Palvelut

Hakemukseen tarvittavat suunnitelmat ja liitteet

Syksyllä 2023 avattu Rakentajan opas auttaa rakentamisen eri vaiheissa. Sivustolla on kerrottu kattavasti mm. rakennusprosessin eteneminen ja vaiheittain tarvittavat liitteet.

Pääpiirustukset

Pääpiirustuksiin kuuluvat asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirros. Pääpiirustusten tulee olla Ympäristoministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä  mukaisia.

Suunnitelmat tulee olla A4 koon kerrannaisia ja tallennettu sähköisesti oikeaan mittakaavan sekä sähköiseen arkistointiin soveltuvina PDF/A-dokumentteina.

Suunnitelmissa tulee oikeassa alareunassa olla A4 sivu, jonka alareunassa on piirustuksen nimiö, joka sisältää tiedot rakennuspaikasta, kiinteistötunnus, osoite, päivämäärä, suunnittelijan tiedot ja koulutus, suunnittelijan allekirjoitus (sähköinen allekirjoitus voi korvata Lupapisteessä allekirjoituksen), piirustuksen sisältö ja mittakaava tarvittavat muutosversioiden päiväykset ja muutostiedot. Muutoin A4 nimiösivu tulee jättää tyhjäksi viranomaisen merkintöjä / leimauksia varten.
Malli nimiösivusta  A3
TOPTEN-ohje hyvään suunnitteluun

TOPTEN- ohje pääpiirustusten laadintaan

Sisällys:
Asemapiirros
Pohja-ja leikkauspiirros
Julkisivupiirros
Hormisuunnitelma

 

Asemapiirros

Asemapiirroksessa esitetään rakennuspaikka ja sen käyttö sekä lisäksi lähiympäristö ja rajanaapureiden tontin käyttö riittävän laajalti, jotta voidaan arvioida palomääräysten täyttyminen sekä hulevesien vaikutukset.

Asemapiirroksessa esitetään rakennuspaikkaa koskevat tiedot

 1. rakennuspaikan rajat mittoineen ja kulmapisteet
 2. lähiympäristön kiinteistöjen sekä kaava-alueella korttelin, katualueiden ja muiden alueiden rajat
 3. kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset sekä kaava-alueella katujen ja teiden nimet
 4. kaava-alueella korttelia, tonttia ja olemassa olevia rakennuksia tai rakennelmia koskevat kaavamerkinnät määräyksineen, suojelua koskevat merkinnät
 5. rakennuspaikan kulmapisteiden, rajojen sekä piha-alueiden suunnitellut ja olemassa olevat korkeusasemat ja korkeussuhteet korkeusluvuin ja korkeuskäyrin sekä lähiympäristön kiinteistöjen korkeussuhteet riittävän laajasti rakennuspaikan ulkopuolella
 6. rakennuspaikalle rakennettavat, siellä olevat ja sieltä purettavat rakennukset ja rakennelmat sekä lähiympäristön rakennukset ja niiden käyttötarkoitus
 7. sisäänkäynnit rakennukseen, pääsy piha-alueelle, kiinteistön jalankulku ja ajoneuvoliikennejärjestelyt, autopaikat (liikuntaesteisille varatut paikat), pelastustiet nostopaikkoineen, väestönsuojien varauloskäynnit, luiskat ja kaltevuus (%) huom. myös omakotitaloissa (luiskan rakentamatta jättäminen tulee olla perusteltua ja hyväksyttävissä vain, jos rakennuspaikka ja korkeuserot huomioon ottaen toteuttaminen olisi mahdotonta, Vna 241/2017, 2 §), portaat (n/e), pihan pintamateriaalit
 8. leikkipaikat, oleskelualueet, jätehuolto, tukimuurit ja aidat korkeuksineen sekä muut pihajärjestelyt (mm. lumitila) ja -rakenteet
 9. kaadettavat ja säilytettävät puut sekä istutettavat puut ja istutusalueet
 10. rakennuspaikan eritelty kerrosalalaskelma ja autopaikkalaskelma, jollei niitä tehdä erillistä selvitystä luvan liitteeksi
 11. rasitteet
 12. suunnitellut lisärakentamis- ym. varaukset.
 13. rakennusoikeuslaskelma  

