Mikkelin Pursialan pohjavesialueen rakennetta selvitetään

Vesipisaroita ja vettä.

Loppukeväästä 2024 käynnistyneen Etelä-Savon ELY-keskuksen, Mikkelin vesilaitoksen, Mikkelin kaupungin ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) yhteistoimintaprojektin tavoitteena on saada lisätietoa Pursialan pohjavesialueen rakenteesta, joka on Mikkelin tärkein talousveden lähde. Nyt tehtävien geologisten 3D-rakennemallinnusten avulla voidaan vastata mm. pilaantuneista maa-alueista, ihmistoiminnoista ja ilmastonmuutoksesta vedenhankinnalle aiheutuviin mahdollisiin haasteisiin.

Pursialan pohjavesialueen pohjoisosat sijoittuvat Mikkelin kaupungin ruutukaava-alueelle, jatkuen etelään Pursialan teollisuusalueen läpi ja päättyen noin 4 kilometrin päähän Moision alueelle. Pohjavesi ja pintavesi ovat alueella tiiviisti yhteydessä keskenään. Sijaintinsa takia Pursialan pohjavesialueelle on sijoittunut useita veden kemiallista laatua uhkaavia tekijöitä kuten liikennettä, teollisuutta ja pilaantuneita maa-alueita. Ilmaston lämpeneminen tulee tuomaan lisähaasteita vedenhankinnalle aiheuttamalla muutoksia mm. pohja- ja pintavesien laatuun ja määrään.

Tämän yhteistoimintaprojektin tavoitteena on analysoida aiempien tutkimusten tulokset ja laatia Pursialaan mahdollisimman yksityiskohtainen geologinen- ja hydrostratigrafinen 3-D -rakennemalli, jotka perustuvat sekä suureen määrään mittauspisteitä, että osin myös geologiseen tulkintaan. Pursialan pohjavesialueelle olennaista pinta- ja pohjavesien vuorovaikutusta tutkitaan myös lisää.

Laadittavien mallien avulla voidaan paremmin varautua pohjaveden laatua tai määrää uhkaaviin haasteisiin, mutta samalla ne voivat toimia työkaluna esimerkiksi maankäytön suunnittelussa, vedenhankinnan kehittämisessä ja/tai poikkeustilanteen aikana veden hankinnan turvaamisessa.

Työt Pursialassa jatkuvat ja kesällä Pursialan pohjavesialueella tehdään tarkentavia maastokatselmuksia. Lokakuun alkupuolella pohjavesialueeseen liittyvissä pintavesistöissä tehdään elekromagneettisia luotauksia (FloaTEM) pinta- ja pohjavesien vuorovaikutusten tarkentamiseksi. Alueella tullaan liikkumaan veneellä vetäen menetelmään liittyvää lähetin-vastaanotinvarustusta. Tutkimukset valmistuvat ja raportoidaan vuoden 2024 loppuun mennessä.

Mahdolliset lisätiedot:
Geologi Arto Hyvönen, GTK, p. 029 550 3420, arto.hyvonen@gtk.fi
Geologi Jari Hyvärinen, GTK, p. 029 550 3406, jari.hyvarinen@gtk.fi, 24.6.alkaen