Palvelut

Yrittäjänkatu ja Teollisuuskatu (1015)

Asemakaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin 6. kaupunginosan, Kirjalan, kortteleita 34 (osa)
ja 37 (osa) sekä niiden väliin jäävää katualuetta (Teollisuuskatu).

TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Yrittäjänkatu ja Teollisuuskatu
  • Kaavatunnus: 1015
  • Kaavan MliDNRO: 2023-1440 (10 02 03)
  • Kaavanlaatija / Yhteyshenkilö: asemakaavapäällikkö Kalle Räinä p. 044 794 2525 kalle.raina@mikkeli.fi Kaavakonsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy / FCG Arkkitehdit. Yhteyshenkilö: Arja Sippola 044 748 0315  

KAAVA-AINEISTO

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2023

TAVOITE

Asemakaavan muutosta hakevat alueen maanomistajat. Kaavamuutoksen tavoitteena on alueen
käyttötarkoituksen muutos nykyisestä teollisuus- ja varastorakennusten sekä liikerakennusten ja
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueesta pääosin asuinkerrostalojen
korttelialueeksi. Samalla tarkistetaan alueen rakennustehokkuutta ja korkeuslukua.
Suunnittelualueella sijaitsevan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun puulaboratorion alueen
käyttötarkoitus muutetaan vastaamaan nykyistä toimintaa.

SUUNNITTELUN VAIHEET

Asemakaavan muutos vireille 21.3.2023