Palvelut

Patikkapolku (983)

 Asemakaava koskien 9. kaupunginosan (Lähemäki) ja 26. kaupunginosan (Launiala) sekä 28. kaupunginosan (Visulahti) asemakaavoittamattomia alueita ja asemakaavan muutos koskien 24. kaupunginosan (Oravinmäki) ja kortteleita 14, 15 ja 19 sekä katu-, lähivirkistys-, puisto- ja suojaviheralueita / Patikkapolku.


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Patikkapolku
  • Kaavatunnus: 983
  • Kaavan DNRO: 2020-948 (10 02 03)

TAVOITE

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkastaa alueen käyttötarkoitusmerkintöjä vastaamaan paremmin nykytarpeiden mukaista käyttöä.

Samalla tarkastetaan suunnittelualueen sisäisiä tonttirajoja. Kyse on katu- ja puistoalueiden osien liittämisestä tontteihin. Kaavan muuttaminen on tarpeellinen tonttijaon mahdollistamiseksi.

Asemakaavan tavoitteena on toteuttaa tiesuunnitelman mukainen aluerajaus.

Pohjois-Savon ELY-keskus on laatinut tiesuunnitelman valtatie 5 parantamiseksi Mikkelin Tuppuralan ja Juvan Vehmaan välille. Tiesuunnitelma on tehty Väyläviraston hyväksymän yleissuunnitelman pohjalta. Lain mukaan asemakaava ja tiesuunnitelma tulee aluerajauksiltaan vastata toisiaan.

Valtatien 5 ja Juvantien välisellä alueella on arvokkaita luonto- ja ympäristöarvoja (Oravinmäki, VT 5 varsi). Alueen suunnittelussa on huolehdittava, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei hävitetä tai heikennetä.

Alueella on sallittua maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen, muilta osin alueella on voimassa MRL 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Maa- ja metsätaloutta on suoritettava alueen erityisluonteen edellyttämällä tavalla siten, että maisemalliset ja ympäristölliset arvot säilyvät.

Patikkapolun korttelialueen luontoselvityksessä todettiin yksi paikallisesti arvokas luontokohde. Luontoselvityksen mukaan tämä Kinnarin lehtoalue tulisi säilyttää nykytilassaan. Kohteella on uhanalaisia luontotyyppejä ja se täyttää METSO-ohjelman kriteerit.

Lisäksi säilytettäväksi suositellaan pientä niittylaikkua Kinnarin tilalle vievän hiekkatien ja Pieksämäentien kulmauksessa. Niityn kasvillisuus ja arvo luontotyyppinä hyötyisivät säännöllisestä hoidosta.

Mikäli pääkäyttötarkoituksen mukainen lisärakennusoikeus ylittää 500 k-m2, kaupungin ja maanomistajan välillä tulee tehtäväksi maankäyttösopimus.

 


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaava ja asemakaavanmuutos lainvoimainen 24.11.2021
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 4.10.2021 § 142
  • Kaupunginhallitus hyväksynyt  27.9.2021 § 384
  • Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 11.11 – 14.12.2020
  • Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus kaupunginhallituksen käsittellyssä 2.11.2020 § 346
  • Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä 6.10.2020 § 106
  • Asemakaava ja asemakaavan muutos vireille 29.4.2020