Yleiskaavoitus

Yleiskaava on ohjeena tarkemmalle asemakaavoitukselle. Yleiskaava määrittää yleisesti kunnan yhdyskuntarakenteen ja kaava-alueiden maankäyttötarkoituksen. Yleiskaava voi koskea koko kunnan aluetta tai rajattua aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi.


Yleiskaavojen laadinnasta vastaa kunta. Mikkelin kaupungin aluetta koskevan yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Yleiskaavassa määritellään yleispiirteisesti kunnan yhdyskuntarakenne ja maan käyttötarkoitus asumisen, työpaikkojen, virkistyksen ja liikenteen tarpeisiin. Se on ohjeena tarkempiasteiselle asemakaavoitukselle. Yleiskaava voi koskea koko kunnan aluetta tai rajattua aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Yleiskaavan sisältövaatimukset on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa, ja niihin kuuluvat muun muassa yhdyskuntarakenteen toimivuuteen, palveluiden saatavuuteen ja tasapainoiseen elinympäristöön liittyvät näkökulmat. Lisäksi kaavoituksessa huomioidaan myös luonnon, ympäristön, maiseman ja rakennetun ympäristön vaaliminen.  Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2019 uuden Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040

 

Yleiskaava lyhyesti:

  • Kattaa koko kunnan alueen tai vain osan (osayleiskaava)
  • Osoittaa alueen pääkäyttötarkoitukset (esim. asuminen, työpaikka, teollisuus, virkistys tms.)
  • Yleispiirteinen; esim. asumiseen varattu alue sisältää myös asuinalueen sisäiset puistot
  • Ohjaa asemakaavoitusta
  • Rantaosayleiskaava ohjaa rantarakentamista ja sen pohjalta voidaan myöntää rakennuslupa kaavassa osoitetulle rakennuspaikalle
  • Kyläkaavoitus
  • MRL  44§ :n muutosten myötä voidaan rakennuslupa suoraan myöntää  yleiskaavalla haja-asutusalueella.