Rakennuksien ja rakennelmien tiedot asemapiirroksessa

 1. rakennuksen etäisyys rajoista ja muista rakennuksista, päämitat ulkoseinien ulkopinnoista mitattuna ja kerrosluku
 2. sisäänkäyntien paikat ja porrashuoneiden tunnukset (esteettömät sisäänkäyntiluiskat ja niiden kaltevuus)
 3. korjaus- tai muutostyötä koskevassa piirroksessa olemassa olevan rakennuksen muutettava osa
 4. rakennuspaikan rajoittuessa rantaan rakennuksen kohtisuora etäisyys rantaviivasta
 5. suunnitellun rakennuksen nurkkapisteiden suunnitellut ja olemassa olevan rakennuksen viralliset korkeusasemat
 6. haja-asutusalueella rakennuksen sijoittuessa tien läheisyyteen esitetään rakennuksen etäisyys tien keskiviivasta
 7. vesijohdot ja viemärit kaivoineen, viemärien johtaminen kiinteistön rajalta yleiseen viemäriin, liitoskorot
 8. sadevesi- ja perusvesikaivot sekä hulevesien ja perustusten kuivatusvesien käsittely, liitoskaivot ja tai purkupaikat, hulevesien imeyttäminen maastoon
 9. rakennuksen sijoittamiseen vaikuttavat kaapelikanavat, voimajohdot, maakaasuputket, kaukolämpö yms.
 10. muut rakennusta palvelevat liittymät
 11. vesihuoltolaitoksen verkoston ulkopuolisella alueella talousvesikaivon ja jätevesien käsittelylaitteiden, kaivojen ja imeytyskenttien sijainti sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikka
 12. maalämpökaivojen ja -keruupiirien sijoituspaikka, etäisyydet rakennuksiin ja rajoihin
 13. muut varusteet ja rakennelmat, kuten maanalaiset öljysäiliöt, mainoslaitteet, opasteet, valaisimet, laiturit

Palaa

Pohja- ja leikkauspiirros

Pohjapiirustuksiin on sisällyttävä piirustukset rakennuksen jokaisesta kerroksesta tai tasosta sekä vesikatosta (yksiasuntoisia pientaloja ja vastaavia lukuun ottamatta).
 Pohjapiirustuksiin on sisällyttävä myös tieto palo-osastoista, poistumisalueista ja räystäiden palokatkoista.

Leikkauspiirustusta vastaava kohta ja katselusuunta on merkittävä.
 Leikkauspiirustuksiin on sisällyttävä pituus- ja poikkisuuntaiset piirustukset rakennuksen erityyppisistä osista siten, että ilmenee tarkoituksenmukaiset tiedot.

Korjaus- ja muutostöissä suunnitelman laajuus on ulotuttava riittävän laajalle alueelle (yleensä koko rakennus) ja niihin on lisäksi sisällyttävä toisistaan erottuvin merkinnöin tieto purettavista, säilyvistä ja uusista rakenteista.

Isoissa hankkeissa osapiirustuksissa tulee käyttää paikannuskaaviota, jossa esitetään osapiirustuksen paikka rakennuksessa.

