Mikkelin seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma on valmistunut

Polkupyöriä pyöräkatoksessa.

Mikkelin seudulle on laadittu ensimmäinen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma. Hanke toteutettiin yhteistyössä Mikkelin seudun kuntien, Pohjois-Savon ely-keskuksen ja Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa.

Terveyden edistämisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta suomalaiset liikkuvat liian vähän lihasvoimalla ja vastaavasti liian paljon moottoroituja liikennevälineitä käyttäen. Mikkelin seudulle on laadittu ensimmäinen kävelyn ja pyöräilyn kehittämistä linjaava poikkihallinnollinen ohjelma. Mikkelin seutuun kuuluvat Mikkelin kaupungin lisäksi Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kunnat. Suunnittelualue käsittää kuntien keskustaajamien lisäksi Mikkelin alakeskukset (Anttola, Haukivuori, Otava, Ristiina, Suomenniemi ja Rantakylä). Työ toteutettiin vuorovaikutteisesti viranhaltijoiden, asukkaiden ja luottamushenkilöiden kanssa.

Ohjelman laadinnassa hyödynnettiin asukkaiden ja alueella liikkuvien näkemyksiä. Asukaskyselyyn vastasi seudulta 695 henkilöä tavoittaen etenkin 25–64-vuotiaita. Kysely tuotti lähes 1 900 karttamerkintää liikenneympäristön koetusta nykytilasta ja kehittämistarpeista. Vastaajat ilmoittavat pyöräilevänsä ja kävelevänsä nykyisin pääasiassa vapaa-ajalla ulkoilu- ja hyvinvointisyistä. Nykyisten kävely- ja pyöräreittien laadun ja hoidon parantaminen ja uusien reittien toteuttaminen koetaan tärkeiksi kehittämiskohteiksi. Pyöräilyn turvattomuus nousee erityisenä huolen aiheena esiin.

Edistämisohjelman painopisteiksi valittiin asennemuutoksen tukeminen, kävelyn ja pyöräilyn ympärivuotisuus, turvalliset, esteettömät ja loogiset reitit eri käyttäjäryhmät huomioiden ja kestävän matkailun edistäminen. Tavoitealueita tukevana ylätason tavoitteena on asukkaiden hyvinvointi ja liikkuminen. Ohjelmaan kirjattiin 21 toimenpidekokonaisuutta, joista kukin muodostuu kokonaisuutta jäsentävistä alatoimenpiteistä. Toimenpidekokonaisuuksista viisi on määritetty niin sanotuiksi ensivaiheen kärkitoimenpiteiksi, joiden valmistelu ja toteutus aloitetaan vuosina 2024–26.

Kuntien liikenneturvallisuustyöryhmät ja Mikkelin kävelyn ja pyöräilyn edistämisryhmä toteuttavat kuntatasolla toimia edistämistyön vuosikellon mukaisesti. Edistämisohjelman toteutusta ohjaa seudun liikennejärjestelmätyöryhmä, joka koordinoi ja seuraa seudullista kestävän liikkumisen edistämistyötä.

Edistämisohjelma on tavoitteena hyväksyä poliittisesti kussakin seudun kunnassa kevään 2024 aikana.

Linkki: Edistämisohjelman raportti