Palvelut

Maisematyölupa ja puiden kaataminen

Maisematyölupa ja puiden kaataminen

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (Maankäyttö- ja rakennuslaki § 128):

  1. asemakaava-alueella;
  2. ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään;
  3. yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, lukuun ottamatta puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella. Yleiskaavoissa, jotka ovat tulleet voimaan ennen 1.5.2017, tulee hakea maisematyölupa myös maa- ja metsävaltaiseksi osoitetuilla alueilla, jos ko. kaavassa on määräys maisematyöluvasta.
  4. alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle rakennuskielto on yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Ohjeet tonttipuiden kaatamiseen löytyy täältä Puiden kaataminen .

Ohjeita hakemiseen

Kun maisematyöllä on vaikutusta maisemaan, asia käsitellään maisematyölupana. Puiden kaatamisessa maisematyöluvan tarpeen arvioi kaupunginpuutarhuri

Hakemus tehdään Lupapiste-palvelussa sähköisesti. Hakijaksi kirjataan aina kiinteistön haltijat. Hakemuksen tekijä voi olla esimerkiksi suunnittelija, jolloin hakijat antavat suunnittelijalle valtakirjan.

Lisäksi hakemukselle liitetään muun muassa seuraavat asiakirjat

• Asemapiirros, jossa esitetään suoritettava maisematyön toimenpiteen laajuus. Esim. kaadettavien sekä säilytettävien puiden määrät, sijainnit ja lajit
• Selvitys ja kuvaus suoritettavista toimenpiteistä
• Hallintaoikeusselvitys: kuten vuokrasopimus tai lainhuutotodistus
• Selvitys naapurien kuulemisesta
• Perusteluna voi lisäksi esittää istutussuunnitelman korvaavista istutettavista puista.

Ennen puiden kaatamista on tontin haltijan varmistuttava siitä, ettei luontoarvoja tai luonnonsuojelualueilla suojeltujen eläinten elinolosuhteita heikennetä. Lisätietoja antavat Mikkelin seudun ympäristöpalvelut.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut