Kaupunginhallituksen päätöksiä 14.8.2023

Nuija pöydällä.

Kaupunginhallitus, kokous 14.8.2023

§ Esityslista

§ 238 Lautakuntien päätökset, tiedoksi

Merkittiin tiedoksi.

§ 239 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 240 Viranhaltijoiden päätökset, tiedoksi

Merkittiin tiedoksi.

§ 241 Kaupunginvaltuuston kokouksien 22.5.2023 ja 12.6.2023 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päätti niiden täytäntöönpanosta esityslistan mukaisesti.

§ 242 Hanhikankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelman hyväksyminen

Mikkelin kaupunginhallitus päätti hyväksyä Hanhikankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelman liitteineen ja lähettää sen edelleen Mikkelin kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

§ 243 Mikkelin Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtajisto 18.6.2023 alkaen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Mikkelin Perussuomalaisten valtuustoryhmän ilmoituksen.

§ 244 Isättömien lasten opintorahaston johtokunnan valinta toimikaudeksi 2023-2024

Kaupunginhallitus päätti nimetä Isättömien lasten opintorahaston johtokunnan  jäseniksi Susanna Rusakon, Tomi Sikasen ja Juha Vuoren vuosiksi 2023–2024 sekä määrää johtokunnan puheenjohtajaksi Juha Vuoren.

§ 245 Kaupunginhallituksen lausunto Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelustrategiasta ja palvelujen tuotantosuunnitelmasta

Merkittiin, että Pirkko Valtola, Jaana Strandman, Jatta Juhola ja Jarno Strengell (Eloisa hallituksen jäseniä tai varajäseniä) ja Eero Aho (Eloisan työtekijä) ilmoittivat olevansa jäseniä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.  Varajäsen Jenni Oksanen saapui Pirkko Valtolan tilalle. Ja varajäsen Petri Tikkanen Jarno Strengellin tilalle.

Kaupunginhallitus päätti antaa Eloisalle esityslistalla esitetyn lausunnon.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 246 Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä 22.05.2023 § 59 tehtyyn valitukseen, koskien Heimarin ranta-asemakaavaa

Keskustelun aikana Heli Kauppinen esitti, että valitus hyväksyttäisiin. Koska kukaan ei kannattanut esitysä, se raukesi.

Mikkelin kaupunki katsoo, että Heimarin ranta-asemakaava on laadittu ja sen käsittely on tapahtunut voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain sekä hallintolain- ja asetuksen mukaisesti sekä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkien alueen maanomistajien ja -haltijoiden suhteen sekä luonnonolosuhteet huomioiden.

Edellä olevaan viitaten Mikkelin kaupunki katsoo, ettei valituksessa ole esitetty mitään sellaista, joka estäisi Heimarin ranta-asemakaavan muutoksen toteuttamista kaupunginvaltuuston yksimielisesti hyväksymässä muodossa.

Valitus tulee hylätä perusteettomana.

Heli Kauppinen jätti eriävän mielipiteen, joka on sama kuin vastaesitys.

§ 247 Varhaiskasvatuksen apulaisjohtajien virkojen perustaminen ja kelpoisuudesta päättäminen sekä työntekijöiden siirtäminen perustettaviin virkoihin

Kaupunginhallitus päätti perustaa yhdeksän (9) varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan virkaa varhaiskasvatuksen tulosyksikköön. Lisäksi kaupunginhallitus päättää perustaa kaksi (2) määräaikaista varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan virkaa varhaiskasvatuksen tulosyksikköön. Viran kelpoisuus varhaiskasvatuslain 540/2018 26 §, 30 §, 31 §, 74 § tai 75 §:n mukainen.

Päiväkodin apulaisjohtajat ovat tällä hetkellä työsopimussuhteessa.

§ 248 Hankintapäällikön viran kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti, että hankintapäällikön viran kelpoisuudeksi muutetaan 14.8.2023 lukien soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

§ 249 Tulosperustaisen työvoimapalvelun hankinnan ulkoistaminen Sansia Oy:n toteutettavaksi

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tulosperustaisen työvoimapalvelun hankinnan ulkoistamisen Sansia Oy:n toteutettavaksi.

§ 250 Valtuustoaloite koskien omien mobiililaitteiden käyttöä Mikkelin peruskouluissa

Asia palautettiin uuteen valmisteluun nuorisovaltuuston lausuntoa varten.

§ 251 Valtuustoaloite: Kattilansillan Laajalammen pohjoispuolen tontit markkinointiin

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään marraskuussa 2023.

§ 252 Valtuustoaloite: Mikkelin liputuskäytännöt

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsi tiedoksi hallintopalveluiden valmisteleman vastauksen valtuutettu Jouko Kervisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa asian loppuunkäsitellyksi.

§ 253 Tietopyyntö energiaomaisuuden myyntiin liittyvästä salassapitositoumuksesta

Ari Liikanen, Armi Salo-Oksa, Minna Pöntinen, Jani Sensio ja Jaana Strandman ilmoittivat olevansa esteellisiä pykälissä 253-255 ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin. Sihteerinä näissä pykälissä toimi kaupunginlakimies Annaliisa Leinonen.

Kaupunginhallitus päätti, ettei salassapitositoumusta luovuteta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 luvun 24 §:n 17 ja 20 kohdan nojalla.

§ 254 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 19.6.2023 § 220

Kaupunginhallitus päätti jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta, sillä päätös, johon oikaisua on haettu, koskee asian valmistelua eikä siihen voida kuntalain 5 luvun 136 §:n perusteella hakea muutosta.

§ 255 Tilannekatsaus energiaomistusjärjestelyn etenemisestä

Kaupunginhallitus merkitsi saamansa katsauksen tiedoksi.