Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Sähköinen lupapalvelu

Sähköinen Lupapiste-palvelu kattaa tällä hetkellä maa-ainesluvat, ympäristöluvat, meluilmoituksen, vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset ja maastoliikennelain mukaiset hakemukset. Nämä luvat ja ilmoitukset tulee ensisijaisesti tehdä Lupapisteen kautta.

Muut lupahakemukset, ilmoitukset ja rekisteröinnit tehdään toistaiseksi entiseen tapaan.

Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin Lupapisteen kautta, niin lupahakemus- ja ilmoituslomakkeet lähetetään joko postitse tai sähköpostilla: Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, PL 33, 50101 Mikkeli tai ymparistopalvelut(at)mikkeli.fi


Lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista. Lisätietoa lupamenettelyjen yhteensovittamisesta.


Ympäristölupa
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. Ympäristöluvan tarve ja lupamenettely on säädetty ympäristönsuojelulaissa ja tarkentavat määräykset on annettu ympäristönsuojeluasetuksessa. Ohjeet ympäristöluvan hakemisesta ja hakulomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta.

Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin Lupapisteen kautta, niin lupahakemus- ja ilmoituslomakkeet lähetetään joko postitse tai sähköpostilla: Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, PL 33, 50101 Mikkeli tai ymparistopalvelut(at)mikkeli.fi


Ilmoitusmenettely

Eläinsuojille ja eräille muille toiminnoille säädetty ympäristönsuojelulain mukainen uusi yleinen ilmoitusmenettely tuli voimaan 1.2.2019. Menettely eroaa ympäristönsuojelulain olemassa olevista menettelyistä muun muassa vireilletuloasiakirjojen osalta. Uuteen ilmoitusmenettelyyn siirtyviä toimintoja koskeva asia tulee viranomaisessa vireille lupahakemuksen sijaan ilmoituksella. Ilmoitukset jätetään toimialakohtaisilla lomakkeilla. Lisätietoa ja ilmoituslomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta.


Rekisteröinti
Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista.

Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Rekisteröinnin edellytyksistä on säädetty ympäristönsuojelulain (86/2000) 30 §:ssä.

Lisätietoa ja rekisteröinti-ilmoituslomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta.


Maastoliikennelain mukainen lupa
Maastoliikennelain 30 §:n mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupahakemus.

Jäärata tarvitsee luvan

Maastoliikennelain mukaan toistuvaan moottoriajoneuvoilla tapahtuvaan harjoitusten tai kilpailujen järjestämiseen auratulla jääradalla tulee hakea maastoliikennelain mukainen lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Toistuvasti tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että jäärataa käytetään useammin kuin yksittäisiä kertoja talven aikana. Pelisäännöt jäällä ajamiseen.


Vesiliikennelain mukainen lupa
Vesiliikennelain 106 §:n mukaan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupahakemus.


Vesihuoltolain mukaiset poikkeamiset

Vesihuoltolain 10 §:n mukaisesti vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä vesijohto- ja viemäriverkostoon. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolain 11 §:ssä säädetyin perustein.

Vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä voi hakea vapautusta joko vapaamuotoisesti tehdyllä hakemuksella tai ympäristöpalvelujen lomakkeella. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee kuitenkin ilmetä kaikki asian käsittelyn kannalta keskeiset seikat. Ohje ja lomake.


Ympäristömeluilmoitus
Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Näitä ovat mm. rakentaminen ja yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Lisätietoja sekä meluilmoituslomake ympäristöhallinnon sivulla.


Aumausilmoitus

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (ns. nitraattiasetus, 1250/2014) 9 § sekä ympäristönsuojelulaki (527/2014). Ilmoitus on tehtävä viimeistään 14 vuorokautta ennen aumavarastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituslomake.


llmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta

Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Ammattimaisella keräyksellä tarkoitetaan jätteen kokoamista esimerkiksi kunnan, tuottajayhteisöjen, jakelijoiden tai muiden jätehuollon palveluyritysten järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteen edelleen kuljettamiseksi käsittelyyn. Ilmoituslomake löytyy Suomi.fi -sivustolta.


Ruoppaus on ilmoituksen- ja/tai luvan varaista

Pienimmästäkin, massamäärältään enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa. Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta (AVI). Lisätietoja ELY-keskuksen sivuilta.

YHTEYSTIEDOT

Ympäristötarkastaja
Henna Koivusalo

puh. 050 311 7135 / henna.koivusalon@mikkeli.fi

– Maa-ainesluvat ja yhdistetyt maa-aines- ja ympäristöluvat 
– Ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset

Ympäristötarkastaja
Jouni Lintunen

Kangasniemen toimipaikka
puh. 040 573 6255 / jouni.lintunen@mikkeli.fi
– Ympäristönsuojeluasiat (Kangasniemi)

Ympäristötarkastaja
Anne Luttinen

Mäntyharjun toimipaikka
puh. 044 794 5331 / anne.luttinen@mikkeli.fi
– Maa-ainesluvat ja yhdistetyt maa-aines- ja ympäristöluvat 
– Maatalouden ympäristönsuojeluasiat (ml. eläinsuojien ympäristöluvat)
– Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat
– Meluilmoitukset (Mäntyharju, Pertunmaa)
– Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset (Mäntyharju, Pertunmaa, Hirvensalmi)

Ympäristötarkastaja
Marita Savo

puh. 044 794 4702 / marita.savo@mikkeli.fi
– Meluntorjunta ja meluilmoitukset
– Ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset
– Maa-ainesluvat 

Ympäristösuunnittelija
Heikki Tanskanen

puh. 044 794 4719 / heikki.tanskanen@mikkeli.fi
– Vesihuoltolain mukaiset vapautukset (Mikkeli)