Palvelut

Maa-aineslupahakemuksen asiakirjat

Hakemuslomake

Hakemuksen voin jättää Lupapisteen kautta tai hakemuslomakkeen voi tulostaa suomi.fi -sivustolta.

Ottamissuunnitelman-asiakirjat sisältäen

 • Ottamissuunnitelman selostusosa
 • Suunnitelmakartat (1:5000 – 1:1000) ja leikkauspiirustukset (1:1000 – 1:100) alku ja lopputilanteesta ja suunnitelmissa esitettävä ottamistoiminnan eteneminen ja mahdollinen vaiheistus.
 • Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

 Ottamissuunnitelmassa on annettava seuraavat tiedot:

 • Ottamisalueen rajaus, kaivausten ja leikkausten syvyydet ja muodot sekä ottamistoiminnan etenemissuunnat.
 • Alueen suojaaminen ja siistiminen ottamisen aikana ja sen jälkeen
 • Puuston ja muun kasvillisuuden säilyttäminen, uusiminen ja istutukset ottamisen aikana ja sen jälkeen.

 Tarvittaessa on annettava myös seuraavat tiedot:

 • ottamiseen liittyvät laitteet ja liikenteen järjestämisen erityisesti pohjaveden suojelemiseksi,
 • aika, jonka kuluessa tämän pykälän nojalla määrätyt toimenpiteet on suoritettava,
 • muista hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä.

 Kartat sisältäen

 • Ajantasainen yleiskartta, jossa esitetään ottamisalueen sijainti
 • Peruskarttaote, josta ilmenee ottamisalueen sijainti ja rajat sekä ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvat kiinteistöt kiinteistötunnuksineen
 • Mahdollinen kaavaote kaavamääryksineen
 • Hakijan hallintaoikeusselvitys ottamispaikkaan
 • Lainhuutotodistus (max. 3 kk vanha) tai kopio kauppakirjasta tai vuokrasopimus ottamisalueeseen, joka oikeuttaa luvan hakemiseen tai maanomistajan antaman kirjallinen suostumus luvan hakemiseen, jolloin myös suostumuksen antajan hallintaoikeus selvitettävä.

 Muut selvitykset

Luontoselvitys