Palvelut

Ulkopuolinen tarkastus

Ulkopuolinen tarkastus

Rakennusvalvontaviranomainen voi lupahakemusta käsitellessään tai rakennustyön aikana vaatia rakennushankkeeseen ryhtyvältä riippumattoman ja pätevän asiantuntijan lausunnon siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sille säädetyt vaatimukset. (MRL 150 c §)

Mikäli hankkeen lupaehtoja ei ole täytetty luvan voimassaolon aikana, hankkeella ei ole lupaehdoista huolimatta nimetty vastaavaa työnjohtajaa, hanke on tehty luvatta ja lupa on myönnetty jälkikäteen tai epäillään tapahtuneen muun virhe/laiminlyönti on mahdollista, rakennusvalvonta edellyttää ulkopuolisen tarkastajan lausunnon käyttämistä. Päätös ulkopuolisen tarkastajan käyttämisestä laskutetaan taksan mukaisesti. Ulkopuolisen tarkastuksen kuluista vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä.
Rakennusvalvonnan maksut

Ulkopuolisen tarkastajan kelpoisuus tulee hyväksyttää rakennusvalvonnassa.

Jos rakennusvalvontaviranomainen tekee päätöksen ulkopuolisesta tarkastuksesta, tulee hakijan esittää MRL 150C §:n mukainen ulkopuolisen asiantuntijan lausunto siitä, että suoritettu rakennustyö täyttää maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annetun asetuksen mukaiset vaatimukset. Vasta tämän asiakirjan esittämisen jälkeen, voi rakennusvalvontaviranomainen suorittaa loppukatselmuksen.

Ulkopuolisen tarkastajan lausunnossa tulee ottaa kantaa, onko rakennus rakennettu:

  • laissa ja asetuksissa määrätyn mukaisesti
  • hyvän rakentamistavan mukaisesti
  • rakennuslupahakemuksessa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti
  • terveelliseksi ja turvalliseksi käyttää.

Em. asioiden toteamiseksi ulkopuolinen tarkastaja voi joutua tekemään rakenneavauksia tai tarvita vähintään valokuvadokumentaatiota rakentamisvaiheista. Ulkopuolinen tarkastaja ottaa ns. jälkikäteen saman vastuun hankkeen oikeellisuudesta, mitä vastaava työnjohtaja ottaisi hankkeesta rakennustyön aikana, joten pelkkä silmämääräinen arviointi ei useimmiten ole riittävä.