Pohjapiirroksessa esitetään

 1. rakenteet sekä niissä olevat aukot, kuilut, roilot, hormit ja alakattojen alueet, vinokattoisissa tiloissa h=1600 ja asuintiloissa h=2200 linjat
 2. vaipan ulkopuoliset ja alapohjan alaiset rakenteet ja laitteet (kuten pumppaamo)
 3. ovien aukeamissuunta sekä tarvittavat kynnykset
 4. pääasialliset kiinteät kalusteet ja varusteet
 5. vesipisteet ja lattiakaivot
 6. huoneiden ja tilojen käyttötarkoitus, tarvittavat esteettömyysympyrät
 7. palo-osastojen rajat/osastoivien rakennusosien paloluokat, savunpoisto: ikkunat, luukut, ohjauskeskus ja laukaisupaikka
 8. palopostien ja kuivanousujen paikat sekä sammutusreitti maanalaisiin tiloihin
 9. ikkunoiden ja ulko-ovien ääneneristävyysvaatimukset ja ääneneristävyysarvot. Ikkunoiden ja ulko-ovien ääneneritysvaatimusten osalta voidaan monimuotoisissa tapauksissa viitata myös erilliseen ääneneristyssuunnitelmaan
 10. rakennuksen ja osien päämitat
 11. lähelle rakennettaessa ulkoseinän ja tarvittaessa muiden rakenteiden etäisyys lähirakennuksista
 12. kerroksien ja tasojen korkeusasemat
 13. uloskäytävien leveydet
 14. porrashuoneiden, porrassyöksyjen ja tasanteiden mitoitus
 15. luiskien kaltevuus ja mitoitus
 16. liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvien hissien mitat/vapaa tila hissin edessä
 17. liikkumis- ja toimimisesteisille tarkoitettujen wc- ja pesutilojen mitoitus sekä varusteet
 18. huollon kulkuvaraukset: porras iv-konehuoneeseen, sisäpuolinen käynti vesikatolle, jos kerroksia 3 tai enemmän, käynnit alapohjaan ja jokaiseen ullakon/yläpohjan osastoonsuunnitellut varaukset, kuten hissi, tulisija (rakenteiden kantavuus)
   

Tekstiosassa tai rakennetapaselosteessa esitetään

 1. ilmanvaihto: kuten tapa tai järjestelmä, jolla tulo- tai korvausilma ja ilmanpoisto suunnitellaan
 2. selostetaan talousveden hankinta ja jäteveden käsittely
 3. lämmityksen järjestämistapa
 4. rakennuksen/rakennuksen osan paloluokka, suojaustaso ja savunpoistojärjestelyt
 5. rakennuksen vaippaan kohdistuva äänitasoerovaatimus
   

Leikkauspiirroksissa esitetään

 1. rakenteet ja rakennusosat sekä niissä olevat aukot ja ulkonemat, portaat, luiskat, hissi- ja muut kuilut
 2. maanpinnan, sokkelin, räystään, vesikaton harjan tai muun ylimmän osan korkeusasemat korkeuslukuina tai tarvittaessa korkeusmittoina maanpinnasta, lisäksi vesikaton kaltevuus
 3. sekä parvet, alakatot; myös vaipan ulkopuoliset rakenteet ja rakennusosat kuten räystäät
 4. aurinkokerääjät sekä alapohjan alaiset rakenteet
 5. rakennuksen ja sen osien sekä rungosta ulkonevien osien pysty- ja vaaka suuntaiset päämitat
 6. kerroskorkeudet ja kerrosten ja tasojen korkeusasemat
 7. vapaa korkeus ulkonemien alla sekä ajo- ja kulkuaukkojen vapaa korkeus
 8. huoneiden, tilojen ja kulkuväylien vapaa korkeus, vinokattoisissa tiloissa h=1600 ja asuintiloissa h=2200 linjat
 9. ylä-, väli- ja alapohjien rakenteiden kokonaismitat
 10. ikkunapenkkien ja suojakaiteiden korkeudet korkeusmittoina piirroksissa
 11. maanpinnan ja julkisivupinnan leikkauskohdan, julkisivupinnan ja vesikaton pinnan leikkauskohdan korkeusasemat
 12. olemassa oleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta sekä rakenteet kuten ulkonemat, kuilut ja tukimuurit
 13. sekä salaojien sijainti rakennuksen välittömässä läheisyydessä tarvittavassa laajuudessa
 14. piha-alueen pinta korkeusasemineen riittävän pitkälle myös naapurin puolelle, jotta voidaan osoittaa tontin pintavesien poisjohtaminen ja esittää mahdolliset täytöt ja leikkaukset sekä todeta rakennuksen paloteknisten etäisyysvaatimusten täyttyminen.

Muuta huomioitavaa

Monimuotoisten rakennusten kohdalla osa julkisivuista esitetään samassa kuvassa niihin liittyvien leikkausten kanssa. Leikkauspiirustuksista käy ilmi mahdolliset suojelunarvoiset tai muuten arvokkaat tilat, sisustukset ja rakenteet.

