Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Kaupunki vastaa kaavoista poikkeamisista sekä käyttötarkoituksen muutoksen edellyttämästä poikkeamispäätöksestä. Hakumenettely on samanlainen sekä suunnittelutarveratkaisussa että poikkeamisluvassa. Poikkeamiset valmistelee yleiskaavoittaja.

Poikkemislupa-asiat ja  tiedusteltu www.lupapiste.fi kautta.

Poikkeamislupien käsittely on poikkeuksellisesti viivästynyt.

Yhteydenottopyynnöt ja tiedustelut poikkeamisluvat@mikkeli.fi tai kaavoitusinsinööri Minna Frosti   040 129 4250. (Sijainen asemakaavapäällikkö Kalle Räinä 044 794 2525.)

Poikkeaminen kaavasta

Mikäli rakentamisessa on tarvetta poiketa asemakaavasta tai muista lainvoimaisista säännöksistä, on haettava poikkeamispäätös ennen rakennusluvan hakemista. Poikkeamiseen tulee aina olla perusteltu syy. – Myönteisen poikkeamisluvan lisäksi tarvitaan aina rakennuslupa.

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisua saatetaan tarvita, kun rakennetaan asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle olemassa olevan rakennuskannan läheisyyteen. Kaavatilanne tulee aina tarkistaa kaupunkisuunnittelusta. Myönteisen suunnittelutarveratkaisun lisäksi tarvitaan aina rakennuslupa.

Vireillä olevat merkittävimmät poikkeamislupahakemukset (mastot yms.)


Poikkeamisen hakeminen

Ennen poikkeamisen hakemista ole yhteydessä kaupunkisuunnitteluun ja kysy etukäteen edellytyksiä poikkeamiselle, näin säästyt turhalta hakuprosessilta.

Hakemuksen jättäminen

Poikkeamista haetaan Mikkelin kaupunkisuunnittelulta (MRL 16 §:n mukaiset suunnittelutarvealueratkaisut sekä MRL 171 §:n mukaiset kunnan ratkaistaviksi kuuluvat poikkeamiset).

Poikkeuslupia voi myös hakea sähköisesti lupapiste.fi palvelun kautta, kohdasta Poikkemisen hakeminen.

Poikkeamislupahakemus laskutetaan  Maankäyttö- ja kaupunkirakenteen maksut 2021 mukaan.

1.Tilaa hakemuslomakkeet ja karttaliitteet

Hakemus- ja kuulemislomakkeita saa Mikkelin kaupunkisuunnittelusta ja internetsivuilta. Kartta-ainestossa sinua auttavat kaupungin maaomaisuuspalvelut-yksikkö.

Hakemus- ja kuulemislomakkeita saa Mikkelin kaupunkisuunnittelusta ja internetsivuilta. Kartta-aineistossa sinua auttavat kaupungin maaomaisuuspalvelut-yksikkö.

Tarvittaessa hakemuksen voi tehdä myös paperisena, paperiset hakemuslomakkeet voi noutaa kaupunkisuunnittelun toimistosihteeriltä. Paperihakemuksen käsittelystä aiheutuvat mahdolliset lisäkulut laskutetaan rakennusvalvonnan taksan mukaisesti,14 §.  Rakennusvalvonnan maksut 2022

2.Paperisesta hakemuksesta tulee ilmetä mm. rakennuksen käyttötarkoitus, koko, tieyhteydet sekä ne erityiset syyt, joilla hakija haluaa perustella hakemustaan.

3.Naapureiden kuuleminen

Naapureina pidetään yleensä rakennuspaikan viereisten sekä suoraan ja vinoittain vastapäätä (n. 200 m etäisyydellä kadun, tien tai kapean vesistön yli) olevien tonttien/rakennuspaikkojen omistajia tai haltijoita. Hakemuksen käsittelyn nopeuttamiseksi hakijan tulisi itse suorittaa kaikkien naapureiden kirjallinen kuuleminen. Viranomaisen kuullessa naapureita viran puolesta peritään kuulemisesta aiheutuneet kustannukset Maankäyttö- ja kaupunkirakenteen taksan mukaisesti. Lomakkeita ja ohjeita saa kaupunkisuunnittelusta ja internetsivuilta.
Maankäyttö- ja kaupunkirakenteen maksut 2021

4. Tarvittavat liitteet

Tarvittavat liitteet tallennetaan Lupapisteeseen PDF/A –muodossa.

  • Asemapiirros 1:200, 1:500, (1:1000) 
  • Asema-, ranta-asema- ja yleiskaava-alueella ote kaavasta (karttakopiot saatavissa kaupungin Maankäyttö- ja kaupunkirakenneyksiköstä, Maaherrank. 9 – 11, 2. kerros)
  • Muulla alueella rekisteri kartta 1:10 000  ja tarvittaessa tilan lohkomiskartat karttakopiot on saatavissa Maanmittauslaitoksen Mikkelin palvelupisteestä Jääkärinkatu 14 (PL69), Mikkeli 50100 puh. 029 530 1110
  • Kerrosalalaskelma
  • Mikäli lainhuuto ei ole ajan tasalla kiinteistötietojärjestelmässä, tulee toimittaa kauppakirja luvan liitteeksi.
  • Selvitys naapureiden kuulemisesta 
  • Valtakirja tarvittaessa

5. Toimita hakemus

Kun hakemuksella on kaikki tarvittavat liitteet, voit jättää hakemuksen vireille Lupapisteessä.

Paperinen hakemus toimitetaan:

kaupunkisuunnitteluun
toimistosihteeri Kirsi Avelin


Hakemusten käsittely

Hakemus liitteineen toimitetaan lupapiste.fi palvelun kautta. Rakennusvalvonta ja kaupunkisuunnittelu neuvottelee hakemuksesta ja pyytää tarvittavat lausunnot.  Poikkeamispäätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Päätöksen katsotaan tällöin tulleen kaikkien asianosaisten tietoon. Hakijalle päätös lähetetään sen antamisen jälkeen postitse postiennakolla (Maksut määritellään vuosittain rakennusvalvonnan maksuissa ja taksoissa). Päätöksen antamisesta alkaa 14 päivän valitusaika, jonka aikana päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla kirjallisesti Mikkelin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnalle. Mikäli päätöksestä ei valiteta, se saa lainvoiman. Poikkeamispäätöksellä ratkaistaan vain kysymys poikkeamisen sallittavuudesta, ja päätöksen voimassaoloaikana (mainitaan päätöksessä ja on 1-2 vuotta) on haettava rakennuslupaa. Mikäli rakennuslupaa ei haeta ko. aikana, on poikkeamista haettava uudelleen. MRA 89 §:n mukaan rakennuslupa voidaan myöntää lainvoimaa vailla olevan poikkeamispäätöksen perusteella. Rakennusluvassa on kuitenkin tällöin määrättävä, ettei rakentamista saada aloittaa ennen poikkeamispäätöksen lainvoimaisuutta

 

Y H T E Y S T I E D O T

Kaupungin virastotalo

Maaherrankatu 9-11, 3.krs
PL 33
50101 MIKKELI

Fax: 015 194 2613


Poikkemislupa-asiat ja  tiedusteltu www.lupapiste.fi kautta.

Poikkeamislupien käsittely on poikkeuksellisesti viivästynyt.

Yhteydenottopyynnöt ja tiedustelut poikkeamisluvat@mikkeli.fi tai kaavoitusinsinööri Minna Frosti   040 129 4250. (Sijainen asemakaavapäällikkö Kalle Räinä 044 794 2525.)


Hakemusasiakirjat