Palvelut

Rakennetun ympäristön valvonta

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN VALVONTA

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennus ja sen ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisena ja sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eivätkä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennukset on rakennettava rakenteellisesti käyttötarkoitukseensa sopiviksi ja turvallisiksi, säädösten ja määräysten mukaiselle etäisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista, ympäristöön sopeutuviksi ja sellaisiksi, ettei niistä aiheudu naapurille tai ympäristölle kohtuutonta haittaa.

Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan rakennuspaikkaa ei saa käyttää sellaiseen varastointiin, joka rumentaa ympäristöä tai aiheuttaa haittaa naapureille. Ympäristöä olennaisesti rumentavat ulkovarastot, jätesäiliöt tai -katokset ja vastaavat rakennelmat on tarvittaessa suojattava istutuksin tai aidalla.

Käyttämättömät rakennukset on taajama-alueilla suojattava niin, etteivät asiattomat pääse niihin sisälle. Suojeltavaksi määrättyjä rakennuksia on hoidettava niin, ettei niiden säilyminen vaarannu. Käytöstä poistetut kaivot ja muut vaaralliset rakennelmat on peitettävä niin, ettei niistä aiheudu vaaraa.

Rakennusvalvontaviranomainen voi puuttua epäkohtiin ja velvoittaa kiinteistön haltijaa korjaamaan epäkohdan. Velvoitteen tehostamiseksi voidaan lisäksi asettaa uhkasakko.

Ilmoitus havaitusta epäkohdasta

Rakennetun ympäristön epäsiisteydestä tai muusta epäkohdasta voi ilmoittaa rakennusvalvontaan kirjallisesti. Nimettömiä ilmoituksia ei käsitellä. Asiasta tulee julkinen, kun ilmoitus on saapunut rakennusvalvontaan.

Voit tehdä ilmoituksen sähköisesti tällä lomakkeella .
Ilmoituksesta tulee ilmetä:

  • ilmoittajan yhteystiedot
  • havaitun epäkohdan sijainti (kiinteistötunnus, osoite tms.), liitä tarvittaessa karttaliite
  • havaitun epäkohdan kuvaus.