Kaupunginhallituksen päätöksiä 17.6.2024

Kaupungintalo

Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2024

§ Esityslista

§ 184 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 185 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.4.2024 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta esityslistan mukaisesti. Hyväksyttiin.

§ 186 Kaupungin virastotalon 4. krs julkisivu

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä virastotalon 4.krs julkisivukorjauksen edullisimman urakkatarjouksen:

Rakennusurakka: Pieksämäen Ysiysi-Rakennus Oy, urakkasumma 385 000,00 euroa (alv 0%) sekä myöntää hankkeelle ehdollisen aloitusluvan ja oikeuttaa Talonrakennuspalvelut solmimaan urakkasopimukset edellä hyväksyttyjen urakoitsijoiden kanssa normaalein sopimusehdoin.

Hankintayksikkö on selvittänyt voittaneelta tarjoajalta tarjouspyynnön mukaisuuden sekä tarjouksen sisällön. Tarjoajan kanssa pidetyissä selonotossa todettiin, että tarjoajalla on taloudelliset ja tekniset mahdollisuudet suorittaa urakat annetuilla tarjoushinnoilla.

Tarjouksien hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimukset syntyvät vasta sopimisasiakirjojen allekirjoituksilla.

§ 187 Sodan ja rauhan keskus Muistin vuokratuki toimintaedellytysten turvaamiseksi

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n esityksen näyttelytilojen vuokran alentamisen osalta toimintaedellytysten turvaamiseksi. Nykyiselle vuokrasopimukselle liitetään toimitilojen kolmannen kerroksen tilat. Sopimusmuutokset kirjataan vuokrasopimukselle. Vuokra tarkistetaan markkinahintaiseksi kolmen (3) vuoden jälkeen Muistin toimintaedellytysten parannuttua. Tarkistusajankohdaksi sovitaan 30.4.2027.

§ 188 Luonterin rantayleiskaavan muutos, Siikasaari

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Luonterin rantayleiskaavan muutoksen Anttolan Siikasaaressa em. tiloilla, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

§ 189 Maankäyttösopimus Porrassalmenkatu 1 (491-1-18-1)

Asia poistettiin listalta.

§ 190 Paikallisesti neuvoteltavien sopimuskorotusten 1.6.2024 neuvotteluesitys ja järjestelyerän toteuttaminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä neuvottelutulosten mukaiset palkankorotukset täytäntöön pantaviksi ja kaupunginjohtaja vahvistaa henkilökohtaiset palkantarkistukset konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintasäännön mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa henkilöstöjohtajan ratkaisemaan neuvottelutuloksista mahdollisesti suoraan aiheutuvat palkankorotustarpeet sellaisen henkilökunnan osalta, joka neuvottelulistojen ulkopuolisena on otettu palvelukseen ennen 1.6.2024 voimassa olleella palkkatasolla, sekä huolehtimaan mahdollisesti ilmenevien oikaisuluonteisten korjausten tekemisestä.

§ 191 Määräaikaisen jäteasiain tarkastajan viran perustaminen 1.8.2024 lukien

Kaupunginhallitus päätti perustaa Mikkelin kaupunkiin, ensimmäisenä sijoituspaikkana asumisen ja toimintaympäristön palvelualue rakennusvalvonnan tulosalue, määräaikaisen jäteasiain tarkastajan viran ajalla 1.8.2024 – 31.7.2025. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto.

§ 192 Maaseutuasiamiehen viran lakkauttaminen ja lomitusesihenkilön viran perustaminen 1.8.2024 lukien

Kaupunginhallitus päätti perustaa Mikkelin kaupunkiin, ensimmäisenä sijoituspaikkana asumisen ja toimintaympäristön palvelualue maaseututoimi tulosalue, 1.8.2024 lukien lomitusesihenkilön viran, jonka kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva toisen asteen koulutus tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. Samalla kaupunginhallitus lakkauttaa maaseutuasiamiehen viran (vakanssi 9350).

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että virka täytetään kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:n mukaisesti siten, että virkaan siirretään suostumuksensa perusteella 1.8.2024 lukien Sari Sopanen.

§ 193 Kaupunginhallituksen edustaja Mikkelin seudun työllisyyslautakunnassa 2024-2025

Kaupunginhallitus nimesi Armi Salo-Oksan kaupunginhallituksen edustajaksi Mikkelin seudun työllisyyslautakuntaan 2024-​2025.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 194 Jätevedenpuhdistamohankkeen purkamisen juridiseen konsultointiin liittyvä sovintosopimus

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sovintosopimuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 195 Talousarvioraami 2025

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talousarvioraamin vuodelle 2025 ja valtuuttaa talouspalvelut antamaan lautakunnille ja johtokunnille talousarvion valmisteluohjeen.

– Jarno Strengell esitti Jatta Juholan kannattamana, ettei kuvaustekstissä mainittua kasvatus- ja opetuslautakunnan perusopetuksen sijaisuuksiin ja määräaikaisuuksiin varattava palkkaresurssi arvioida uudelleen ja pienennetä 3.6.2024 esityksestä. Perustelu: Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueelta tehtävät lisäleikkaukset, heikentävät varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toimintaedellytyksiä sekä lisäävät tulevaisuudessa kunnan- ja hyvinvointialueen kustannuksia. Nykyinen raami sisältää jo esimerkiksi koulunkäyntiohjaajien ja opettajien henkilöstövähennyksiä. Mikkelin kaupunki teki 2023 noin 20 miljoonaa euroa ylijäämäisen tuloksen, Etelä-Savon Energian myynnistä saaduilla tuloilla kaupungin tase on 145 miljoonaa euroa plussalla. Inspiran tekemän selvityksen mukaan, Mikkelin kaupungin käyttötalous kääntyy jo nyt suunnitelluilla säästötoimenpiteillä positiiviseksi lähivuosina. Eli tarvetta sivistyksen- ja hyvinvoinnin lisäleikkauksille ei ole.
Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA 9 ääntä: Pekka Pöyry, Heli Kauppinen, Armi Salo-Oksa, Armi Salo-Oksa, Eero Aho,  Jaana Strandman, Jani Sensio, Jouko Kervinen, Kirsi Olkkonen, Petri Pekonen
Jarno Strengellin vastaesitys EI 2 ääntä: Jarno Strengell, Jatta Juhola
Pohjaesitys tuli päätökseksi.

– Jarno Strengell esitti myös, ettei kuvaustekstissä mainittua kaupunkikehityslautakunnan kuluja leikata katujen päällystys- ja korjaustöihin tehtävien määrärahojen osalta. Mikkelissä- ja Etelä-Savossa on jo nyt teiden korjausvelkaa niin paljon, että se haittaa asumista- ja yritystoimintaa.

Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on sama kuin hänen molemmat esityksensä.

– Heli Kauppinen esitti, että koska uusia kustannustehokkaampia, toimivia ja lapsen edun turvaavia toimintamalleja perusopetuksen kasvun ja oppimiseen tukeen ei ole esitetty, kyseinen euromäärä (385 000 e) poistetaan perusopetuksen säästöistä eli lisätään raamiin. Koska esitystä ei kannattanut, se raukesi. Heli Kauppinen jätti eriävän mielipiteen, joka oli sama kuin esitys.