Tilapäinen valiokunta antoi ratkaisunsa professuurihankkeesta

logo

Mikkelin kaupunginvaltuuston nimittämä tilapäinen valiokunta toteaa professuurirahoituksesta tehdyn erillisselvityksen loppuunkäsitellyksi. Tilapäisen valiokunnan ratkaisu viedään vielä kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Yksi tilapäisen valiokunnan kuudesta jäsenestä, Jere Liikanen, jätti eriävän mielipiteen.

Tilapäinen valiokunta kokoontui keskiviikkona 24.3.2021 antamaan kaupunginvaltuustolle ratkaisunsa professuurihankkeesta. Valiokunnan puheenjohtajana toimi Marja Kauppi (kesk.). Muut jäsenet olivat 1. varapuheenjohtaja Pertti Ruotsalainen (kd.), Jere Liikanen (ps.), Kerttu Hakala (vihr.), Marita Hokkanen (sd.) sekä keskiviikon kokouksesta poissa ollut Jukka Rossi (kok.). Kokouksen sihteerinä toimi kaupunginlakimies Tarja Poikolainen.

Parannuksia on jo tehty

Tilapäinen valiokunta toteaa, että hankkeiden valvontaan sekä dokumentointiin on tehty parannuksia vuosien 2020 ja 2021 aikana.  Vuonna 2021 kaupunginhallituksen hankekatselmuksen ja kehittämishankkeiden rahoituspäätösten käsittelyssä käytettävää raportointityyliä ja -muotoa on muutettu selkeämmäksi ja yksityiskohtaisemmaksi. Samassa yhteydessä on seurattu myös hankekokonaisuuden strategian mukaisuutta sekä lisätty hankkeiden aluetaloudellisten vaikutusten arviointia ja raportointia.

Kaupungin päivitetty hankeohje hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 26.10.2020 (§328). Lisäksi konserni- ja elinvoimajaostossa on päätetty 16.6.2020 (§26) ottaa käyttöön elinvoimakatsaus, jonka yhteydessä on seurattu myös menneillään olevia hankkeita.

Hankkeiden dokumentointia, seurantaa ja valvontaa tulee edelleen kehittää

Päätöksessään tilapäinen valiokunta katsoo, että hankkeiden dokumentointia, seurantaa ja valvontaa tulee jatkaa edelleen Mikkelin kaupungissa kaikilla tasoilla. Tavoitteiden määrittelyyn ja dokumentointiin tulee kiinnittää huomioita. Tavoitteiden seurannan tavasta tulee sopia ja seurantaa tulee tehdä myös käytännössä. Seurannan tulokset tulee dokumentoida ja raportoida.

Tilapäinen valiokunta painottaa päätöksessään resurssien riittävyyttä sekä sitä, että roolit ja tehtävät hankkeissa tulee kuvata riittävän yksityiskohtaisesti. Lisäksi tiedonkulkua on parannettava ja varmistettava, että erityisesti henkilöstövaihdoksissa tieto hankkeista siirtyy.

Lopuksi tilapäinen valiokunta muistuttaa kiinnittämään huomiota siihen, että hankejärjestelyt toteutetaan kuntalain (410/2015) omistajaohjaussääntelyn asettamien edellytysten sekä voimassa olevien Mikkelin kaupungin hanke- ja konserniohjeen ja sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaisesti.

****

Tilapäisen valiokunnan puheenjohtaja Marja Kauppi sanoo, että valiokunnan päätös ei syyttele vaan katsoo tulevaisuuteen.  ”Päätöksessä korostetaan hankkeiden seurannan, raportoinnin ja valvonnan aktiivista kehittämistä. Jo tehdyt korjausliikkeet antavat hyvän perustan meneillään olevien mutta myös tulevien hankkeiden asianmukaiseen arvioimiseen ja toteuttamiseen.”

Tilapäisen valiokunnan päätösote