Kaupunginhallituksen päätöksiä 13.5.2024

Mikkelin kaupungintalo.

Kaupunginhallitus, kokous 13.5.2024

§ Esityslista

§ 136 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 137 Varainhoitopalveluiden hankinta 2024 alkaen

Kaupunginhallitus päättää valita tarjouskilpailun kokonaispisteytyksen perusteella Mikkelin kaupungin varainhoitajiksi 2024 alkavalle sopimuskaudelle Nordea Bank Oyj:n, Aktia Varainhoito Oy:n ja eQ Varainhoito Oy:n.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan allekirjoittamaan tarjoukseen perustuvat hankintasopimukset valittujen sopimuskumppaneiden kanssa. Tämä päätös ei muodosta hankintasopimusta, vaan vasta sopimus syntyy vasta erillisellä sopimuksen allekirjoituksella.

§ 138 Hyvän elämän ohjelman, hyvinvointikertomuksen ja hyvinvoinnin tilan seuranta 2023

Kaupunginhallitus merkitsi Hyvän elämän ohjelman, hyvinvointikertomuksen ja hyvinvoinnin seurantaraportin 2023 tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi Hyvän elämän ohjelman, hyvinvointikertomuksen ja hyvinvoinnin seurantaraportin 2023.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 139 Kaupungin strategian ja elinvoimaohjelman seuranta 2024

Kaupunginhallitus merkitsi kaupungin strategian toteutumisen ja elinvoimaohjelman seurannan tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupungin strategian toteutumisen ja elinvoimaohjelman seurannan.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 140 Talouden seuranta 3/2024

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 31.3.2024 tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden talouden seurantaraportin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 141 Eron myöntäminen Jouko Kerviselle kaupunkikehityslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen ja puheenjohtajan valitseminen

Merkittiin, että Jouko Kervinen ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Jouko Kerviselle hänen pyytämänsä eron kaupunkikehityslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen sekä tarvittaessa varajäsenen ja varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 142 Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole käsitelty 31.12.2023 mennessä

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi liitteen mukaiset valtuustoaloitteet, joita ei oltu loppuunkäsitelty 31.12.2023 mennessä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 143 Valtuustoaloite: Yksi oppilaaksiottoalue Mikkeliin

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen Mikkelin Sitoutumattomat valtuustoryhmän ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 144 Valtuustoaloite: Kaupungin ilotulituksista luopuminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden vastauksen valtuutettu Katriina Janhusen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 145 Valtuustoaloite: Mikkelin nuorisovaltuustolle myönnetään suora aloitteenteko-oikeus kaupunginvaltuustossa

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden vastauksen valtuutettu Jenni Oksasen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 146 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin torjuttava maksuttoman toisen asteen koulutuksen romuttaminen

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään syyskuussa 2024.

§ 147 Valtuustoaloite: Nuorten maksuton toinen aste Mikkelissä säilytettävä

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään syyskuussa 2024.

§ 148 Valtuustoaloite: Toisen asteen opintojen maksuttomuus Mikkelissä

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään syyskuussa 2024.

§ 149 Valtuustoaloite: Sisäinen tarkastus Biosairila Oy:n taloudellisesta ja toiminnallisesta tilanteesta

Keskustelun aikana Jouko Kervinen esitti Petri Pekosen kannattamana seuraavan lisäyksen: ”Hyväksyessään päätösehdotuksen kaupunginhallitus toteaa jatkovalmistelun pohjaksi, että tehtävässä selvityksessä on syytä ottaa kantaa mm. seuraaviin seikkoihin:

Valtuustoaloitteessa pyydetään tekemään sisäinen tarkastus Biosairila Oy:stä. Se on paikallaan, jotta päätöksentekijät saavat tiedon niistä syistä, mitkä johtivat yhtiön nykyisiin taloudellisiin ongelmiin. Tiedot ovat tarpeen, jotta kaupunkiorganisaatiossa ei jatkossa ajauduta tällaisiin tilanteisiin. Myös mahdolliset vastuukysymykset on saatava selville.

Aloitteessa annetaan ymmärtää, että alkuperäinen 5 miljoonan euron investointi paisui virheiden vuoksi 17 miljoonaan euroon. Onko näin, vai olisiko tuo 5 miljoonaa ollut vain ensimmäinen vaihtoehto, joka ei ollut Suomen ilmastoon toteutuskelpoinen. Saatujen tietojen valossa laitosta lähdettiin toteuttamaan 12 miljoonan investoinnilla (sisältää infran), johon haettiin ja saatiin valtionapuja 3,5 miljoonaa euroa. Tästä investointi paisui 19 miljoonaan euroon (sisältää infran). Tähän prosessiin, lukuihin ja kustannusten nousuun on syytä saada varmistus.

Yksi osa Biosairila Oy:tä on entinen Biohauki Oy, jossa oli alunperin useita osakkaita. Tehtävässä selvityksessä on kerrottava, ketkä olivat osakkaita, miten yhtiö oli rahoitettu, miksi Etelä-Savon Energia Oy osti koko osakekannan, miten kauppahinta määräytyi, miten sulautuminen Etelä-Savon Energia Oy:öön tapahtui ja mikä osa nykyisestä taloustilanteesta johtuu Biohauki Oy:stä.

Selvityksessä on otettava kantaa myös päätöksentekoon eli miten päätökset tehtiin Metsäsairila Oy:ssä, Biosairila Oy:ssä, Etelä-Savon Energia Oy:ssä ja Biohauki Oy:ssä sekä miten ja missä kaupungin toimielimissä asioita käsiteltiin. Päätöksistä on laadittava aikajana, joka osoittaa päätöksentekoelimen, päätöksen sisällön ja kumulatiivisen kustannuksen kehittymisen. Samalla selviää myös se, miten laitoksen toimintaperiaatteet muuttuivat alkuperäisestä ja miten omistajaohjaus toimi.

Selvityksen tarkoitus ei ole syyllisten etsintä, vaan tällaisten ongelmien ennaltaehkäisy jatkossa.

Tehtävää selvitystä ei ole syytä sotkea mahdolliseen jätehuollon järjestelyyn itäisessä Suomessa. Se on eri prosessi, jota kaupunginhallitus käsittelee omassa aikataulussaan.”

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään syyskuussa 2024.