Osallistuminen kaavoituksessa

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Kaavoituksesta tiedottamisesta, kaavoitukseen osallistumisesta ja viranomaisten yhteistyöstä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.


Kaavaprosessi

KAAVAN VIREILLE TULO

Kaavahankkeen vireilletulosta ilmoitetaan kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla ja internetsivuilla sekä osallisille lähetettävällä kirjeellä.  Osalliset  voivat esittää mielipiteensä vireillä olevasta kaavasta sekä siihen liittyvästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Mielipiteen voi esittää kirjallisesti tai suullisesti. Kirjalliset mielipiteet ovat suositeltavampia, koska niiden asiasisältö välittyy täsmälleen tarkoitetussa muodossa kaavanlaatijoiden ja päättäjien tietoon. Saadut mielipiteet pyritään ottamaan huomioon jatkosuunnittelussa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää mielipide 14 tai 30 päivän aikana kaavan merkittävyydestä riippuen.  
 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan aina kaavoitukseen ryhdyttäessä. Asiakirja sisältää kaavanhankkeen perustiedot, kuten suunnittelun tavoitteet ja tarkoituksen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty vuorovaikutusmenettelyt, kaavoituksen kulku, vaikutusten arvioinnit, yhteystiedot sekä arvioitu aikataulu. Osalliset saavat tietoa miten he voivat vaikuttaa kaavoitukseen.  OAS lähetetään kirjeellä kaava-alueen kiinteistöjen omistajille ja naapureille sekä asetetaan nähtäville kaupunkisuunnitteluyksikön ilmoitustaululle.  Esimerkki osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

OSALLINEN

Osallisia ovat kaavoitettavan alueen maanomistajat, asukkaat, naapurit sekä ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin elinoloihin kaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat myös olla viranomaiset, kaupungin hallintokunnat ja yhteisöt. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaan liittyvistä asioista.


NÄHTÄVILLÄ OLO

Nähtävillä olevan kaavan kuulutukset julkaistaan  kaupungin nettisivuilla tarvittaessa kaupungin alueella ilmestyvissä paikallislehdissä . Ilmoituksella annetaan osallisille mahdollisuus saada tietoja kaavoituksesta ja vaikuttaa siihen. Kaavan valmistelun aikana voidaan tarvittaessa järjestää myös yleisö- ja osallistumistilaisuuksia. Nähtävillä olo kestää 14 tai 30 päivää. Nähtävillä olo aikana on kaavaluonnoksesta/ -ehdotuksesta mahdollisuus jättää huomautus tai muistutus. 

HUOMATUS

Huomautus on kaavaluonnoksesta esitetty mielipide. Huomautuksen on oltava kirjallinen ja se on toimitettava ennen kaavaluonnoksen nähtävilläoloajan päättymistä. Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta jätetään kirjallinen mielipide kaupungin kirjaamoon.  

MUISTUTUS 

Muistutus on julkisesti nähtäville asetetusta kaavasta esitetty mielipide. Muistutuksen on oltava kirjallinen ja se on toimitettava ennen kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan päättymistä. ​Mahdolliset muistutukset on kirjallisina ja kaupunginhallitukselle osoitettuina toimitettava osoitteella PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli.  Kaupunginhallituksen hyväksymä kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.


VALITUSMENETTELY

Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä voi tehdä 30 päivän kuluessa kunnallisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, jonka päätöksestä voi tehdä 30 päivän kuluessa jatkovalituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli oikeus antaa valitusluvan.

 


KUULUTUS

Mikkelin kaupungin kaavakuulutukset julkaistaan kaupungin nettisivuilla tarvittaessa myös paikallislehdissä.

 

 

KAAVAHANKKEITA KOSKEVAT PALAUTTEET

Mielipiteet  voi lähettää kirjallisesti kaupunkisuunnitteluun PL 33, 50101 MIKKELI tai sähköisesti kirsi.avelin(at)mikkeli.fi tai suoraan kaavoittajalle etunimi.sukunimi@mikkeli.fi.

Huomautukset on toimitettava kirjallisesti ennen kaavaluonnoksen nähtävilläoloajan päättymistä kaupungin kirjaamoon; Mikkelin kaupungin virastotalo kirjaamo, Maaherrankatu 9 – 11 PL 33, 50101 tai kirjaamo(at)mikkeli.fi

Muistutukset on toimitettava kirjallisesti ennen kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan päättymistä kaupunginhallitukselle osoitteella PL 33 (Raatihuoneenkatu 8- 10), 50101 Mikkeli 

Valitus on tehtävä kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä 30 päivän kuluessa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.