Kaupunginhallituksen päätöksiä 3.6.2024

Kaupungintalo

Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2024

§ Esityslista

§ 172 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 173 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2022-2023 arviointi

Kaupunginhallitus merkitsi Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja perhekeskusverkoston toiminnan arvioinnin tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja perhekeskusverkoston toiminnan arvioinnin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 174 Etelä-Savon ja Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2024-2025

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitellyn Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2024-2025.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 175 Asemakaava ja asemakaavan muutos Mikkelin kaupungin 60. kaupunginosa (Ristiina)/ Sotakoulunranta sekä kaavamuutokseen liittyvät rakennustapaohjeet

Merkittiin, että Kirsi Olkkonen ilmoitti olevansa esteellinen (Hönkä ry:n hallituksen puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvät rakennustapaohjeet kaavaselostuksen LIITE 12 koskien 60. kaupunginosan (Ristiinan) korttelien 78, 83, 327 ja 328, kiinteistöjä 491-537-3-134, 491-537-16-1, 491-537-23-0, 491-537-10-4, 491-537-22-28, 491-537-10-29, 491-537-10-15, 491-537-25-0, 491-876-70-6, 491-537-22-4, 491-895-1-5114, sekä osittain kiinteistöä nro. 491-537-26-0 ja vesi-, virkistys-,katu- sekä venesatama-aluetta/ Sotakoulunranta.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 176 Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsaus 2023

Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsauksen 2023.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 177 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin hyte-työn selkiyttäminen

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään lokakuussa 2024.

§ 178 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin tulee turvata liikuntareittien mahdollisuus Kalevankankaalla

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vastauksen valtuutettu Arto Seppälän ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 179 Valtuustoaloite: Sisäinen tarkastus Biosairila Oy:n taloudellisesta ja toiminnallisesta tilanteesta

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden vastauksen Jarno Strengellin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 180 Talousarvioraami 2025

Esittelijä esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko esitys yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Lisäksi Jarno Strengell esitti, että talousarvioraamin uudelleen valmistelussa ei leikata alkuperäisen kokousesityksen sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen kuluja 124 699 000 euroa tai toimitakatetta 117 749 000 euroa. Perustelu: Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueelta tehtävät lisäleikkaukset, heikentävät varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toimintaedellytyksiä sekä lisäävät tulevaisuudessa kunnan- ja hyvinvointialueen kustannuksia. Nykyinen raami sisältää jo esimerkiksi koulunkäyntiohjaajien ja opettajien henkilöstövähennyksiä. Mikkelin kaupunki teki 2023 noin 20 miljoonaa euroa ylijäämäisen tuloksen, Etelä-Savon Energian myynnistä saaduilla tuloilla kaupungin tase on 145 miljoonaa euroa plussalla. Inspiran tekemän selvityksen mukaan, Mikkelin kaupungin käyttötalous kääntyy jo nyt suunnitelluilla säästötoimenpiteillä positiiviseksi lähivuosina. Eli tarvetta sivistyksen- ja hyvinvoinnin lisäleikkauksille ei ole. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Jarno jätti eriävän mielipiteen, saman sisältöinen kuin esitys.