Beslutsfattande

Praxis för beslutsfattandet i kommunen regleras huvudsakligen av kommunallagen och förvaltningslagen. Olika förvaltningsområden omfattas dessutom av ett otal bestämmelser.

Högsta beslutanderätten i S:t Michels stad har fullmäktige, som har 51 ledamöter. Invånarna väljer in fullmäktige var fjärde år. Fullmäktige beslutar om S:t Michels ärenden och ansvarar för stadens ekonomi och verksamhet.

Fullmäktige utser stadsstyrelsen, som ansvarar för att kommunförvaltningen och ekonomin fungerar i praktiken. Stadsstyrelsen leder stadens förvaltning och bereder ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Stadsstyrelsen övervakar även stadens intressen och företräder staden.

Fullmäktige fattar beslut om instruktioner för hur stadsförvaltningen ska skötas. I dessa fastställs basstrukturen för organisationen av stadens förtroendevalda och personal, uppgifterna och ledningssystemen. Också stadens avgifter och taxor finns i instruktionerna.

Nämnder, direktioner och andra organ

S:t Michels stads nämnder och direktioner övervakar och leder verksamheten inom sitt uppgiftsområde. De sköter också planering, utveckling och uppföljning av verksamheten, ekonomin och organisationen.

Ungdomsfullmäktige för ungdomarnas talan, personer med funktionsnedsättning hörs i handikapprådet och de äldre företräds av äldrerådet. Skolornas delegationer är deras samarbetsorgan.

I staden finns otaliga hembygdsföreningar, varav stadsdelssällskapen i första hand företräder invånarna i tätorterna medan byalagen företräder sina bybor. I delegationen för S:t Michelsregionens fritidsboende finns alla kommuner i regionen representerade.