Kaavoituksen käynnistäminen

Maanomistajat voivat tehdä anomuksia ja kuntalaiset aloitteita kaavoituksen käynnistämiseksi. 


MITEN HAEN KAAVAA / KAAVAMUUTOSTA?

Maanomistajat voivat tehdä anomuksia ja kuntalaiset aloitteita kaavoituksen käynnistämiseksi. Kaupunki päättää kaavoituksen aloittamisesta. Kaavoitustarpeen tullessa ajankohtaiseksi kaavoituksen aloittamista voidaan hakea suoraan maankäyttö ja kaupunkirakenne-yksiköstä tai vaihtoehtoisesti. kaupunginhallitukselle osoitetulla kirjeellä, joka toimitetaan kaupungin kirjaamoon.

Kaavoituksen käynnistämistä voidaan hakea alueelle, jolla ei ole lainvoimaista kaavaa. Alueilla, joilla on voimassa oleva kaava, kaavoitus käynnistetään kaavamuutoksena. Kaavoituksesta on hyvä neuvotella etukäteen ottamalla yhteyttä kaavoituksen henkilökuntaan. Ajankohtaisista ja lähiaikoina vireilletulevista kaavoista tiedotetaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.

Asemakaavojen ja asemakaavamuutosten hinnoittelua ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain 59 §. Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset.

KAAVOITUKSEN KESTO

Kaavahankkeiden kestoon vaikuttaa sen merkittävyys, luonne, vuorovaikutus ja lausuntomenettelyt sekä selvitystarpeet. Kokonaiskestoon vaikuttaa merkittävästi myös hallinnollinen käsittely nähtävillä oloineen ja lainvoimaisuus prosessi.  Pienten kaavahankkeiden käsittely vireille tulosta lainvoimaisuuteen vie parhaimmassa tapauksessa alle 7-12 kk. Mittavissa kaavahankkeissa kesto voi olla useita vuosia, joskus jopa yli vuosikymmenen. 

KUKA TEKEE KAAVAN?

Päätöksen kaavatyöstä tekee maankäyttö- ja kaupunkirakenneyksikkö. Kaupunki laatii omana työnään kaavat, jotka sijoittuvat kaupungin omille maille tai kaavan osallisina on huomattava määrä maanomistajia, kuten esim. rantaosayleiskaavassa. Kokonaan yksityisille maille tehtävät kaavamuutokset pyritään hoitamaan ns. konsulttikaavoituksella jossa maanomistaja palkkaa kaavakonsultin hoitamaan kaavoitusta. Laki määrää, että kaikissa tapauksissa kunta vastaa kaavan ohjauksesta. Maankäyttö- ja rakennuslaki antaa mahdollisuuden kunnille periä kaavoituksesta ja sen käsittelystä aiheutuneet kustannukset (MRL 59 §).

KUSTANNUKSET HAKIJALLE

Kaavasta tai kaavamuutoksesta tehdään tarvittaessa maankäyttösopimus. Maankäyttösopimuksessa otetaan huomioon maanomistajalle koituva arvonnousu ja kaupunki perii osan arvonnoususta kattamaan kaavoitus- ja kunallistekniikan suunnittelusta sekä toteutuksesta koituvat kustannukset. Hankkeissa jossa arvonnousu on vähäistä (alle 20 000€) määritetään kustannukset seuraavasti:

HINNAT

  • 1 Vähäiset kaavamuutokset 5 000 €.
  • 2. Kaavakonsultin laatimat kaavat 2 500€.
  • 3. Keskustaan sijoittuvat kaavamuutokset ja muut vaativat kaavat sovitaan aina kehittämis-/maankäyttö-/kaavoitussopimuksella.

Kustannukset määräytyvät työntekijäkohtaisin.  tuntiveloitusperustein. Mahdolliset matkakulut, päivärahat sekä kaavojen ilmoitus- ja kopiokulut yms. veloitetaan sellaisinaan. Asemakaavoista perittävien korvausten määrittely ja perintä Laatimiskustannukset määräytyvät tapauskohtaisesti joko työn vaatiman ajan mukaan tai laajojen töiden osalta erityisellä kehittämis-, maankäyttö- tai kaavoitussopimuksella, joka laaditaan yhteistyössä mittaus ja tontit –yksikön kanssa. Sopimuksella tarkoitetaan maanomistajan ja kaupungin välillä tehtyä sopimusta, jossa ennen kaavoitustyön käynnistämistä sovitaan sekä kaavan sisällöstä, kaavaan sisältyvistä mahdollisten yleisten alueiden omistus- tai käyttöoikeuden luovuttamisesta kunnalle sekä työhön käytetyn ajan laskutuksesta. Tarkemmat hintatiedot saa kaupunkisuunnittelusta.

MAANKÄYTTÖSOPIMUS

Kaavasta tehdään maankäyttösopimus, kun asemakaava laaditaan yksityisen maanomistajan maalle ja asemakaavan laatimisesta tai sen muuttamisesta seuraa maanomistajalle merkittävää hyötyä.  Maankäyttösopimukset perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Sopimuksella sovitaan maanomistajan osallistumisesta kaava-aluetta palvelevan yhdyskuntarakentamisen yms. kustannuksiin. Kustannukset määräytyvät työntekijäkohtaisin tuntiveloitusperustein. Mahdolliset matkakulut, päivärahat sekä kaavojen ilmoitus- ja kopiokulut yms. veloitetaan sellaisinaan. Mikäli edellä olevien perusteiden mukaan määräytyvä maksu muodostuu kohtuuttoman korkeaksi suhteessa toimenpiteen laatuun ja laajuuteen sekä viranomaisilta vaadittavaan työmäärään, voidaan maksua erityisestä syystä alentaa, kuitenkin enintään 50 %. Alennetunkin maksun tulee aina kattaa viranomaiselle aiheutuneet todelliset kustannukset.

Y H T E Y S T I E D O T

Kaupungin virastotalo
Maaherrankatu 9-11, 3.krs
PL 33
50101 MIKKELI
 

Ilkka Tarkkanen
kaupunginarkkitehti
puh. 050 3117130 
ilkka.tarkkanen(at)mikkeli.fi

Mikkelin kaupungin ohjeistus kaavakonsulteille ja maanomistajille