Kaupunginhallituksen päätöksiä 15.4.2024

Kaupungintalon etuovi.

Kaupunginhallitus, kokous 15.4.2024

§ Esityslista

§ 102 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 103 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 104 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 105 Kaupunginvaltuuston kokouksen 19.2.2024 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta esityslistan päätösehdotuksen mukaisesti. Hyväksyttiin.

§ 106 Mikkelin seudun työllisyysalueen perustaminen ja työllisyysalueen lautakunnan jäsenten nimeäminen sekä hallintosäännön muutokset

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
– se hyväksyy liitteenä olevan lisäyksen työllisyysalueen vastuukuntasopimukseen, 
– nimeää jäsenet ja varajäsenet lautakuntaan,
– nimeää lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
– määrittelee Mikkelin seudun työllisyyslautakunnan tulosalueeksi konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueelle ja 
– hyväksyy liitteenä olevat hallintosäännön muutokset.

Muutokset tulevat voimaan 1.6.2024 alkaen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 107 Kaupungin tontinluovutusperiaatteiden ja -hinnaston päivittäminen aurinkoenergiavoimala-alueiden varaus- ja muiden käytäntöjen osalta

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin kaupungin tontinluovutusperiaatteet ja -hinnaston päivityksen (liitteen mukaiset asiakohdat). Päivityksessä linjataan erityisesti suurten aurinkoenergiavoimala-alueiden varaus- ja muita käytäntöjä. Vuorka-aikaan ja perusvuokran määräytymiseen päivityksellä ei ole vaikutuksia.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että samassa yhteydessä maankäyttö ja kaupunkirakenne -tulosyksikön asiantuntijoille sallitaan pienimuotoisten teknisten korjausten tekeminen koko asiakirjan tekstiin (esim. kaupunginyhtiöiden virallinen kirjoitusasun korjaaminen jne.). Asiakirja tuodaan kokonaisuudessaan päätöksentekoon seuraavan valtuustokauden alussa.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 108 Mikkelin kaupungin ympäristötilinpäätös 2023

Kaupunginhallitus merkitsi Mikkelin kaupungin ympäristötilinpäätöksen 2023 tiedoksi.

§ 109 Ristiinan seudun vanhustentukiyhdistys ry:n lainan takaus

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Ristiinan seudun vanhustentukiyhdistys ry:lle annetusta lainatakauksesta aiheutuneen maksuvelvoitteen. Maksu yhteensä 49 877,50 euroa on suoritettu 28.3.2024.

§ 110 Hakemus väliaikaisesta rahoituksesta, Luotolahden Metsästysyhdistys ry

Kaupunginhallitus päätti myöntää Luotolahden Metsästysyhdistys ry:lle 10 000,00 euron väliaikaisen hankerahoituksen. Rahoitus myönnetään korottomana ja vakuudettomana, ja se on maksettava takaisin hankkeen päätyttyä, kuitenkin 30.11.2025 mennessä. Päätöksen jälkeen voimassaolevia kaupungin myöntämiä väliaikaisia lainoja Leader-hankkeisiin on yhteensä  74 324,50 euroa.

§ 111 Talousarviomuutokset 4/2024

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteissä esitetyn mukaisesti määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvioon
verotulojen ja valtionosuuksien;
rahoitustuottojen ja rahoituskulujen;
satunnaisten tuottojen; ja
investointien osalta; sekä
merkitsi tiedoksi edellisten muutosten aiheuttamat muutokset rahoituslaskelmaan.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi, että määrärahamuutokset ja selvitys energiaomaisuusmyynnin vaikutuksista toimitetaan tiedoksi valtiovarainministeriölle osana Mikkelin kaupungin kokonaistaloudellisen tilanteen selvittämistä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 112 Kaavoitus- ja kiinteistöinsinöörin virkanimikkeen muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti, että kaavoitus- ja kiinteistöinsinöörin virkanimike muutetaan kiinteistöinsinööriksi 1.5.2024 lukien.

§ 113 Nimeäminen koskien hautaustoimiasioita

Kaupunginhallitus nimesi hautaustoimiasioista kunnassa vastaavaksi henkilöksi kaupunginlakimiehen.

