Jätehuollon valvonta

Roskaamiskielto

Yleisimmät valvontatehtävät liittyvät roskaantumisasioihin. Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa.

Järjestetty jätteenkuljetus

Jätelaki velvoittaa kaikkia käytössä olevia kiinteistöjä, joilla syntyy asumisjätettä tai siihen rinnastettavaa jätettä, liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Määräys koskee myös loma-asuntoja.

Jätehuoltomääräykset

Hirvensalmen kunnan jätehuoltomääräykset
Kangasniemen kunnan jätehuoltomääräykset
Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräykset
Mäntyharjun kuntaa koskevat jätehuoltomääräykset ovat Kymenlaakson Jäte Oy:n sivuilla

Yhteystiedot

Ympäristötarkastaja
Henna Koivusalo

puh. 050 311 7135
henna.koivusalo@mikkeli.fi

Ympäristötarkastaja
Jouni Lintunen
Kangasniemen toimipaikka
puh. 040 573 6255
jouni.lintunen@mikkeli.fi

Yleiset ohjeet elintarvikehuoneistoille

Jätelainsäädäntö velvoittaa elintarvikealan toimijoita pitämään kirjaa toiminnassaan syntyvän elintarvikejätteen määrästä ja käsittelystä. (Jätelaki (646/2011) 118 a §, jäteasetus (978/2021) 34 §)

Kirjanpitovelvollisuus koskee elintarvikelain (297/2021) 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua elintarvikealan toimijaa, kuten kauppaa, ravintolatoimintaa sekä elintarvikkeiden jalostus- ja valmistusteollisuutta.  Kirjanpitovelvollisuus ei koske suunnitelmallisen valvonnan ulkopuolella jäävää pienimuotoista toimintaa, yleishyödyllisiä yhteisöjä, kuten ruoka-apua tarjoavia hyväntekeväisyysjärjestöjä, eikä alkutuotantoa, joka ei ole ympäristöluvanvaraista toimintaa.

Elintarvikealan toimijoille on laadittu yleiset ohjeet elintarvikejätteistä ja toiminnassa syntyvien jätevesien käsittelystä ennen viemäriverkostoon johtamista.

Lisäksi on julkaistu mallipohjat elintarvikejätteiden kirjanpidon avuksi, joita toimijat voivat hyödyntää toiminnassaan soveltuvin osin.

Päivittäinen biojäte: kirjanpitolomake
Biojätteen kirjanpitotaulukko (Excel-tiedosto)
Biojätteen vuosiyhteenveto (Excel-tiedosto)
Kirjanpitotaulukon käyttöohje

Luonnonvarakeskuksen (LUKE) opas elintarvikealan toimijoille elintarvikejätteen kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuuden noudattamiseksi.

LUKEn julkaisemat Excel-pohjat kirjanpidolle:

Ravitsemispalvelut
Kauppa
Elintarviketeollisuus

Opinnäytetyö: Rasvan, elintarvikejätteen ja hävikkiruuan keräys, jatkokäsittely ja hyötykäyttö elintarvikehuoneistoissa Mikkelin seudulla


Ajankohtaista 19.10.2023

Ilmoita rottahavainnosta

Voit ilmoittaa rottahavainnoista ilmoituslomakkeen kautta. Merkitse lomakkeeseen havaintopäivämäärä, kellonaika sekä rottien ja havaintojen määrä. Kartan voi kohdistaa havaintopaikkaan siirtämällä ja lähentämällä karttaa tai hakemalla osoitteella. Sen jälkeen sijainnin voi merkitä karttaa klikkaamalla. Kartalle tulee sininen merkki osoittamaan havaintopaikan. Lomakkeelle voi jättää myös vapaamuotoisen kuvauksen tilanteesta sekä lisätä kuvan.

Ilmoittamispalvelun kautta havainnot saadaan paikkatietona, mikä mahdollistaa ilmoitusten tarkastelun helposti.