Palvelut

Mitä puita saa kaataa ilman lupaa

Mitä saan kaataa ilman lupaa

Tontilta tai rakennuspaikalta voidaan kaataa puita ilman maisematyölupaa tai tarkastuskäyntiä, kun kaikki ehdot täyttyvät.

  • Asemakaavassa ei ole kyseisiä puita koskevia suojelu-, lukumäärä- tai muita määräyksiä eikä määräyksiä ympäristön säilyttämisestä.
  • Puut eivät ole luonnonsuojelulaissa suojeltuja
  • Kaadettavat puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä, esimerkiksi komeita vanhoja yksittäispuita, puuryhmiä, puukujanteita tai vastaavia, joiden häviämisellä olisi ympäristöä olennaisesti köyhdyttävä vaikutus. Mikä on maisemakuvallisesti merkittävä puu, sen määrittelee rakennusvalvontaviranomainen tarvittaessa tarkistuskäynnillä.
  • Puita kaadetaan enintään viisi ja tontille jää vielä kaatotoimenpiteen jälkeenkin vähintään kolme kappaletta täysikasvuisia puita eli saman runkovahvuuden kokoisia puita kun kaadetut.
  • Asemakaavassa määrättyä puiden minimilukumäärää ei aliteta.
  • Ranta-asemakaava-alueilla tulee rantavyöhykkeellä jäädä kaatotoimenpiteen jälkeenkin riittävä suojapuusto.
  • Siekkilän, Lehmuskylän ja Peitsarin mäntypuuvaltaisilla alueilla toimenpiteen vähäisyys arvioidaan pääsääntöisesti erikseen tekemällä tarkastuspyynnön, kun kaadettava puu on täysikasvuinen mäntypuu.

Alle 9 cm runkomittaiset (rungon halkaisija 1m:n korkeudelta mitattuna) saa raivata tontilta ilman lupaa tontin haltijan toimesta.

Vaurioituneen ja ympäristölleen vaarallisen puun voi kaataa ilman lupaa. Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan jälkeenpäin. Viranomainen voi velvoittaa istuttamaan vaarallisena kaadetun puun tilalle uuden vastaavan puun.

Mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, on puiden kaatamiselle haettava rakennusvalvonnasta maisematyölupa tai arvio toimenpiteen vähäisyydestä. Linkki alla.
Tarkastuspyyntö puiden kaatamiseksi