Graanin ranta asemakaava (903)

Asemakaava-alueen muutos koskee Mikkelin 10. kaupunginosan (Tuppurala) korttelia 1. Graanintie 9.


TAVOITE

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuin- ja palvelurakentaminen alueelle. Palvelutalohankkeesta on tehty erillinen suunnittelutarveratkaisu 27.7.2011 joka mahdollistaa rakentamisen ennen kaavan voimaantuloa. Kaava ja maankäyttösopimus on tarkoitus viedä valtuustoon vuoden 2016 aikana. Suunnittelualueelle muodostetaan asuinkerrostalokortteleita ja asumista palvelevia yhteiskäyttöisiä alueita.


SUUNNITTELUN VAIHEET

A Aloitusvaihe

Kaavoituksen käynnistyessä neuvotellaan alueellisen ympäristökeskuksen viranomaisten
kanssa ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä alustava luonnos
nähtäville 30 päivän ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään tarvittavat
lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä. Nähtävänäoloaikana osalliset voivat ilmaista
mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti erillisessä asukastilaisuudessa.
7.12.2010 MRL 66 § mukainen viranomaisneuvottelu
5.12.2012 työneuvottelu Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa
18.3.2013 asemakaavan muutos vireille
18.3.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
18.3–12.4.2013 OAS nähtävillä
21.3.2013 asukastilaisuus

B Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kaava viedään teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi ja joka asettaa sen
nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavaluonnoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta
ja yhteisöiltä. Nähtävänäoloaikana osalliset voivat ilmaista mielipiteensä kirjallisesti
(huomautus) tai suullisesti erillisessä asukastilaisuudessa.
11.6.2013 kaavaluonnos teknisessä lautakunnassa
1.8-30.8.2013 kaavaluonnos nähtävillä
15.8.2013 asukastilaisuus

C Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheen kaava viedään ensiksi tekniseen lautakuntaan ja sieltä kaupunginhallituksen
hyväksyttäviksi. Kaupunginhallitus asettaa sen nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavaehdotuksesta
pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä. Nähtävänäoloaikana osalliset
voivat ilmaista mielipiteensä kirjallisesti (muistutus) tai suullisesti erillisessä
asukastilaisuudessa, jos sellainen katsotaan tarpeelliseksi. Siinä tapauksessa, että
ehdotusvaiheen jälkeen kaavaan joudutaan tekemään merkittäviä muutoksia, asetetaan kaava
uudestaan nähtäville ns. tarkistettuna ehdotuksena.
12.3.2014 työneuvottelu Etelä-Savon ja Pohjois-Savon ELY-keskusten kanssa
12.5.2015 kaavaehdotus teknisessä lautakunnassa
1.6.2015 kaavaehdotus kaupunginhallituksessa
10.6-10.7.2015 kaavaehdotus nähtävillä
16.8.2016 työneuvottelu Etelä-Savon ja Pohjois-Savon ELY-keskusten kanssa
18.10.2016 tarkistettu kaavaehdotus teknisessä lautakunnassa.

D Hyväksymiskäsittely

  • Lainvoimainen 12.7.2018
  • KV 21.5.2018 § 42
  • KH 14.5.2018 § 181
  • KH 16.4.2018 § 158
  • Ehdotus uudestaan nähtävillä  14.12.2017 – 15.1.2018
  • 4.12.2017 KH § 202
  • 21.11.2017 KYLTK § 68

Kaava-aineisto