Palvelut

Sijoittamissopimus, katulupa ja yleisten alueiden muu käyttö

Sijoittamissopimus, katulupa ja yleisten alueiden muu käyttö

Kaduilla ja yleisillä alueilla työskentely on luvanvaraista. Sijoittamissopimuskatulupa ja yleisten alueiden muu käyttö haetaan Lupapiste.fi -palvelun kautta. Kaupunki ohjaa ja valvoo kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä. Ilmoituksien perusteella kaupunki valvoo, että työt eivät aiheuta kohtuutonta haittaa liikenteelle tai vahingoita olemassa olevia rakenteita. Kaupungin ohjeistus ja valvonta perustuvat Kunnossa- ja puhtaanapitolakiin.

Sijoittamissopimuksen jälkeen haetaan katulupa, kun kaivutyöt aloitetaan. Vesi ja viemäriliitoksiin tarvitaan liitoslausunto. Katuluvan hakijan on noudatettava kaupungin ohjetta “Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset“.  Lisäksi kaupunki voi antaa tarpeellisia määräyksiä mm. liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden tai esteettömyyden varmistamiseksi. Työt eivät saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa liikenteelle tai vahingoittaa olemassa olevia rakenteita.

Sijoittamissopimus

Tarvitset sijoittamissopimuksen, mikäli aiot sijoittaa kaduille tai yleisille alueille johtoja, laitteita, kaapeleita tai muita pysyviä rakenteita. Sijoittamissopimus tehdään hakijan ja kaupungin välillä. Sijoittamissopimuksen jälkeen haet aina katuluvan ennen töiden aloittamista. Hakijana tehtäviisi kuuluu johdon, laitteen tai rakenteen sijoittamispaikkaan liittyvä selvitystyö eli mm. maanomistuksen ja johtotietojen selvittäminen sekä puiden kartoitus. Tonttien vesi- ja viemäriliittymän rakentamiseen et tarvitse sijoittamissopimusta, vaan katulupa ja liitoslausunto riittävät.

Katulupa

Katulupaa haet silloin, kun hakijana haluat ottaa tilapäisesti käyttöön kaupungille kuuluvaa aluetta esimerkiksi kaivamistarkoituksessa, työn toteuttamisessa tai tapahtuman järjestämisessä.

Tarvitset katuluvan, mikäli aiot

  • tehdä kaivutöitä, kuten putki- ja kaapelitöitä kaduilla ja yleisillä alueilla.
  • tehdä kiinteistön rakentamis- ja korjaustöitä siten, että työmaaksi rajataan osa kadusta ja yleisestä alueesta.
  • pystyttää rakennustelineitä kadulle tai yleiselle alueelle
  • rakentaa tonttien vesi- ja viemäriliittymät
  • tehdä nostotöitä kadulla tai yleisillä alueilla
  • säilyttää väliaikaisesti siirtolavoja, työmaakoppeja ja rakennustarvikkeita kaduilla tai yleisillä alueilla.

Katuluvasta peritään palveluhinnaston mukaiset maksut. 

Yleisten alueiden muu käyttö

Yleisellä alueella järjestettävä väliaikainen tapahtuma, konsertti tai vastaava yleisen alueen käyttö vaatii myös luvan. Lupa haetaan Lupapiste.fi palvelussa. Tapahtumasta tehdään viranomaispäätös. Lisää hakemuksen liitteeksi selvitys tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Hinta määräytyy palveluhinnaston mukaisesti.

Maksut

Kadun ja yleisten alueiden käyttö luvanvaraisiin töihin on maksullista. Maksu määräytyy kaupungin palveluhinnaston mukaisesti. Maksu riippuu alueen laajuudesta, sijainnista ja käytön kestosta. Kaupunki perii hakijan ilmoituksen tarkastamisesta ja työn valvonnasta palveluhinnaston mukaisen maksun. Maksut peritään työstä vastaavalta taholta.

Katuluvan mukainen työ on suoritettava sille luvassa määrätyssä ajassa. Lisäaikaa myönnetään vain perustellusta syystä. Lisäajasta ja muusta viivästymisestä kaupunki perii hinnaston mukaisen maksun. Palveluhinnaston mukainen maksu peritään siihen saakka, kunnes katuluvan haltija on ilmoittanut kohteen valmistumisesta luvan myöntäjälle.

Yleisellä alueella tapahtuvaan tilapäiseen tapahtumaan, rakennustyöhön tai muuhun käyttöön on haettava lupaa Mikkelin kaupungilta.

Toimintaohjeet

Sijoittamissopimus, katulupa ja yleisten alueiden muuhun käyttöön liittyvää lupaa haetaan Lupapiste.fi-palvelussa. Sijoittamissopimus on haettava 2–3 viikkoa ennen katuluvan hakemista ja rakentamisen aloittamista.

Hakemukseen on liitettävä suunnitelmakartan pohjaksi ajantasainen kunnan pohjakartta (mittakaava 1:500) pdf-tiedostona. Poikkeavan mittakaavan käytöstä sovitaan tapauskohtaisesti hakemuksen käsittelijän kanssa. Kunnalta voi pyytää pohja-aineistoksi katusuunnitelman tai viheraluesuunnitelman. Suunnitelmasta on selkeästi käytävä ilmi, mitä ja mihin rakennetaan.

Sijoittamissopimus_ohjeet

Katulupa_ohjeet

Yhteystiedot 

Lupien hakemisen neuvonta
Hannele Hiljanen
toimistosihteeri
040 129 4772
 
Sijoitussopimusten käsittely
Antero Cederström
suunnitteluinsinööri
044 794 3211
 
Katulupien ja yleisen alueen käytön lupien käsittely
Päivi Turkki
kunnossapitopäällikkö
044 794 3200