungin taloudellisen edun kannalta perusteltua.

§ 95 Vuodesta 2009 avoinna olleen vaihtokirja-asian loppuun saattaminen, Mikkelin kaupunki ja Rokkalan kartanon perikunta

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupungin ja osapuolten välisen sopimuksen ko. vaihtokirjan velvoitteiden lunastamisesta siten, että kullekin osapuolelle suoritetaan kertakaikkisena korvauksena viisikymmentätuhatta (50 000) euroa. Summa on kaikkiaan sataviisikymmentätuhatta (150 000) euroa. Maksu osoitetaan Asumisen ja toimintaympäristön investointirahasta (maa- ja vesialueiden osto). Tämän päätöksen ja rahasiirron jälkeen kummallakaan osapuolella ei ole vaatimuksia tai velvoitteita vaihtokirja-asiaan liittyen ja todetaan, että vaihtokirjan velvoitteet on kaikilta osin molemminpuolisesti täytetty.

Kaupunginhallitus myöntää maankäyttöjohtajalle oikeuden allekirjoittaa kaupungin puolesta sopimus ja tehdä sopimukseen teknisluonteisia tarkennuksia.