§ 114 Eron myöntäminen Jarmo Lautamäelle Mikkelin seudun ympäristölautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Jarmo Lautamäelle hänen pyytämänsä eron Mikkelin seudun ympäristölautakunnan jäsenyydestä vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä tarvittaessa varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 115 Eron myöntäminen Jarmo Lautamäelle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen ja puheenjohtajan valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Jarmo Lautamäelle hänen pyytämänsä eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi sekä valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä tarvittaessa varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se valitsee tarkastuslautakunnalle uuden puheenjohtajan.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 116 Eron myöntäminen Juhani Oksmanille tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Juhani Oksmanille hänen pyytämänsä eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä tarvittaessa varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 117 Eron myöntäminen Pirkko Valtolalle kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Pirkko Valtolalle hänen pyytämänsä eron kaupunginhallituksen jäsenyydestä sekä valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä tarvittaessa varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 118 Europarlamenttivaalit 2024 – Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanot

Kaupunginhallitus päätti valita ja vahvistaa esitetyt henkilöt jäseniksi ja varajäseniksi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin vuoden 2024 Europarlamenttivaaleja varten.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä liitteestä ilmenevät henkilöt vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti,​ että varajäsenet tulevat varsinaisten sijaan liitteen mukaisessa järjestyksessä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginlakimiehen ja hallintojohtajan tarvittaessa tekemään muutoksia ja nimeämään täydennyksenä henkilöitä vaalilautakuntien ja -​toimikuntien jäseniksi ja varajäseniksi.

§ 119 Kysymys valtuuston kyselytunnille koskien valtuustoaloitetta kaupungin rakennusjärjestyksen päivittämisen toimeenpanovaihetta valtuuston päätöksestä 15.2.2021 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vastausluonnoksen sekä teki kokouksessa siihen tarvittavat muutokset/täydennykset. Hyväksytty vastausluonnos on luettavissa liitteessä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 120 Valtuustoaloite koskien omien mobiililaitteiden käyttöä Mikkelin peruskouluissa

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen ja Mikkelin nuorisovaltuuston liitteen mukaisen lausunnon tiedoksi valtuutettu Suvi Kähkönen-Valtolan ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa asian loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 121 Eron myöntäminen Jenni Oksaselle kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen (lisäpykälä)

Jenni Oksanen anoo eroa kasvatus-​​​ ja opetuslautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten (opiskelu).

Kuntalain 70 § 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Kasvatus-​​​ ja opetuslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2021-​​​2025 on seuraava:
Varsinaiset jäsenet:

 1. Antti Pakarinen,​​​​ diplomi-​​​​insinööri,​​​​ VPJ
 2. Tiina Elkharam,​​​​ yrittäjä,​​​​ omaishoitaja
 3. Riikka Nikulainen,​​​​ puhtauspalveluesimies
 4. Matti Eskelinen,​​​​ asiakaspäällikkö
 5. Jenni Oksanen,​​​​ DI,​​​​ aluesuunnittelupäällikkö
 6. Olli Ylönen,​​​​ lähihoitaja
 7. Petri Tikkanen,​​​​ työsuojeluasiantuntija,​​​​ työsuojeluvaltuutettu,​​​​ PJ
 8. Hanne Vainio,​​​​ vanerityöntekijä
 9. Mervi Eskelinen,​​​​ terveydenhuollon maisteri,​​​​ ammatillinen opettaja
 10. Toni Kanerva,​​​​ nuoriso-​​ohjaaja
 11. Leena Kontinen,​​​​ yhteiskuntatieteiden maisteri

Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Matti Kekkonen,​​​​ metsäasiantuntija
 2. Kati Häkkinen,​​​​ toiminnanjohtaja,​​​​ yrittäjä
 3. Jaakko Matiskainen,​​​​ maatalousyrittäjä
 4. Jan-​​​​Peter Kauppinen,​​​​ tekniikan ylioppilas
 5. Mali Soininen,​​​​ yksikönjohtaja,​​​​ eläkeläinen
 6. Jenni Kolmisoppi,​​​​ FM,​​​​ kieltenopettaja
 7. Jose Friman,​​​​ metallimaalari,​​​​ ammattiyhdistysaktiivi
 8. Ilona Reponen,​​​​ sosionomi
 9. Kirsi Vilhunen, IT-tukihenkilö
 10. Pertti Karhunen,​​​​ metsätalousinsinööri,​​​​ työelämäkoordinaattori
 11. Katriina Janhunen,​​​​ ylioppilas

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​​​ että se myöntää Jenni Oksaselle hänen pyytämänsä eron kasvatus-​​​ ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja tarvittaessa varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.