Haja-asutuksen jätevedet

Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmät

Haja-asutusalueella kiinteistöjen vesihuolto ja jätevesien käsittely perustuvat pääosin kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen on ensisijaisesti liityttävä vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon.


Selvitä kiinteistösi jätevesijärjestelmän nykytila

Kiinteistön omistajalla täytyy olla selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje. Selvitys tulee olla jokaisesta kiinteistöllä sijaitsevasta rakennuksesta, jossa muodostuu jätevesiä. Selvitys esitetään viranomaiselle pyydettäessä. Kun perustiedot ovat kasassa, voit pyytää kuntasi ympäristöviranomaiselta arviota vaatimusten täyttymisestä.

Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden toiminta-alueella (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa) kiinteistön jätevesijärjestelmän selvitykseen käytettävä lomake tulee ensisijaisesti palauttaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@mikkeli.fi.


Jätevesijärjestelmän rakentaminen on luvanvaraista

Vanhan jätevesijärjestelmän kunnostaminen tai uusiminen edellyttää rakennusvalvonnan myöntämää toimenpidelupaa. Uusilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmän rakentaminen käsitellään rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Jätevesijärjestelmän rakentamisen lupa-asioista saa lisätietoja kuntien rakennusvalvonnasta.


Ympäristönsuojelumääräykset

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella jätevesien käsittelyssä noudatetaan kahta vaatimustasoa. Pilaantumiselle herkkien alueiden vaatimustasoa noudatetaan mm. pohjavesialueilla, vesistöjen ranta-alueilla sekä alle 50 metrin etäisyydellä vesilain tarkoittamaa vesistöä vähäisemmästä uomasta tai nitraattiasetuksen tarkoittamasta valta-ojasta. Muilla alueilla noudatetaan perusvaatimustasoa. Ympäristönsuojelumääräykset.


Jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisen hakeminen

Jos kiinteistön jätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, iäkästä kiinteistönhaltijaa (syntynyt ennen 9.3.1943) voi koskea ns. automaattivapautus säädöksen noudattamisesta. Tätä poikkeusta ei sovelleta uusiin kiinteistöihin.

Poikkeamisen hakemisen perusteena voi olla:

  • jäteveden vähäisyys
  • kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella
  • kohtuuttomuus jonka perusteena; kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä tai muut vastaavat elämäntilanteet, kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste

Poikkeusta voi hakea kaavakkeella. Hakemukseen yhteyteen tulee liittää tarvittavat liitteet. Muun muassa hakemuksessa mainittuihin perusteisiin liittyvät olosuhteet selvitetään tarkemmin erillisillä liiteasiakirjoilla. Poikkeus voidaan myöntää enintään viiden vuoden määräajaksi.

Poikkeamisen hakemiseen tarvittavia liitteitä:

Varallisuus
Elämäntilanteet
Jätevesien vähäisyys
Liittäminen viemäriverkostoon
Jätevesijärjestelmän kuvaus

Yhteystiedot

Ympäristösuunnittelija Heikki Tanskanen
puh. 044 794 4719
heikki.tanskanen@mikkeli.fi
Mikkeli, Hirvensalmi, Mäntyharju, Pertunmaa

Ympäristötarkastaja Jouni Lintunen
puh. 040 573 6255
jouni.lintunen@mikkeli.fi
Kangasniemi


Talousjätevesiasetus
-VNA 157/2017