Palaa

Julkisivupiirros

Julkisivusuunnitelmiin on sisällyttävä tieto suhteista ja liittymisestä viereisiin rakennuksiin riittävän laajasti, vähintään viereisten ja vastapäisten kiinteistöjen osalta ja keskusta-alueilla vähintään viereisten ja vastapäisten korttelien osalta. Korttelijulkisivut esitetään tarvittaessa erillisin piirustuksin: värilliset kohtisuorat projektiot ja perspektiivikuvat. Korjaus- tai muutostyössä piirustuksessa esitetään koko julkisivu, johon on merkitty muutosalueiden rajat.

Julkisivupiirustukseen on sisällyttävä

 1. maanpinnan, sokkelin yläpinnan ja julkisivun leikkauskohdan, räystään sekä vesikaton harjan tai muun ylimmän osan korkeusasemat korkeuslukuina tai korkeusmittoina maanpinnasta
 2. vesikattopinnat ja kattokaltevuudet
 3. ulkoseinän näkyvät rakennusosat ja pinnat kiinteine laitteineen
 4. pintojen, rakennusosien ja laitteiden materiaalit, pintakäsittelyt ja värit riittävin rasterein ja tekstiselosteena
 5. muut rakennuksen ulkopuolella näkyvät rakennuksen toimintaan, ulkoasuun tai tyyliin vaikuttavat seikat
 6. ilmansuunta, johon julkisivu näkyy

Julkisivupiirroksessa esitetään

 1. ikkunat/ikkunajaotus, syvennykset ja ulkonemat; ovet ja portit
 2. julkisivupinnan ja rakennusosien koristelu (tarvittaessa osapiirroksin); luukut, aukot ja säleiköt (ilmanvaihtojärjestelmään kuuluviin aukkoihin ja säleikköihin merkitään ilman sisäänotto ja poisto; savunpoistoon tarkoitetut ikkunat ja luukut merkitään)
 3. näkyviin jäävät pilarit ja palkit 
 4. mainoslaite ja/tai mainostilavaraus sekä muut ulkoseinästä tai vesikaton pinnasta ulkonevat kiinteät laitteet, varusteet ja valaisimet
 5. kiinteät aurinkosuojat; ilmanvaihto- ja hissikonehuoneet; talotikkaat, kattotikkaat, kattosillat ja lumiesteet; lautasantennit, aurinkokerääjät
 6. palopostit, putkistot, lauhduttimet ja muut näkyvät laitteet
 7. savupiiput ja (savupiipun korkeus tai sen huipun korkeusasema merkitään)
 8. räystäslinja
 9. sokkelilinja
 10. ulkotasot, katokset, parvekkeet; ulkoportaat ja luiskat kaiteineen ja käsijohteineen
 11. oleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta, jos niiden korkeussuhteissa on eroa
 12. julkisivujen palokatkojen sijainnit (erityisesti: palomuurit, palavat julkisivu- ja eristemateriaalit, nauhaikkunat tms.)
 13. aita, tukimuuri sekä rakennuksen tai rakennelman muu osa
 14. suunnitellut varaukset, kuten parvekelasitukset, savupiiput, aurinkokerääjät

Palaa

Hormisuunnitelma

Jos rakennukseen tulee tulisija ja hormi, tulee hakemukselle lisätä myös hormisuunnitelma.
Hormisuunnitelmassa tulee esittää:

 • savuhormista ja tulisijasta käytettävät rakenteet, tarvikkeet, kannatus ja pystysuoruus
 • yhteensopivuus tulisijasta savupiippuun johdettavien palokaasujen kanssa
 • periaatteet läpivientien tekemisestä liitoskohtien tiivistämiseen
 • suojaetäisyydet, puhdistettavuus
 • perustustapa siten, että saavutetaan siihen liitetyn tulisijan toiminnan tarvitsema veto, rakenteellinen kestävyys, tiiveys ja käyttöikä.

Asennukset on tarkistettava ennen käyttöönottoa ja tarkistuksesta tehdään merkintä rakennustyön tarkistusasiakirjaan. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen lisätään tulisijan ja savupiipun huollon kannalta oleelliset tiedot.

Palaa