Palvelut

Poikkeamislupahakemusten käsittely

Hakemusten käsittely

Hakemus liitteineen toimitetaan kaupunkisuunnitteluun. Kaupunkisuunnittelu neuvottelee hakemuksesta rakennusvalvonnan kanssa ja pyytää tarvittavat lausunnot. Poikkeamispäätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Päätöksen katsotaan tällöin tulleen kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös tulee nähtäville Lupapisteeseen.

Päätös laskutetaan rakennusvalvonnan taksan mukaisesti.

Päätöksen antamisesta alkaa 14 päivän valitusaika, jonka aikana päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla kirjallisesti Mikkelin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan lupa- ja valvontajaostoon. Mikäli päätöksestä ei valiteta, se saa lainvoiman.

Poikkeamispäätöksellä ratkaistaan vain kysymys poikkeamisen sallittavuudesta, ja päätöksen voimassaoloaikana on haettava rakennuslupaa. Päätöksen voimassaoloaika mainitaan päätöksessä ja se on yleensä 2 vuotta.

Mikäli rakennuslupaa ei haeta ko. aikana, on poikkeamista haettava uudelleen. MRA 8 §:n mukaan rakennuslupa voidaan myöntää lainvoimaa vailla olevan poikkeamispäätöksen perusteella. Rakennusluvassa on kuitenkin tällöin määrättävä, ettei rakentamista saada aloittaa ennen poikkeamispäätöksen lainvoimaisuutta.