Investoinnit sähkökattilaan ja vetytalouteen mahdollistavat polttamisen vähentämisen lämmöntuotannossa ja vähentävät CO2-päästöjä Mikkelissä

Esen laitosaluetta Pursialassa.

Sähkökattilainvestointi on osa Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) hiilineutraaliusstrategiaa, jolla tähdätään fossiilisten polttoaineiden, lähinnä turpeen, korvaamiseen kokonaan uusiutuvasti tuotetulla lämmöllä. ESE:n hallitus on aikaisemmin tehnyt päätöksen luopua turpeen poltosta lähivuosina. Energiantuotanto polttamalla on vähenemässä myös puupolttoaineen osalta.

ESE rakentaa Pursialan voimalaitosalueelle 30 MW sähkökattilan. Sähkökattilan käyttöönotto on keväällä 2024. Sähkökattila käyttää energianlähteenään sähköä ja tuottaa siitä 97 prosentin hyötysuhteella kaukolämpöä ESE:n kaukolämpöverkkoon. Sähkökattilan kaukolämpöteho vastaa noin puolta yhden Pursialan voimalaitosyksikön kaukolämpötehosta. Sähkökattilan kaukolämpöteho riittäisi tarvittaessa yksinään tuottamaan kaiken Mikkelin kaukolämpöverkon kaukolämmön kulutuksen noin toukokuun puolenvälin ja syyskuun lopun välisenä aikana.

Sähkön hinnan ollessa matalalla tasolla sähkömarkkinoilla voidaan sähkökattilalla tuottaa kaukolämpöä polttamalla tehdyn kaukolämmön sijaan. Sähkökattila on järkevä investointi sekä ESE:n että yhteiskunnan näkökulmasta, koska se auttaa sähkön tuotannon ja kulutuksen yhteensovittamisessa samalla, kun tuuli- ja aurinkovoiman voimakkaasti vaihteleva tuotanto-osuus kasvaa.

Energiateollisuus ry:n mukaan Suomessa on rakenteilla joitakin kymmeniä sähkökattilaprojekteja. Osissa projekteja rakennetaan kokonaan uusi sähkökattila, osittain uudistetaan vanhoja laitoksia. Idea sähkökattilan käytöstä energian tuotannossa ei ole uusi, sillä Suomessa tuotettiin jo 1970-luvulla kalliin öljyn aiheuttaman energiakriisin seurauksena kaukolämpöä suoraan sähköllä.

Sähkökattilainvestointi on suuruudeltaan noin kolme miljoonaa euroa. Sähkökattila rakennetaan uuteen rakennukseen voimalaitosalueella, mutta se päästään kytkemään olemassa olevaan muuntajaan.

ESE ja Nordic Ren-Gas Oy allekirjoittivat yhteistyösopimuksen uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottavan Power-to-Gas-tuotantolaitoksen toteutettavuudesta keväällä 2022. Mikkeliin Pursialan teollisuusalueelle rakennettava laitoskokonaisuus on merkittävä vetytalouden investointi, ja tärkeä osa Ren-Gasin hajautettua puhtaiden kaasupolttoaineiden tuotantoverkostoa.

Yhteistyösopimus on jatkoa osapuolten toteuttamalle hankkeen esiselvitykselle. Tällä hetkellä on alkamassa ympäristövaikutusten arviointimenettely.

Power-to-Gas -hanke edistää ESE:n hiilineutraalisuustavoitteita ja luo pohjaa kilpailukykyiselle kaukolämmölle pitkälle tulevaisuuteen. ESE saa laitokselta käyttöönsä merkittävän määrän hukkalämpöön perustuvaa, hiilineutraalia kaukolämpöä. Sähkökattila sopii hyvin vety- ja metaanituotannon oheen kaukolämmön tuotannon optimoimiseen.

ESE:n kaukolämpöverkko on pituudeltaan noin 200 kilometriä ja verkko kattaa merkittävän osan Mikkelin keskustan aluetta. Kaukolämmityksen piirissä on noin 2 400 kiinteistöä ja noin 30 000 asukasta. ESE:n energiantuotanto muuttuu lähes päästöttömäksi vuonna 2027.

ESE nostaa kaukolämmön hintaa keskimäärin 9,8 prosenttia 1.1.2024 alkaen. Suurin yksittäinen syy hinnantarkastukselle on metsäenergiapuun yli 50 prosenttia noussut hinta Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

– Sähkökattilainvestoinnilla ja vetylaitoksen hukkalämmöllä voidaan pitkällä juoksulla pienentää päästöjen lisäksi myös lämmön hankinnan kustannuksia ja siten laskea kaukolämmön hintaa, kertoo toimitusjohtaja Erkki Karppanen.