Asioi verkossa

Kansalaisopiston ja osallisuuden tulosalueen myöntämät kohdeavustukset

Kohdeavustuksia myönnetään mikkeliläisille yhdistyksille lähinnä kertaluontoisten hankkeiden toteuttamiseen. Kohdeavustusta voidaan myöntää esimerkiksi pienimuotoisiin rakennus- ja korjaushankkeisiin, kiinteiden kalusteiden ja koneiden hankintaan sekä koulutustapahtumien ja muiden vastaavien järjestämiseen.

Hankkeilla tulee edistää ja tukea alueen elinvoimaisuutta ja asukkaiden osallistumismahdollisuuksia ja hyvinvointia.

Kohdeavustusta ei myönnetä kulttuuriyhdistysten, liikuntaseurojen tai muiden seurojen ja yhdistysten perustoimintaan, seurojen ja yhdistysten matkoihin ja virkistystoimintaan eikä kulttuuritapahtumien järjestämiseen.

Hankkeilla tulee olla omarahoitusosuutta. Avustuksen myöntää kansalaisopiston rehtori. Avustusta haettaessa tulee antaa kaupungin tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä varten. Mikäli avustuksen saaja on antanut virheellisiä tietoja tai on muuten johtanut harhaan avustusta koskevissa asioissa eikä ole toimittanut ohjeiden mukaista vaadittua selvitystä, voidaan myönnetty avustus jättää maksamatta tai avustus voidaan periä takaisin.

Avustusta ei myönnetä toimintaan, johon on saatu avustusta joltain muulta Mikkelin kaupunkikonserniin kuuluvalta palvelusektorilta.

Toimintaohjeet

Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden sähköisellä lomakkeella, josta tulee selvitä seuraavat tiedot:

* haettavan avustuksen määrä

* selostus hankkeesta ja sen tavoitteista sekä hankkeen kustannusarvio

* selvitys hankkeeseen kohdistuvista muista avustuksista

* hankkeen vastuuhenkilöt

Hakemuslomakkeen liitteinä tulee toimittaa

* avustuksen kohteena olevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,

* edellisen vuoden toimintakertomus,

* tilinpäätös ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto sekä

* yhdistyksen säännöt, mikäli niitä ei ole aiemmin toimitettu tai niitä on muutettu.

Kohdeavustusta tulee hakea ennen toteutettavaa hanketta ja se maksetaan kertasuorituksena jälkikäteen selvitystä vastaan. Käyttöselvitykseen tulee liittää kopiot hyväksyttävistä menotositteista.

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköisesti.

Verkkoasiointi

Kansalaisopiston ja osallisuuden tulosalueen kohdeavustushakemus

Kansalaisopiston ja osallisuuden tulosalueen avustuksia voit hakea kohdeavustushakemuksella.

Lisätietoja

Kari Kropsu
kari.kropsu@sivistys.mikkeli.fi
puh. 040 182 4865