Palvelut

Rakennuksen käyttöönotto

Osittainen loppukatselmus

Rakennuksen käyttöönotto tehdään virallisesti osittaisena loppukatselmuksena, mutta se tunnetaan myös nimellä käyttöönottokatselmus tai muuttokatselmus. Osittainen loppukatselmus pidetään ennen kun rakennusta tai sen osaa saa ottaa käyttöön. Osittainen loppukatselmus tilataan rakennusvalvonnasta, siltä rakennustarkastajalta, joka luvan on käsitellyt. Katselmus tilataan sähköpostilla tai puhelimitse. Katselmus tulee tilata hyvissä ajoin, noin 1-2 viikkoa ennen toivottua katselmusajankohtaa. Luvassa edellytetty ilmoitus loppukatselmusvalmiudesta lomake tallennetaan lupapisteeseen ennen katselmuksen tilaamista.

Osittainen loppukatselmus voidaan pitää, kun MLR 152 a §:ssa mainitut kohdat täyttyvät, eli rakennus saa olla vain vähäisiltä osin kesken ja rakennus on käyttökelpoinen, terveellinen ja turvallinen.

Ennen osittaista loppukatselmusta tulee olla tehtynä ja lupapisteeseen lisättynä:

 • ilmoitus rakennustyön aloittamisesta (tarvittaessa aloituskokous ja sen pöytäkirja)
 • lupaehtokatselmukset, kuten rakenne- ja LVI-loppukatselmus, palotarkastus on hyväksytysti suoritettu
 • LVI- ja rakennustyön tarkastusasiakirjat on täytetty
 • LVI-mittauspöytäkirjat toimitettu
 • sähkötarkastuspöytäkirja on toimitettu
 • käyttö- ja huolto-ohje on laadittu
 • (jos käyttötarkoitus vaatii ympäristönsuojelulain mukaista lupaa, tulee se olla lainvoimainen)
 • ilmoitus loppukatselmusvalmiudesta
 • haja-asutusalueella kaivoveden terveellisyys tutkittu
 • Muita vaadittavia tarkastuksia voi olla mm. hissitarkastus, savunpoisto- ja paloilmoittimien tarkastus sekä väestösuojan tarkastus.

Katselmuksella tulee olla läsnä (MRL 150 §):

 • rakennushankkeeseen ryhtyvä
 • vastaava työnjohtaja
 • suunnittelijoita tai erityisalan työnjohtajia, jos heidän asiantuntemustaan tarvitaan jonkin katselmukseen liittyvän asian selvittämisessä.

Hankkeeseen ryhtyvän tulee muistaa, että osittainen loppukatselmus (eli ns. käyttöönottokatselmus) ei ole lopullinen loppukatselmus. Kun koko rakennushanke on saatu valmiiksi mm. piha- ja ulkoilualueiden osalta, tulee tehdä vielä varsinainen loppukatselmus luvan voimassaoloaikana.